Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Odlišnosti v uplatnění § 6 odst. 4 ZDP v průběhu roku 2019- vazba na zákon č.80/2019 Sb.

31.10.2019

Poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti často vykonávají nejen práci na hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale mají také příjmy u druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Stejným případem mohou být i důchodci, kdy si přivydělávají prací např. u bývalého zaměstnavatele na základě uzavřených dohod mimo pracovní poměr. Stejně tak studenti často vykonávají krátkodobé práce na základě uzavření dohod např. po dobu letních prázdnin. Pokud tito poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti nemohou učinit nebo neučiní u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, může se na ně vztahovat zdanění získaných příjmů dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), tj. s uplatněním zvláštní sazby daně – tzv. srážkové daně.

Zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 80/2019 Sb.“), došlo k určitým změnám v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP s účinností od května 2019. Současně se od ledna 2019 na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (dále jen „sdělení MPSV č. 236/2018 Sb.“), zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč.

Řešení dohod

Pracovněprávní dohody o pracích vykonávané mimo pracovní poměr upravuje zákon obsahem § 74 až 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“). Na základě uzavření dohod není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. §75 ZP řeší dohody o provedení práce a §76 ZP řeší dohody o pracovní činnosti. Společné zásady platné pro oba druhy dohod nalezneme v §77 ZP. Ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplývá, že zaměstnanci na základě dohod, jsou též účastníky nemocenského pojištění za následujících podmínek:

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o pracovní činnosti podmínkou účasti zaměst¬nance na nemocenském pojištění, je sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc, aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (tzv. rozhodný příjem). Na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb. Činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč.

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o provedení práce Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než 10.000 Kč , přičemž jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčto¬ván zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10.000 Kč.

  Dohody a sociální pojištění

  Dle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platí, že zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

  Dohody a zdravotní pojištění

  V § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je uvedeno, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem, přičemž za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, s následujícími výjimkami platnými pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

  osoby činné na základě dohody o provedení práce , popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (částka 10.000 Kč); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila;

  osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti , popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (částka 3.000 Kč v roce 2019); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

  danění příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP

  Řešení ve znění zákona č. 80/2019 Sb.

  Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění znění § 6 odst. 4 písm. b) ZDP následovně: „b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenské pojištění.“
  Nově je limit pro uplatnění srážkové daně napojen na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění dle § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Podle sdělení MPSV č. 236/2018 činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč. Na základě bodu 2 přechodného ustanovení k novele ZDP zákonem č. 80/2019 Sb. se ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, tedy poprvé při zúčtování mzdy za květen 2019.

  Poplatník v těchto případech zdanění svých příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP nemusí tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud se však zaměstnanec rozhodne, může příjmy zdaněné srážkou daně uvést do daňového přiznání jako příjem podle § 6 ZDP a uplatnit veškeré nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35ba ZDP, případně daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V tomto případě se dle § 36 odst. 7 ZDP daň sražená z těchto příjmů srážkou započte na jeho výslednou daň s tím, že přeplatek na dani mu správce daně vrátí. K daňovému přiznání doloží poplatník potvrzení od zaměstnavatele (plátce daně) ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Paušální daň pro živnostníky
  17.01.2021
  Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.


  Finanční zpravodaj číslo 5/2021
  17.01.2021
  8.Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události


  Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani
  04.01.2021
  Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.


  Paušální daň pro živnostníky
  30.12.2020
  Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí nejdéle do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.


  Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky už od ledna 2021
  30.11.2020
  Senát dnes schválil návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je ve výši 1 milion Kč. Senátoři k návrhu připojili technickou úpravou v rozpočtovém určení daní. Poslanci o paušální dani rozhodnou na začátku prosince.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března
  Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.

  Paušální daň pro živnostníky
  Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.

  další novinky

  Kalkulace ceny