Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob

15.02.2019

Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

NKÚ v závěrech kontroly vytýká Finanční správě například nedostatečné kroky při odhalování možných daňových úniků prováděných pomocí propojených firem. Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že „přes velký význam těchto údajů MF zavedlo pro jejich zjišťování pouze přílohu (tiskopis) k daňovému přiznání“ a dále, že GFŘ neanalyzovalo, zda taková data skutečně mohou pomoci, nebo půjde jen o zbytečnou administrativní zátěž.

Podle stanoviska GFŘ je ale tento závěr zavádějící. Zavedení zmíněné přílohy bylo podrobeno veřejné diskusi se zástupci daňových poradců, akademické obce i velkých podniků. Ty proběhly před zavedením přílohy k převodním cenám. Diskutováno bylo několik variant včetně možnosti zavedení povinné dokumentace k převodním cenám, kterou má povinně zavedeno mnoho vyspělých států. Protože Finanční správa chtěla co nejméně zatížit daňové poplatníky, byla zvolena varianta přílohy k převodním cenám a nikoliv varianta povinné dokumentace. Příloha byla zaváděna na základě pozitivních zkušeností a důkladných analýz.

Přínos zavedení přílohy jednoznačně prokazují fakta, která měli k dispozici také kontroloři NKÚ. U subjektů podávajících přílohu v roce 2014 došlo oproti roku předchozímu k nárůstu základu daně o více než 8 % a ke snížení daňové ztráty o 35 %, a to po očistění o ukazatel ekonomického růstu. Dalším přínosem zavedení samostatné přílohy je lepší a efektivnější cílení daňových kontrol v oblasti převodních cen, což prokázal nárůst daňových doměrků v této oblasti, a to konkrétně ve změně daňové povinnosti ze 71 mil. Kč na 886 mil. Kč a u snížení daňové ztráty ze 131 mil. Kč na 8,503 mil. Kč. Stejně tak došlo ke zvýšení efektivity daňových kontrol v oblasti převodních cen a tím pádem nižšímu zatěžování poplatníků, kteří měli převodní ceny v souladu se zákonem.

Kontrola NKÚ se dále zaměřila na chyby vzniklé při kontrolách Finanční správy v souvislosti s chybně vyměřenou daní, která za roky 2013 až 2016 včetně úroků z vratitelného přeplatku činila 180 mil. Kč. Podle GFŘ je ale na uvedená čísla nutné nahlížet nejen optikou částek doměrků ve sledovaném období, které jsou v řádech miliard korun, ale i ve vztahu k celkovému inkasu daně, které ve sledovaném období činilo 565,5 mld. Kč. Tyto chyby Finanční správy v procentuálním vyjádření k celkovému inkasu daně činí pouze tři setiny procenta. Jedná o velmi malou chybovost, která svědčí spíše o dobré práci Finanční správy v dynamicky se měnícím legislativním prostředí.

GFŘ se ohrazuje také proti závěrům, že „vykazované statistiky o výsledcích kontrol finanční správy byly nadhodnocené“. GFŘ již řadu let konzistentně používá stejnou metodologii v oblasti vykazování výsledků FÚ, a to jak v počtu provedených kontrol, tak i v částkách, které vedly ke změně daňové povinnosti v důsledku daňových kontrol. GFŘ vždy, a to i ve výročních zprávách, uvádí, že za konkrétní rok bylo provedeno „n“ kontrol s celkovým doměrkem „xy Kč“. Z logiky věci totiž není možné po uplynulém období ihned ve výsledcích zohlednit výsledky opravných prostředků, resp. odvolacích řízení, neboť se mnohdy (obdobně jako samotné daňové kontroly) jedná o časově náročná řízení a je prakticky nemožné, aby byla tato řízení skončena ve stejném roce jako byly skončeny daňové kontroly. Pokud by však měla Finanční správa změnit metodologii výkaznictví tak, jak naznačuje NKÚ, byla by veřejnost s výsledky daňových kontrol seznamována s odstupem až několika let po jejich faktickém skončení.

Také je potřeba zdůraznit, že v předchozích kontrolách NKÚ nebylo výkaznictví kontrolním orgánem nikterak zpochybněno nebo rozporováno.

Kontrola NKÚ se také zaměřila na korunové dluhopisy (KD). Podle závěru NKÚ započala Finanční správa s kontrolami KD až na základě podnětu veřejnosti a médií. Proti tomuto zjednodušenému závěru se GFŘ se důrazně ohrazuje.

Dluhopis je dluhový cenný papír a emitent jejich vydáním získává dočasně další finanční zdroje. Chová se tedy obdobně jako půjčka, kdy emitent za nabídku dluhopisu získává (za patřičný úrok) finanční prostředky. Zákon o daních z příjmů obsahuje nástroje, které správci daně umožní postihovat situace, kdy společník nekalým způsobem ze své společnosti odčerpává finanční prostředky. Bez ohledu na to, zda cestou vysokých úroků nebo formou zastřených vkladů. Tyto situace jsou dlouhodobě Finanční správou monitorovány, kontrolovány a doměřovány, a jsou také projudikovány soudy. Až dosud však nikdy nebylo potřeba tento titul doměrku evidovat samostatně jenom proto, aby se Finanční správa mohla obhajovat před útoky z nečinnosti. Současně je však vhodné uvést, že podněty veřejnosti či médií jsou běžným zdrojem informací, využívaným v rámci kontrolní činnosti Finanční správy, a nelze ho hodnotit jako nesprávný. To, že správci daně kontrolují a v minulosti kontrolovali oprávněnost zahrnutí finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů do základu daně, potvrzuje i veřejně dostupná judikatura Nejvyššího správního soudu.
další novinky v kategorii: Daň z příjmů

Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020
01.07.2020
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.


Upozornění k tiskopisům 2020
01.07.2020
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.


Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou
30.06.2020
Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu se na základě rozhodnutí vlády snižuje na 800 000 Kč.


1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů
09.06.2020
Generálním pardonem ministryně financí je možné odevzdat daňová přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, do středy 1. července 2020. Tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu těchto daní. Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. července 2020 a ve stejném termínu peníze za daň připsány na účtu finančního úřadu, je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně. Obdobně je tomu i u podání vyúčtování daně vybírané srážkou.


Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
29.05.2020
ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů nemusí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.

Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020

další novinky

Kalkulace ceny