Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů

11.02.2021

Od roku 2021 se rozšířila možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách, než byli dosud daňoví poplatníci zvyklí. V jakých termínech bude letos možné poprvé přiznání podat?

Díky novele daňového řádu již nebude platit léta zažitý termín , že se daně z příjmů podávají do konce března. A ti, kteří mají daňového poradce nebo jsou auditovaní, podávají do konce června.

Nutno podotknout, že tyto lhůty končily fakticky ne s posledním březnem, resp. červnem, ale k 1. 4., resp. 1. 7. (pokud tento den nepřipadl na víkend, pak byla lhůta ještě o pár dní delší). Na tomto principu se nic nezmění – tedy stále platí, že lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů začíná běžet prvním dnem po skončení zdaňovacího období. Tím pádem lhůta končí i první den měsíce. Který měsíc to bude, určí v podstatě způsob podání daňového přiznání.

U fyzických osob (OSVČ) je na tento termín navázána i lhůta pro podání přehledu sociálního a zdravotního pojištění. Zůstalo také zachováno provázání na splatnost daně – bude i nadále odvozena od lhůty pro podání daňového přiznání.

Před samotným rozborem novinky si ještě dovolím poznámku k roku 2020, kdy mnozí poplatníci podali „beztrestně“ daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až v srpnu 2020. Tato možnost byla však ojedinělá díky výjimečné situaci, která v loňském roce nastala. A fakticky se nejednalo o prodloužení lhůty, nýbrž o prominutí sankcí za pozdní podání k této dani – lhůty zůstaly nezměněné, ale nikomu nebyla vyměřena pokuta za pozdní podání či úrok z prodlení za pozdní úhradu, pokud splnil termín určený rozhodnutím ministryně financí.

Změny v daňovém řádu

Jaká změna tedy v daňovém řádu nastala? Základní termín, že daňové přiznání se podává ve lhůtě 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, zůstává stejný. Novinkou je změna v § 136 odst. 2 daňového řádu, jehož původní znění bylo: „Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.“

Nová formulace citovaného paragrafu zní: „Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na:

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období , pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky , nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období , pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem , nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.“

V tomto novelizovaném znění daňového řádu jsou dva podstatné body: samotné prodloužení lhůty při podání daňového přiznání elektronicky a vypuštění povinnosti uplatnit plnou moci pro poradce před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Rozebereme si tyto podmínky jednotlivě (níže je rozbor pro zdaňovací období kalendářního roku 2020 ).

Daňovému poplatníkovi (fyzická či právnická osoba) končí základní lhůta 1. 4. 2021 , ať podá daňové přiznání elektronicky, či papírově. Pokud přiznání v základní lhůtě nepodá, má možnost získat jeden měsíc navíc za podmínky, že ve lhůtě do 3. 5. 2021 podá své daňové přiznání výhradně elektronicky.

U osob, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku , ani možnost podání jiné formy přiznání není – dalo by se tedy říci, že tyto osoby mají lhůtu prodlouženou v podstatě automaticky. Termín 3. 5. 2021 platí s ohledem na to, že 1. 5. 2021 je státní svátek a navíc sobota; první pracovní den po skončení lhůty pak připadá na pondělí 3. 5. 2021.

Správce daně bude moci od letošního roku určit správnou lhůtu pro podání a vyměření daně až s podáním daňového přiznání, jak názorně ukazuje následující příklad.

Příklad 1

Fyzická osoba má povinnost podat daňové přiznání, datovou schránku má zřízenou dobrovolně:

a) Podá daňové přiznání papírově 19. 3. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 4. 2021.

b) Podá daňové přiznání elektronicky 19. 3. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 4. 2021.

c) Podá daňové přiznání papírově 12. 4. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně skončil 1. 4. 2021; zde již tedy podává po lhůtě, mohla by mu být vyměřena pokuta za opožděné přiznání daně, popř. úrok z prodlení za opožděnou úhradu daně.

d) Podá daňové přiznání elektronicky 12. 4. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 5. 2021.
další novinky v kategorii: Daň z příjmů

Příspěvek pro solidární domácnost
12.04.2022
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
12.04.2022
Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
30.04.2021
Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
22.03.2021
Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
12.03.2021
Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny