Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Odlišnosti v uplatnění § 6 odst. 4 ZDP v průběhu roku 2019- vazba na zákon č.80/2019 Sb.

31.10.2019

Poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti často vykonávají nejen práci na hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale mají také příjmy u druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Stejným případem mohou být i důchodci, kdy si přivydělávají prací např. u bývalého zaměstnavatele na základě uzavřených dohod mimo pracovní poměr. Stejně tak studenti často vykonávají krátkodobé práce na základě uzavření dohod např. po dobu letních prázdnin. Pokud tito poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti nemohou učinit nebo neučiní u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, může se na ně vztahovat zdanění získaných příjmů dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), tj. s uplatněním zvláštní sazby daně – tzv. srážkové daně.

Zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 80/2019 Sb.“), došlo k určitým změnám v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP s účinností od května 2019. Současně se od ledna 2019 na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (dále jen „sdělení MPSV č. 236/2018 Sb.“), zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3.000 Kč.

Řešení dohod

Pracovněprávní dohody o pracích vykonávané mimo pracovní poměr upravuje zákon obsahem § 74 až 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“). Na základě uzavření dohod není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. §75 ZP řeší dohody o provedení práce a §76 ZP řeší dohody o pracovní činnosti. Společné zásady platné pro oba druhy dohod nalezneme v §77 ZP. Ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyplývá, že zaměstnanci na základě dohod, jsou též účastníky nemocenského pojištění za následujících podmínek:

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o pracovní činnosti podmínkou účasti zaměst¬nance na nemocenském pojištění, je sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc, aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (tzv. rozhodný příjem). Na základě sdělení MPSV č. 236/2018 Sb. Činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč.

 • Pojištění zaměstnanců sjednaných na základě dohody o provedení práce Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než 10.000 Kč , přičemž jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčto¬ván zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10.000 Kč.

  Dohody a sociální pojištění

  Dle § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platí, že zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

  Dohody a zdravotní pojištění

  V § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je uvedeno, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem, přičemž za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, s následujícími výjimkami platnými pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

  osoby činné na základě dohody o provedení práce , popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (částka 10.000 Kč); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila;

  osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti , popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (částka 3.000 Kč v roce 2019); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

  danění příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP

  Řešení ve znění zákona č. 80/2019 Sb.

  Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění znění § 6 odst. 4 písm. b) ZDP následovně: „b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenské pojištění.“
  Nově je limit pro uplatnění srážkové daně napojen na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění dle § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Podle sdělení MPSV č. 236/2018 činí od 1. 1. 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.000 Kč. Na základě bodu 2 přechodného ustanovení k novele ZDP zákonem č. 80/2019 Sb. se ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, tedy poprvé při zúčtování mzdy za květen 2019.

  Poplatník v těchto případech zdanění svých příjmů dle § 6 odst. 4 ZDP nemusí tento příjem zahrnout do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud se však zaměstnanec rozhodne, může příjmy zdaněné srážkou daně uvést do daňového přiznání jako příjem podle § 6 ZDP a uplatnit veškeré nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35ba ZDP, případně daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. V tomto případě se dle § 36 odst. 7 ZDP daň sražená z těchto příjmů srážkou započte na jeho výslednou daň s tím, že přeplatek na dani mu správce daně vrátí. K daňovému přiznání doloží poplatník potvrzení od zaměstnavatele (plátce daně) ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Příspěvek pro solidární domácnost
  12.04.2022
  Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


  Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
  12.04.2022
  Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


  Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
  30.04.2021
  Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


  Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
  22.03.2021
  Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


  Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
  12.03.2021
  Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přehled změn a novinek na rok 2023
  Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
  Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

  další novinky

  Kalkulace ceny