Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království

08.02.2021

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení.1 Tato dohoda stanovila tzv. přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém je právo EU použitelné s ohledem na Spojené království.

I když mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají jednání o nastavení vzájemných vztahů po skončení přechodného období, je třeba informovat veřejnost o změnách při uplatňování daně z příjmů, k nimž dojde od 1. 1. 2021. Od tohoto dne se již Spojené království nebude nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU. Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stane od 1. 1. 2021 definitivně tzv. třetí zemí a při zdanění příjmů s mezinárodním prvkem se bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Sbírka zákonů č. 89/1992, dále jen „Smlouvy“). Při praktické aplikaci vyplývajících ze Smlouvy je třeba postupovat v souladu s pokynem MF č. D-286.

Změny v oblasti z daní z příjmů

1. Fyzické osoby

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob se pro daňové rezidenty Spojeného království, kteří obdrží příjmy ze zdrojů na území České republiky, omezí možnost uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňového zvýhodnění uvedených v ust. § 15, § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Nově si budou moci tyto fyzické osoby uplatnit pouze základní slevu na poplatníka uvedenou v ust. § 35ba odst. 1 písm. a) Zákona a slevu na studenta dle ust. § 35ba odst. 1 písm. f) Zákona. Daňový rezident Spojeného království si tedy nebude moct snížit svůj základ daně či daňovou povinnost o žádné položky uvedené v ust. § 15 Zákona či daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle ust. § 35c Zákona.

2. Právnické osoby

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské Unie, resp. konec přechodného období, projeví zejména v následujících oblastech zdanění:

Podíly na zisku:

U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království již nebude možné uplatnit osvobození od zdanění uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. ze) Zákona.

Obdobně nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království s výjimkou uvedenou v ust. § 19 odst. 9 Zákona.

S odkazem na čl. 10 Smlouvy pak budou podíly na zisku zdaněny v České republice sazbou daně ve výši 5%, pokud příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25% podílů s hlasovacím právem na české společnosti. V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15% (samozřejmě za splnění všech podmínek a doložení dokumentů prokazujících nárok na tento režim, viz pokyn MF č. D-286).

Licenční poplatky a úroky:

U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. zj) a zk) Zákona. V té souvislosti pozbývají platnosti všechna rozhodnutí vydaná českou finanční správou dle ust. § 38nb Zákona daňovým rezidentům Velké Británie.

Licenční poplatky budou v České republice zdaněny v souladu s pravidly danými Zákonem se zohledněním limitů daných čl. 12 Smlouvy v závislosti na svém typu, tzn., že bude za splnění všech podmínek použita sazba daně ve výši 10%, resp. Smlouva zdanění předmětného licenčního poplatku v zemi zdroje neumožňuje.

Úroky hrazené daňovému rezidentu Spojeného království nepodléhají za splnění všech podmínek, s odkazem na čl. 11 Smlouvy, zdanění v České republice, a to za předpokladu, že příjemce je zároveň jejich skutečným vlastníkem.

Prodej podílu na společnosti:

S ohledem na čl. 13 odst. 4 Smlouvy nebude příjem daňového rezidenta Spojeného království z prodeje podílu na české společnosti podléhat zdanění v České republice i nadále.

Pokud česká společnost prodá svůj podíl na britské společnosti, tak za splnění podmínek uvedených v ust. § 19 odst. 9 Zákona bude tento příjem osvobozen od zdanění v České republice.

Přeměny společností:

Pokud se přeshraniční přeměny bude účastnit společnost, která je daňovým rezidentem Spojeného království, tak nebude možné využít daňového režimu vyplývajícího z příslušných ustanovení Zákona, která implementují Směrnici EU týkající se přeměn společností.

3. Další

Zajištění daně:

U příjmu hrazeného daňovému rezidentovi Spojeného království, který je zdanitelný v České republice v souladu se Zákonem a Smlouvou a z něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, musí plátce daně s odkazem na ust. § 38e Zákona provést zajištění daně (existují výjimky).

Ustanovení § 36 odst. 8 Zákona:

Daňový rezident Spojeného království nebude mít možnost po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z příjmů a zahrnout do něj příjmy ze zdrojů na území České republiky, vyjmenované v ust. § 36 odst. 8 Zákona, které podléhají zvláštní sazbě daně.

Arbitrážní konvence

Od 1. 1. 2021 se na Spojené království Arbitrážní konvence (90/436/EEC) již nevztahuje a není tedy možné podle ní podávat žádosti o dohadovací řízení. Případy, které byly předloženy do 31. 12. 2020, budou dokončeny v souladu s Arbitrážní konvencí.

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

Na Spojené království se přestanou vztahovat Směrnice EU týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní. Nicméně nadále bude prováděna standardní výměna informací dle Smlouvy a dalších právních nástrojů upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní.

Zdroj: www.financnisprava.cz

dokument v PDF ke stažení
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
17.05.2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
12.04.2022
Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
11.04.2022
Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině
10.04.2022
Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.


Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
29.11.2021
Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

další novinky

Kalkulace ceny