Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů

11.02.2021

Od roku 2021 se rozšířila možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách, než byli dosud daňoví poplatníci zvyklí. V jakých termínech bude letos možné poprvé přiznání podat?

Díky novele daňového řádu již nebude platit léta zažitý termín , že se daně z příjmů podávají do konce března. A ti, kteří mají daňového poradce nebo jsou auditovaní, podávají do konce června.

Nutno podotknout, že tyto lhůty končily fakticky ne s posledním březnem, resp. červnem, ale k 1. 4., resp. 1. 7. (pokud tento den nepřipadl na víkend, pak byla lhůta ještě o pár dní delší). Na tomto principu se nic nezmění – tedy stále platí, že lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů začíná běžet prvním dnem po skončení zdaňovacího období. Tím pádem lhůta končí i první den měsíce. Který měsíc to bude, určí v podstatě způsob podání daňového přiznání.

U fyzických osob (OSVČ) je na tento termín navázána i lhůta pro podání přehledu sociálního a zdravotního pojištění. Zůstalo také zachováno provázání na splatnost daně – bude i nadále odvozena od lhůty pro podání daňového přiznání.

Před samotným rozborem novinky si ještě dovolím poznámku k roku 2020, kdy mnozí poplatníci podali „beztrestně“ daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až v srpnu 2020. Tato možnost byla však ojedinělá díky výjimečné situaci, která v loňském roce nastala. A fakticky se nejednalo o prodloužení lhůty, nýbrž o prominutí sankcí za pozdní podání k této dani – lhůty zůstaly nezměněné, ale nikomu nebyla vyměřena pokuta za pozdní podání či úrok z prodlení za pozdní úhradu, pokud splnil termín určený rozhodnutím ministryně financí.

Změny v daňovém řádu

Jaká změna tedy v daňovém řádu nastala? Základní termín, že daňové přiznání se podává ve lhůtě 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, zůstává stejný. Novinkou je změna v § 136 odst. 2 daňového řádu, jehož původní znění bylo: „Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání podle odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty podle odstavce 1. Pokud v šestiměsíční lhůtě podle věty první tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.“

Nová formulace citovaného paragrafu zní: „Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na:

a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období , pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky , nebo

b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období , pokud

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem , nebo

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.“

V tomto novelizovaném znění daňového řádu jsou dva podstatné body: samotné prodloužení lhůty při podání daňového přiznání elektronicky a vypuštění povinnosti uplatnit plnou moci pro poradce před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Rozebereme si tyto podmínky jednotlivě (níže je rozbor pro zdaňovací období kalendářního roku 2020 ).

Daňovému poplatníkovi (fyzická či právnická osoba) končí základní lhůta 1. 4. 2021 , ať podá daňové přiznání elektronicky, či papírově. Pokud přiznání v základní lhůtě nepodá, má možnost získat jeden měsíc navíc za podmínky, že ve lhůtě do 3. 5. 2021 podá své daňové přiznání výhradně elektronicky.

U osob, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku , ani možnost podání jiné formy přiznání není – dalo by se tedy říci, že tyto osoby mají lhůtu prodlouženou v podstatě automaticky. Termín 3. 5. 2021 platí s ohledem na to, že 1. 5. 2021 je státní svátek a navíc sobota; první pracovní den po skončení lhůty pak připadá na pondělí 3. 5. 2021.

Správce daně bude moci od letošního roku určit správnou lhůtu pro podání a vyměření daně až s podáním daňového přiznání, jak názorně ukazuje následující příklad.

Příklad 1

Fyzická osoba má povinnost podat daňové přiznání, datovou schránku má zřízenou dobrovolně:

a) Podá daňové přiznání papírově 19. 3. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 4. 2021.

b) Podá daňové přiznání elektronicky 19. 3. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 4. 2021.

c) Podá daňové přiznání papírově 12. 4. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně skončil 1. 4. 2021; zde již tedy podává po lhůtě, mohla by mu být vyměřena pokuta za opožděné přiznání daně, popř. úrok z prodlení za opožděnou úhradu daně.

d) Podá daňové přiznání elektronicky 12. 4. 2021: termín pro podání přiznání a platbu daně končí 1. 5. 2021.
další novinky v kategorii: Daň z příjmů

1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května
05.03.2021
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 1. duben 2021. Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Výhodou je i to, že fyzické osoby, které podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021


Paušální daň pro živnostníky
17.01.2021
Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.


Finanční zpravodaj číslo 5/2021
17.01.2021
8.Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události


Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani
04.01.2021
Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.


Paušální daň pro živnostníky
30.12.2020
Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí nejdéle do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 1. duben 2021. Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Výhodou je i to, že fyzické osoby, které podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021

Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021
Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávacího období z doby před vypuknutím pandemie.

další novinky

Kalkulace ceny