Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Daňové dopady u stravování jako zaměstnanecký benefit

24.10.2019

V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost a v mnoha oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je nutné investovat do udržení svých kvalitních zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají kromě odpovídajícího mzdového ohodnocení mnoho dalších možností, jak své zaměstnance motivovat a dlouhodobě si je udržet ve své firmě. Tyto zaměstnanecké benefity musí poskytovatel ošetřit kolektivní či individuální smlouvou nebo interním předpisem. Tyto motivační prvky často bývají pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově či jinak zvýhodněné. V následujícím článku budou rozebrány daňové dopady u nejčastějšího benefitu, kterým je stravné.

Poukázky na stravování (tzv. stravenky)

Pro zaměstnance je jakákoliv hodnota stravování poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (např. stravenky) příjmem osvobozeným od daně z příjmů ze závislé činnosti , který nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Vlastní stravovací zařízení

Jako daňově uznatelné lze v tomto případě posoudit všechny výdaje (náklady) na provoz tohoto stravovacího zařízení což zahrnuje mzdy personálu, povinné pojistné, spotřeba energie, nákup vybavení, daňové odpisy, opravy atd. S výjimkou hodnoty potravin lze uznat jako daňově uznatelné. Pokud si zaměstnanci na stravování přispívají, lze daňově neuznatelné náklady (hodnotu potravin) snížit o tyto příspěvky zaměstnanců. Nutnou podmínkou pro možnost uplatnění nároku na odpočet DPH z nákladů souvisejících s poskytnutím stravování je příspěvek zaměstnance, za stravovací službu poskytnutou zaměstnavatelem. Za tuto službu zaměstnanci hradí částku, která je nižší než náklady na tuto službu, a tato služba podléhá snížené sazbě DPH 15 %. Jelikož zde existuje přímá vazba mezi přijatou úplatou (příspěvkem zaměstnanců) a vynaloženými náklady, má u těchto nákladů zaměstnavatel nárok na plný odpočet DPH na vstupu.

Stravování prostřednictví jinými subjekty

Příspěvek zaměstnavatele na stravování v jiném stravovacím zařízení, kdy zaměstnavatel hradí část ceny stravovací služby, nezakládá u zaměstnavatele nárok na odpočet DPH na vstupu. Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování. Prostřednictvím stravenek zaměstnavatel zaměstnanci zvýší reálný příjem , který nepodléhá zdanění ani jiným odvodům . Příspěvek na stravování je pro zaměstnavatele Dle § 24/2/j)4 ZDP daňově uznatelným nákladem od 55% do výše 70 % maximálního tuzemského stravného při pracovních cestách , které pro rok 2019 jsou:

 • 82 až 97 Kč , trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (70 % z horní hranice tak činí 67,90 Kč. Toto je maximálně možný daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na jednu stravenku. Dále je potřeba spočítat druhou hranici limitující daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele, a to je 55 % z ceny jednoho jídla)

 • 124 až 150 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

 • 95 až 233 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

  Nárok na stravenku má zaměstnanec, který je v práci déle než 3hodiny a k různým překážkám v práci se již nepřihlíží. Pokud je směna delší než 11 hodin, zaměstnanci vzniká nárok na druhé jídlo

  Příspěvek je neuznatelný tehdy, kdy je během směny zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a během směny mu vznikne nárok na stravné.

  Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020
  01.07.2020
  Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.


  Upozornění k tiskopisům 2020
  01.07.2020
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.


  Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou
  30.06.2020
  Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu se na základě rozhodnutí vlády snižuje na 800 000 Kč.


  1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů
  09.06.2020
  Generálním pardonem ministryně financí je možné odevzdat daňová přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, do středy 1. července 2020. Tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu těchto daní. Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. července 2020 a ve stejném termínu peníze za daň připsány na účtu finančního úřadu, je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně. Obdobně je tomu i u podání vyúčtování daně vybírané srážkou.


  Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
  29.05.2020
  ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů nemusí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
  Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.

  Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
  Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020

  další novinky

  Kalkulace ceny