Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině

10.04.2022

Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) může u plátce docházet k následujícím situacím:

 • prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu),

 • poskytnutí finančních darů,

 • poskytnutí hmotných darů.
  Ad 1) Dodání zboží za úplatu plátcem DPH na území České republiky (resp. s místem plnění v České republice) humanitární nebo dobročinné organizaci ,, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.

  Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození dle § 68 odst. 15 zákona o DPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

  Ad 2) Poskytnutí finančních darů, a to jak v hotovosti tak bezhotovostně, není předmětem daně z přidané hodnoty. V daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

  Ad 3) Poskytnutí hmotných darů:
  a) Pokud plátce nenakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, ale za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty, v daňovém přiznání k DPH se tedy neuvádí.

  b) Pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, uplatnil nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí tohoto zboží jako hmotného daru plátcem DPH je nutné rozlišovat několik situací.

 • V případě, že takový dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešle nebo přepraví do třetí země, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. I v tomto případě je nezbytné, aby plátce měl k dispozici důkazní prostředky o naplnění podmínky pro možnost osvobodit toto dodání od daně – viz bod 1. Poskytnutí hmotných darů humanitární nebo dobročinné organizaci se vykazuje na řádku 26 daňového přiznání k DPH , nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v § 68 odst. 15 zákona o DPH, tedy zejména nedojde k odeslání nebo přepravě darů do třetí země, resp. na Ukrajinu, pak bude postupováno jako v případě darování jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci.

 • Pokud byl dar poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci je plátce povinen uplatnit u tohoto dodání zboží za úplatu dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH daň na výstupu. Toto dodání zboží se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
 • V případě poskytnutí hmotných darů plátcem osobám ve třetí zemi (resp. na Ukrajině) nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží podle § 66 zákona o DPH , resp. jsou splněny podmínky pro vývoz, ale není naplněna podmínka osvobozeného vývozu od daně, neboť nejde o dodání zboží prodejcem. V tomto případě plátce uplatní daň na výstupu u dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH. Toto dodání se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Upozorňujeme, že při vývozu zboží je nezbytné provést celní řízení v tuzemsku nebo v jiném členském státě, pokud zboží opouští území EU. Více informací k celnímu řízení naleznete na internetových stránkách Celní správy České republiky, a to na https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Humanitární-pomoc-Ukrajině.aspx
 • V případě vývozu zboží na Ukrajinu při využití přepravy přes Slovensko je vhodné sledovat stránky Finanční správy Slovenské republiky: Detail novinky - PFS (financnasprava.sk)
  Pro oblast daní z příjmů připravilo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů v souvislostí s podporou Ukrajiny, a pro bližší informace je nutné sledovat webové stránky Ministerstva financí




  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
  17.05.2022
  Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


  V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
  12.04.2022
  Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


  Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
  11.04.2022
  Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


  Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
  29.11.2021
  Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


  Bilaterální smlouva o spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou
  30.09.2021
  Generální ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová a Jiří Žežulka, prezident Finanční správy Slovenské republiky, podepsali dnes v Praze smlouvu o společném postupu při výměně informací. Dohoda pokračuje v nastaveném trendu, kdy Finanční správa České republiky posiluje vzájemné vztahy s finančními správami sousedních zemí.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
  Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

  Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
  Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

  další novinky

  Kalkulace ceny