Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I

04.05.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.

V legislativním procesu jsou od loňského roku novely tří zákonů dotýkající se soutěžního práva, a to zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o elektronických komunikacích a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Některé už nabyly účinnosti, jiné ji nabydou v blízké době.

V případě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže se v návaznosti na unijní směrnici navrhuje posílení postavení ÚOHS a zefektivnění některých institutů v praxi, jako je zejména tzv. procedura narovnání. Ta umožňuje snížit o 20 % pokutu soutěžiteli, který se přizná k účasti na zakázaném kartelu, zneužití dominantního postavení nebo uskutečňuje spojení v rozporu se zákonem. Přestože implementační lhůta uběhla 4. února, návrh jde teprve do prvního čtení na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Na dubnové schůzi postoupí do druhého čtení i návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která by měla umožnit ÚOHS, obdobně jako tomu je v současnosti u orgánů činných v trestním řízení, kontrolovat provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů. Účelem by mělo být odhalování protisoutěžního jednání soutěžitelů a vedení následného správního řízení proti nim. Vzhledem ke kontroverznosti této novely a aktuálnímu nesouhlasu většiny poslanců je ale málo pravděpodobné, že novela úspěšně projde celým legislativním procesem.

Ze změn provedených v ZZVZ, které jsou už plně závazné, je nutné zmínit doplnění zásad zadávání veřejných zakázek o novou zásadu sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovačního zadávání. Tuto zásadu, která se obdobně jako například zásada transparentnosti či zásada diskriminace promítá celým zadávacím řízením a která na rozdíl od ostatních zásad reguluje vedle procesu zadávání veřejných zakázek také jeho obsah, jsou zadavatelé povinni respektovat už od 1. ledna 2021. Další novela tohoto zákona s navrhovanou účinností od 1. července 2021 čeká v Poslanecké sněmovně teprve na první čtení. Má snížit administrativní zátěž zadavatelů zrušením povinného zasílání zadávací dokumentace ÚOHS (mělo by postačit uveřejnění prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje) a posílit ochranu před tzv. bid riggingem – kartelovými dohodami uzavíranými v souvislosti se zadávacím řízením (např. povinností uveřejnit písemnou zprávu zadavatele ve strojově čitelném formátu nebo povinností uvést v této zprávě také údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení).

Vedle povinností z oblasti ochrany hospodářské soutěže čekají od června 2021 dodavatele dodatečné povinnosti spojené s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů. Dodavatelé (české právnické osoby) budou muset zapsat své skutečné majitele do příslušné evidence skutečných majitelů. V případě že tak neučiní a zadavatel tyto informace o vybraném dodavateli z příslušné evidence nezjistí, bude zadavatel povinen vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. U zahraničních dodavatelů bude tento požadavek na prokázání skutečného majitele obdobný, avšak s tím rozdílem, že pokud zahraniční dodavatel nebude schopen předložit výpis ze zahraniční evidence skutečných majitelů z důvodu její neexistence, bude moci splnit tento požadavek jiným způsobem.

Soutěžněprávní předpisy doznaly změn i na unijní úrovni. Ty se týkaly jak závazných právních předpisů, tak nezávazného „soft law“. Za zmínku stojí například přijetí Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 či prodloužení platnosti tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách pro státní podpory nebo nařízení o státních podporách de minimis až do konce roku 2023.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
17.05.2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
12.04.2022
Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
11.04.2022
Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině
10.04.2022
Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.


Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
29.11.2021
Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

další novinky

Kalkulace ceny