Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám

07.05.2015
Oddíl 1 – povinnost vyplnit Samostatnou přílohu k převodním cenám

1. V roce 2013 jsem dostal rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o investiční pobídce. V roce 2014 jsem ještě slevu na dani nečerpal. Mám vyplňovat přílohu?

Ano, přílohu vyplňovat budete. V pokynech v podmínce č. 3) je uvedena povinnost vyplnit přílohu za předpokladu, že jste příjemce investiční pobídky formou slevy na dani dle zákona o investičních pobídkách. Žádná další omezující podmínka, tzn., že např. slevu v daném zdaňovacím období čerpáte, uvedena není. Obdobně budete postupovat i v případě, kdy jste již například investiční pobídku vyčerpal, ačkoli lhůta pro její čerpání ještě neuplynula.

2. Účtuji jednu firmu a zpracovávám její daňové přiznání. Během roku 2014 firma odprodala aktiva, k 31. 12. 2014 evidovala méně než 40 mil. Mám vyplňovat Přílohu k převodním cenám?

Výši aktiv budete posuzovat k 31. 12. 2014. Pokud nesplňujete ostatní podmínky (roční úhrn čistého obratu, průměrný přepočtený stav zaměstnanců), přílohu k převodním cenám vyplňovat nebudete.

3. Jsme organizační složka osoby z jiného členského státu EU. Budeme vyplňovat přílohu k převodním cenám?

Ne. Přílohu vyplňovat nebudete, protože v pokynech k vyplnění samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu je uvedeno, že tato povinnost se nevztahuje mimo jiné i na stálé provozovny daňových nerezidentů.

4. Obchodní korporace, která je rezidentem České republiky, uskutečňuje transakce se spojenou osobou ve Velké Británii. Tato osoba, která je rezidentem Velké Británie, je zřizovatelem stálé provozovny ve Španělsku, se kterou uskutečňuje česká obchodní korporace také transakce. Bude muset česká obchodní korporace vyplňovat jednu přílohu za transakce uskutečněné se spojenou osobou ve Velké Británii a druhou přílohu za transakce uskutečněné se stálou provozovnou ve Španělsku, i když spojená osoba ve Velké Británii a její stálá provozovna ve Španělsku jsou z právního pohledu jedna osoba?

Ne, v tomto případě budete vyplňovat jednu přílohu, která bude obsahovat jak transakce uskutečněné s osobou ve Velké Británii, tak transakce uskutečněné se stálou provozovnou ve Španělsku, protože jde o jednu osobu s právní subjektivitou.

5. Moje obchodní korporace má stálou provozovnu na Slovensku, která uskutečnila transakce i s jinými spojenými osobami než se svým zřizovatelem v České republice. Musí obchodní korporace vykazovat tyto transakce ve svých přílohách?

Ano. Transakce, které uskutečnila zahraniční stálá provozovna obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, budou uvedeny v příloze, tzn., že budou uvedeny na listu, který obsahuje transakce uskutečněné vůči téže spojené osobě jak „českou obchodní korporací - zřizovatelem“, tak „slovenskou stálou provozovnou“. Stálá provozovna nemá právní subjektivitu a je součástí právnické osoby, kterou je obchodní korporace, rezident České republiky.

6. Přiznání za rok 2014 mi zpracovává daňový poradce, ale přílohy si chci zpracovat a podat já sám za svou společnost. Jak mám postupovat, když musím podat přiznání elektronicky?

Informace k systému EPO (elektronická podaní) naleznete na daňovém portálu v sekci Elektronická podání pro finanční správu - Daně elektronicky(www.financnisprava.cz). Pokud se na vás vztahuje ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, jste povinen podávat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2014 jako celek ve struktuře a formátu zveřejněném na daňovém portálu. Pokud je podání daňového přiznání včetně samostatných příloh učiněno jinak než elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady podle ustanovení § 74 odst. 4 daňového řádu. Nicméně daňový řád obecně v případech, kdy není splněna povinnost podat daňové přiznání elektronicky, ukládá pokutu ve smyslu ustanovení § 247a odst. 2 ve výši 2 tis. Kč. Systém EPO neumožňuje podávat řádné daňové přiznání „po částech“, tzn., například zvlášť část zpracovávanou daňovým poradcem a zvlášť část, kterou si chcete zpracovat a podat sám. Proto lze jen doporučit domluvit postup s vaším daňovým poradcem tak, aby bylo daňové přiznání podáno úplné a ve formě, jakou ukládá daňový řád. Pro úplnost upozorňujeme na „informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu“, dle kterého bude Finanční správa ČR postupovat v roce 2015.

Oddíl 2 – jak správně vyplnit Samostatnou přílohu k převodním cenám

1. Nevím, jak postupovat u pořízení hmotného majetku, když majetek pořizuji např. během několika zdaňovacích období?

Začněme s tím jednodušším. Pokud je majetek pořízen a zařazen do používání během jednoho roku, bude částka uvedená na řádku A.1 ve většině případů konečnou pořizovací cenou, ze které pak bude majetek účetně resp. daňově odpisován. Pokud bude pořízení majetku účtováno prostřednictvím účtů účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, bude na řádku A.1 a násl. uvedena celková částka výdajů na pořízení majetku od jedné spojené osoby uskutečněných v daném roce. Jinými slovy částka, která se týká pořízení jednoho konkrétního majetku, bude uvedena ve více než jednom zdaňovacím období. Pokud by např. došlo k situaci, kdy je majetek pořizován od nespojené osoby a jeho montáž provádí osoba spojená, bude výdaj na montáž do řádku A.1 a násl. zahrnut v tom roce, kdy bylo o montáži účtováno. Tzn., že ačkoli jde svou podstatou o službu, souvisí tato služba s pořízením dlouhodobého majetku a je v souladu s účetními metodami účtována rozvahově, tedy ne do nákladů.

2. Kam mám uvést částky týkající se úroků? Mám je uvádět na řádku B.3, i když tyto úroky zahrnuji do pořizovací ceny hmotného majetku?

Úroky budou uvedeny buď jako součást pořizovací ceny majetku na řádce A.1 a násl. (tedy v tomto případě o nich bude účtováno rozvahově) nebo na řádce B.3 pokud jsou úroky účtovány do nákladů společnosti (tzn. i v případě, že jde o úroky související s pořízením majetku, ale dle rozhodnutí účetní jednotky nejsou úroky zahrnovány do pořizovací ceny dlouhodobého majetku).

3. Jak mám postupovat, když nakupuju zásoby a rovnou je dávám do spotřeby?

V tomto případě uvedete na řádku A.4 součet přijatých faktur nebo součet paragonů od dané spojené osoby, bez ohledu na to, zda jsou zásoby v daném roce skutečně spotřebovány. Jinými slovy nákup zásob bude vykazován v okamžiku, kdy je o něm v rámci nákupu od spojené osoby poprvé účtováno.

4. Mám od své spojené osoby půjčené formy a soustruh, které neplatím a používám je pro výrobu výrobků, které pak dodávám svojí spojené osobě. Zaznamenává se tato skutečnost do přílohy?

Ano, zaznamenává. Pravdou je, že formy máte, jak uvádíte, bezplatně. Nicméně nepůjde o tzv. „bezúplatné plnění“, které se sleduje na řádcích C.4, resp. C.5. I když za formy neplatíte, je tato skutečnost se vší pravděpodobností zohledněna v kalkulaci výrobků, které pro spojenou osobu zhotovujete a výsledně účtovaná cena je proto nižší. Hodnotu forem, které bezplatně užíváte a které evidujete v podrozvahové evidenci, uvedete na řádku B.4 Celkový objem ostatních transakcí.

5. Co se rozumí licenčním poplatkem?

U licenčních poplatků je v pokynu k příloze uveden odkaz na ustanovení § 19 odst. 7 zákona o daních z příjmů, dle kterého se licenčním poplatkem rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za nájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení. Pro úplnost dodáváme, že ačkoli jde v případě licenčních poplatků v podstatě o úhradu služby, není tato služba uváděna na řádku B.1, ale na zvláštním řádku B.2.

6. Co jsou to úvěrové finanční nástroje? Je to úvěr?

Ano, úvěr je jedním z úvěrových nástrojů, kterými jsou dále např. zápůjčka (dříve půjčka), dluhopis, směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky. Zákon o daních z příjmů definuje úvěrové finanční nástroje v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk).

7. Co mám uvést do řádku Úvěrové finanční nástroje? Mám úvěr z roku 2012, který splácím i v roce 2014. Mám úroky uvést do řádku Úroky nebo do řádku Úvěrové finanční nástroje? Co mám uvést do řádku Úvěrové finanční nástroje?

Pokud máte úvěr z roku 2012 a úroky z tohoto úvěru splácíte v roce 2014, uvedete celkovou výši přijatého úvěru v roce 2012 do řádku C.1. Pokud z tohoto úvěru účtujete v roce 2014 časově a věcně rozlišené úroky do nákladů, uvedete předpis těchto úroků do řádku B.3. Pokud máte úvěr z roku 2012 a úroky z tohoto úvěru v roce 2014 nesplácíte, nebude celkovou výši přijatého úvěru v roce 2012 na řádku C.1 uvedena. Pokud z tohoto úvěru účtujete v roce 2014 časově a věcně rozlišené úroky do nákladů, uvedete předpis těchto úroků do řádku B.3.

Modelový příklad (nesplácíte úroky v roce 2014 z úvěru):
Přijatý úvěr rok 2012 celkem1 000 000
Splacena jistina do konce roku 2013300 000
Splacena jistina v roce 2014100 000
Časově rozlišené úroky za rok 201450 000
Vyplacení úroků v roce 20140


Finanční správa bude po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání daňového přiznání, které se týká zdaňovacího období, které započalo v roce 2014 nebo jejich část, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2014 akceptovat postup poplatníka daně z příjmů právnických osob, který do položky C.1 Úvěrové finanční nástroje místo úhrnu přijatých či poskytnutých úvěrových finančních nástrojů uvede stav k poslednímu dni zdaňovacího období (nebo jeho části) zjištěný z účetních knih.

8. Jako fyzická osoba jsem poskytl bezúročnou půjčku svému s.r.o., kde jsem 100% společníkem. Do jakého řádku přílohy ji mám zahrnout?

Dle nového občanského zákoníku je termín „půjčka“ s účinností od 1 .1. 2014 nahrazen termínem „zápůjčka“. Zákon o daních z příjmů v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk) stanoví, že úvěrovým finančním nástrojem je vždy mimo jiné i zápůjčka. Proto se poskytnutí zápůjčky do obchodní společnosti, kde jste společníkem, uvede do řádku C.1 s tím, že obchodní společnost uvede výši přijaté zápůjčky od společníka do sloupce přijaté. V pokynech k tomuto řádku (Úvěrové finanční nástroje) je mimo jiné uvedeno, že se uvedou i ty úvěrové finanční nástroje, u nichž byl sjednaný úrok jiný než kladný. Tzn., uvede se zde i Vámi dotazovaná „bezúročná půjčka“.

9. Co se rozumí úhrnem přijatých úvěrových finančních nástrojů? Je to celková výše např. přijatých úvěrů nebo konečný stav k 31. 12. 2014?

Úhrnem úvěrových finančních nástrojů se rozumí celkem přijaté nebo poskytnuté úvěry, zápůjčky atd. Je to tedy výše úvěru dle konkrétní úvěrové smlouvy. Pokud není jistina úvěru splácena, bude se konečný stav účtů účtové skupiny 23 (krátkodobé bankovní úvěry) nebo 24 (krátkodobé finanční výpomoci), resp. skupiny 46 (dlouhodobé bankovní úvěry) nebo 47 (dlouhodobé závazky) rovnat výši úvěru a tuto částku uvedete na řádku C.1. Pokud je jistina splácena, bude i přesto do řádku C.1 uváděna celková výše přijatého úvěru dle konkrétní úvěrové smlouvy bez ohledu na zůstatek daného úvěru k 31. 12. 2014. Zůstatky závazků včetně dluhů jsou předmětem dokladové inventarizace (§ 29 a § 30 zákona o účetnictví).

10. Služby účtuji časově rozlišené, kdy je mám uvádět do přílohy?

Do řádku B.1 budete uvádět služby v okamžiku, kdy o nich účtujete výsledkově.
další novinky v kategorii: Daň z příjmů

Informace pro poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků
07.07.2023
Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.


Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023
23.03.2023
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.


Příspěvek pro solidární domácnost
12.04.2022
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
12.04.2022
Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
30.04.2021
Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů
Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Upozornění na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024
V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.

další novinky

Kalkulace ceny