Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Finanční zpravodaj číslo 22/2020 ministerstva financí

23.10.2020

31.Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Zpravodaj č. 22/2020 ke stažení ZDE

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7, 8 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z následujících činností, které byly od 14. 10. 2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021:

 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

  I.
  promíjím
  1. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020;

  2. zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020;

  3. zálohy na daň z příjmů splatné podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

  II.

  Plátcům daně z přidané hodnoty

  promíjím

  1. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020:

 • Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), které lze zařadit pod číselné označení zboží uvedené v příloze I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „kód nomenklatury celního sazebníku“), 3822 00;

 • Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na imunologických reakcích, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3002 15;

 • Diagnostické testovací nástroje a přístroje COVID-19 používané v klinických laboratořích pro diagnostiku in vitro, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9027 80;

 • Textilní obličejové masky / roušky, bez vyměnitelných filtrů nebo mechanických částí, včetně chirurgických roušek a jednorázových obličejových roušek z netkaných textilií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6307 90;

 • Plynové masky, s mechanickými částmi nebo vyměnitelnými filtry, pro ochranu před biologickými činiteli, kam se rovněž zahrnují masky obsahující ochranu očí nebo obličejové štíty, a to ty plynové masky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9020 00;

 • Ochranné brýle a brýle, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9004 90;

  Plastové obličejové štíty zakrývající více než oblast očí, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Plastové rukavice, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Chirurgické rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 11;

 • Ostatní rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 19;

 • Pletené nebo háčkované rukavice, impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6116 10;

 • Textilní rukavice, jiné než pletené ani háčkované, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6216 00;

 • Jednorázové síťky na vlasy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6505 00;

 • Ochranné oděvy pro chirurgické / lékařské použití vyrobené z plsti nebo netkaných textilií, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5602 nebo 5603, mezi které patří oděvy zhotovené z netkaných textilií, které jsou vyrobeny za použití technologie spunbond, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6210 10;

 • Ostatní textilní ochranné oděvy zhotovené z pogumovaných textilií nebo tkanin, které jsou impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5903, 5906 nebo 5907, mezi které patří např. unisexový celotělový tkaný oblek impregnovaný plasty, které lze zařadit pod kódy nomenklatury celního sazebníku 6210 20, 6210 30, 6210 40 a 6210 50;

 • Ochranné oděvy vyrobené z plastových fólií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Kapalinové teploměry s přímým čtením, mezi které patří standardní klinické rtuťové teploměry, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 11;

 • Ostatní teploměry, mezi které patří digitální teploměry nebo infračervené teploměry pro měření na čele, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 19;

 • Počítačové tomografické skenery (CT) využívající rotující rentgenový stroj k zobrazení vnitřních orgánů těla při diagnostice nemocí jako je pneumonie, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9022 12;

 • Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) poskytující mimotělní srdeční a respirační podporu tím, že odebírá krev z těla pacienta a uměle odstraňuje oxid uhličitý a současně okysličuje červené krvinky, kterou lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90,

 • Lékařské ventilátory (umělé dýchací přístroje), které poskytují mechanickou ventilaci pohybem dýchaného vzduchu do a z plic, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;

 • Ostatní přístroje pro kyslíkovou terapii včetně kyslíkových stanů, počítaje v to i rozpoznatelné části takových systémů, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;

 • Elektrická nebo elektronická zařízení pro sledování onemocnění, stavu nebo jednoho či několika zdravotních parametrů v průběhu času, mezi která patří pulzní oxymetry nebo noční monitorovací stanice používané pro nepřetržité monitorování různých životních funkcí, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 19;

 • Vata, gáza, obinadla, bavlněné náplasti a podobné výrobky impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným účelům, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3005 90;

 • Injekční stříkačky, též s jehlami, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 31;

 • Kovové trubkové jehly a sešívací jehly, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 32;

 • Jehly, katétry, kanyly a podobné výrobky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 39;

 • Intubační soupravy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90;

 • Papírová prostěradla, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4818 90;

  2. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dále vyjmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo použito k výrobě dále vyjmenovaného zboží, nebo bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020:

 • Alkoholový roztok - nedenaturovaný, obsahující 80 % obj. nebo více ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2207 10;

 • Alkoholový roztok - nedenaturovaný, 75 % ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2208 90;

 • Dezinfekční prostředek na ruce - roztok nebo gel obecně používaný ke snížení infekčních činitelů na rukou, na bázi alkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Ostatní dezinfekční přípravky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako jsou ubrousky impregnované alkoholem nebo jinými dezinfekčními prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory - fungující na principu páry nebo vroucí vody, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 8419 20;

 • Peroxid vodíku předkládaný ve velkém - ve velkém H2O2 též ztužený močovinou, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2847 00;

  Peroxid vodíku předkládaný jako lék - H2O2 upravený pro vnitřní nebo vnější použití jako lék, včetně antiseptika na kůži, a to v odměřených dávkách nebo upravený ve formě nebo v balení pro drobný prodej (včetně přímo pro nemocnice)pro takové použití, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3004 90;

 • Peroxid vodíku upravený v dezinfekčních přípravcích pro čištění povrchů - H2O2 upravený jako čistící roztok pro povrchy nebo zařízení, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Ostatní chemické dezinfekční prostředky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako dezinfekční prostředky nebo jako dezinfekční přípravky, obsahující alkohol, roztok benzalkoniumchloridu nebo peroxykyseliny, nebo ostatní dezinfekční prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

  3. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“);

  4. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách;

  5. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“);

  6. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému podle zákona o integrovaném záchranném systému;

  7. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby Armády České republiky;

  8. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby Armády České republiky;

  9. daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud toto zboží bylo dodáno pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“);

  10. daň z přidané hodnoty za bezúplatné poskytnutí služby, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, pokud byla tato služba poskytnuta pro potřeby zařízení sociálních služeb podle zákona o sociálních službách. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

  Odůvodnění:
  V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Toto rozhodnutí reaguje na zákaz a omezení některých činností od 14. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 a zároveň vhodným způsobem doplňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený s úhradou daní a záloh. Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.

  Účelem tohoto prominutí je především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků apod.

  Jako rozhodný časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy činnosti tohoto charakteru v České republice v zásadě nebyly utlumeny. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 č. 1021, oznámí příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení může být zasláno i prostým emailem.

  Předmětným rozhodnutím bude dotčeným subjektům prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, zálohy na daň silniční splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020, jakož i zálohy na daň z příjmů fyzických osob a na daň z příjmů právnických osob splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020. Prominutím záloh na dani silniční a dani z příjmů nedochází k prominutí samotné daně. V případě daně z přidané hodnoty tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání i kontrolní hlášení je stále nutno podat v zákonné lhůtě.

  Pro úplnost se uvádí, že v rozsahu, v němž na ně toto rozhodnutí nedopadá, mohou daňové subjekty ke zmírnění dopadů šíření viru SARS-CoV-2 a opatření přijímaných k jeho zamezení na své podnikání využít institutu posečkání, přičemž na základě rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události č. j. 15195/2020/3901-4 zveřejněného ve Finančním zpravodaji 9/2020 dojde v případě povolení posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 automaticky i k prominutí úroku z prodlení, resp. úroku z posečkané částky.

  Ministryně financí dále v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty, a to v následujících oblastech.

  Toto prominutí se vztahuje na bezúplatné dodání základních potřeb vyvolaných touto mimořádnou událostí, kterými jsou zejména testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky, které napomáhají omezení šíření viru SARS-CoV-2. Tímto rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodnoty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve stanoveném časovém rozmezí. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován. Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje, vychází ze seznamu „Sazební zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS“.

  Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních prostředků, je daň z přidané hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů dezinfekční prostředky vyrábět.

  Prominutí tak směřuje na ty výrobce, kteří mají k výrobě dezinfekčních prostředků povolení stanovená příslušnými právními předpisy.

  Tímto rozhodnutím se dále ve stanoveném časovém rozmezí promíjí daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí daru poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb ať už ve formě bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby. Půjde tak například o darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci vyjmenovaným subjektům, ale rovněž jejich zaměstnancům, klientům nebo dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.
  Z důvodu snížení administrativní zátěže je vycházeno z předpokladu, že bezúplatně poskytované zboží a služby, které jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2.

  Okruh poskytovatelů zdravotních služeb je vymezen odkazem na zákon o zdravotních službách, který definuje, kdo může být poskytovatelem zdravotních služeb, s tím, že se může jednat o fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

  Mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří dle § 4 odst. 1 zákona o integrovaném záchranném systému Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

  Zařízení sociálních služeb zahrnují ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o sociálních službách centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče.

  S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

  Poučení:
  Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

  JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.

  místopředsedkyně vlády

  a ministryně financí

  Zdroj: www.mfcr.cz
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Informace pro poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků
  07.07.2023
  Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.


  Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023
  23.03.2023
  Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.


  Příspěvek pro solidární domácnost
  12.04.2022
  Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


  Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
  12.04.2022
  Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


  Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
  30.04.2021
  Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů
  Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

  Upozornění na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024
  V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.

  další novinky

  Kalkulace ceny