Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Odlišnosti v uplatnění § 6 odst. 4 ZDP v průběhu roku 2019- vazba na zákon č.80/2019 Sb.

31.10.2019

Poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti často vykonávají nejen práci na hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale mají také příjmy u druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Stejným případem mohou být i důchodci, kdy si přivydělávají prací např. u bývalého zaměstnavatele na základě uzavřených dohod mimo pracovní poměr. Stejně tak studenti často vykonávají krátkodobé práce na základě uzavření dohod např. po dobu letních prázdnin. Pokud tito poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti nemohou učinit nebo neučiní u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, může se na ně vztahovat zdanění získaných příjmů dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), tj. s uplatněním zvláštní sazby daně – tzv. srážkové daně.

Zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 80/2019 Sb.“), došlo k určitým změnám v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP s účinností od května 2019. Současně se od ledna 2019 na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (dále jen „sdělení MPSV č. 236/2018 Sb.“), zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč.

Řešení dohod

Pracovněprávní dohody o pracích vykonávané mimo pracovní poměr upravuje zákon obsahem § 74 až 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“). Na základě uzavření dohod není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. §75 ZP řeší dohody o provedení práce a §76 ZP řeší dohody o pracovní činnosti. Společné zásady platné pro oba druhy dohod nalezneme v §77 ZP. Ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplývá, že zaměstnanci na základě dohod, jsou též účastníky nemocenského pojištění za následujících podmínek:

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o pracovní činnosti podmínkou účasti zaměst¬nance na nemocenském pojištění, je sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc, aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (tzv. rozhodný příjem). Na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb. Činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč.

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o provedení práce Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než 10.000 Kč , přičemž jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčto¬ván zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10.000 Kč.

  Dohody a sociální pojištění

  Dle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platí, že zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

  Dohody a zdravotní pojištění

  V § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je uvedeno, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem, přičemž za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, s následujícími výjimkami platnými pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

  osoby činné na základě dohody o provedení práce , popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (částka 10.000 Kč); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila;

  osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti , popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (částka 3.000 Kč v roce 2019); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

  danění příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP

  Řešení ve znění zákona č. 80/2019 Sb.

  Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění znění § 6 odst. 4 písm. b) ZDP následovně: „b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenské pojištění.“
  Nově je limit pro uplatnění srážkové daně napojen na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění dle § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Podle sdělení MPSV č. 236/2018 činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč. Na základě bodu 2 přechodného ustanovení k novele ZDP zákonem č. 80/2019 Sb. se ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, tedy poprvé při zúčtování mzdy za květen 2019.

  Poplatník v těchto případech zdanění svých příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP nemusí tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud se však zaměstnanec rozhodne, může příjmy zdaněné srážkou daně uvést do daňového přiznání jako příjem podle § 6 ZDP a uplatnit veškeré nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35ba ZDP, případně daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V tomto případě se dle § 36 odst. 7 ZDP daň sražená z těchto příjmů srážkou započte na jeho výslednou daň s tím, že přeplatek na dani mu správce daně vrátí. K daňovému přiznání doloží poplatník potvrzení od zaměstnavatele (plátce daně) ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020
  01.07.2020
  Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.


  Upozornění k tiskopisům 2020
  01.07.2020
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.


  Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou
  30.06.2020
  Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu se na základě rozhodnutí vlády snižuje na 800 000 Kč.


  1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů
  09.06.2020
  Generálním pardonem ministryně financí je možné odevzdat daňová přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, do středy 1. července 2020. Tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu těchto daní. Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. července 2020 a ve stejném termínu peníze za daň připsány na účtu finančního úřadu, je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně. Obdobně je tomu i u podání vyúčtování daně vybírané srážkou.


  Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
  29.05.2020
  ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů nemusí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
  Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.

  Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
  Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020

  další novinky

  Kalkulace ceny