Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

12.04.2022

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022.

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. V případě dohody o pracovní činnosti je rozsah práce omezen polovinou pracovní doby pracovního týdne, v případě dohody o provedení práce maximálně 300 hodinami u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), jsou příjmy plynoucí na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce podřazeny pod příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů – plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce.

Každý poplatník (zaměstnanec), tedy i cizí státní příslušník, má ze zákona o daních příjmů právo předložit plátci daně (zaměstnavateli) učiněné prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení“) do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání a každoročně do 15. února pro běžné zdaňovací období. Prohlášení poplatník předkládá, jak je výše uvedeno, zaměstnavateli a není při tom rozhodné, zda zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, případně jejich kombinaci. Předložení učiněného prohlášení má jedinou podmínku, na jedno období, může být předloženo pouze u jednoho zaměstnavatele, nemůže být platné u více zaměstnavatelů současně. Předložené prohlášení představuje základní podmínku pro možnost zaměstnance uplatňovat při zdanění příjmů ze závislé činnosti u zaměstnavatele slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.

Slevy na dani vymezuje zákon o daních z příjmů v § 35ba odst. 1, § 35bb a § 35d:

 • slevu základní 30 840 Kč – měsíčně 2 570 Kč

 • slevu na manžela/manželku – 24 840 Kč

 • základní slevu na invaliditu 2 520 Kč – měsíčně 210 Kč

 • rozšířenou slevu na invaliditu 5 040 Kč – měsíčně 420 Kč

 • slevu na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč – měsíčně 1 345 Kč

 • slevu na studenta 4 020 Kč – měsíčně 335 Kč

 • slevu za umístění dítěte 16 200 Kč.

  Daňové zvýhodnění na děti vymezuje zákon o daních z příjmů v § 35c a § 35d:

 • na jedno dítě 15 204 Kč – měsíčně 1 267 Kč

 • na druhé dítě 22 320 Kč – měsíčně 1 860 Kč

 • na třetí a další dítě 27 840 Kč – měsíčně 2 320 Kč.

  Pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění však není rozhodující pouze prohlášení poplatníka, ale také skutečnost o jakého poplatníka se jedná. Zákon o daních z příjmů v § 2 definuje dvě základní skupiny poplatníků – daňové rezidenty České republiky a daňové nerezidenty. Pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti je rozhodné, do které skupiny poplatníků zaměstnanec náleží. Pokud se jedná o daňového rezidenta České republiky, který předložil svému zaměstnavateli učiněné prohlášení, může uplatnit měsíčně jednou dvanáctinou všechny slevy definované v § 35ba zákona o daních z příjmů, na které prokáže nárok, s výjimkou slevy na manžela/manželku a slevy za umístění dítěte, které lze uplatnit až po skončení zdaňovacího období. Daňový rezident České republiky může také uplatnit měsíčně daňové zvýhodnění na děti.

  Daňoví rezidenti Ukrajiny však mohou uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta.
  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnají občany Ukrajiny, budou muset při zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti a při uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění znát odpověď na otázku, zda se jedná o daňové rezidenty České republiky nebo daňové nerezidenty, přičemž z níže popsaných pravidel je zřejmé, že ve většině případů se bude i nadále jednat o české daňové nerezidenty (daňové rezidenty Ukrajiny).

  Při určení daňového rezidentství se nejprve berou do úvahy kritéria uvedená v tuzemských právních předpisech obou dotčených států, tzn. v daném případě České republiky a Ukrajiny.

  Kritéria daňového rezidentství fyzických osob jsou v České republice upravena v ust. § 2 odst. 2, 3 a 4 zákona o daních z příjmů. Daňovým rezidentem České republiky je fyzická osoba, která má v České republice bydliště nebo se zde zdržuje alespoň 183 dnů v daném kalendářním roce. Bydlištěm na území České republiky se pak rozumí stálý byt (vlastní, pronajatý), který má fyzická osoba kdykoliv k dispozici a za okolností jejího osobního a rodinného stavu, z nichž lze usuzovat na její úmysl trvale se v něm zdržovat, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželem/manželkou, dětmi či zda byt je využíván v návaznosti na její ekonomické aktivity (zaměstnání).

  Pokud by fyzická osoba byla zároveň považována i za daňového rezidenta Ukrajiny dle jejích vnitrostátních předpisů, je třeba pro určení daňového rezidentství vycházet z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 2 smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ukrajinou (Sbírka zákonů č. 103/1999, včetně protokolu k ní – Sb.m.s. č. 12/2016). Kritéria zde uvedená se použijí v pořadí, v jakém jsou zde uvedena, tj. prvním rozhodujícím kritériem je existence stálého bytu. V případě, že fyzická osoba má stálý byt v obou smluvních státech, tak se pro určení státu daňové rezidence použije kritérium střediska životních zájmů, což je místo, k němuž má fyzická osoba užší osobní a hospodářské vztahy (např. kde žije manžel a děti, kde má majetek, kde provozuje zájmovou činnost, apod.). V situaci, kdy by nebylo možné určit daňové rezidentství ani na základě střediska životních zájmů, použije se kritérium obvyklého zdržování se, pak kritérium státního občanství a posledním kritériem je dohoda smluvních států.

  Zaměstnanec statut daňového rezidentství prohlašuje sám, proto by měl být schopen sdělit a doložit všechny rozhodné skutečnosti. V případě pochybností zaměstnavatele ohledně možného rezidenství v České republice je možné zaměstnance - poplatníka odkázat na místně příslušný finanční úřad v České republice, který může na základě žádosti poplatníka, po posouzení všech okolností, vydat daňovým rezidentům České republiky potvrzení o daňovém domicilu. Příslušnost finančního úřadu k vyřízení žádosti se řídí adresou bydliště nebo obvyklého pobytu poplatníka.

  Bližší informace k problematice daňového rezidentství a vydávání potvrzení o daňovém domicilu lze nalézt rovněž pod následujícím odkazem Informace Generálního finančního ředitelství k vydávání potvrzení o daňovém domicilu | Daňový domicil a legalizace - ověřování dokumentů | Mezinárodní spolupráce (financnisprava.cz) (anglická verze / English version).

  V případě, že poplatník v průběhu zdaňovacího období neučiní u svého zaměstnavatele prohlášení, pak nemůže z příjmů vyplácených zaměstnavatelem uplatnit žádnou měsíční slevu na dani ani měsíční daňové zvýhodnění na děti podle § 35d zákona o daních z příjmů. Pokud bude s poplatníkem bez učiněného prohlášení uzavřena dohoda o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, pak bude z příjmu ze závislé činnosti srážena daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně stejně jako v případě dohody o pracovní činnosti s příjmem do 3 500 Kč měsíčně.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Informace pro poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků
  07.07.2023
  Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.


  Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023
  23.03.2023
  Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.


  Příspěvek pro solidární domácnost
  12.04.2022
  Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


  Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
  30.04.2021
  Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


  Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
  22.03.2021
  Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
  Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.

  Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
  Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

  další novinky

  Kalkulace ceny