Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království

08.02.2021

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení.1 Tato dohoda stanovila tzv. přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém je právo EU použitelné s ohledem na Spojené království.

I když mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají jednání o nastavení vzájemných vztahů po skončení přechodného období, je třeba informovat veřejnost o změnách při uplatňování daně z příjmů, k nimž dojde od 1. 1. 2021. Od tohoto dne se již Spojené království nebude nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU. Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stane od 1. 1. 2021 definitivně tzv. třetí zemí a při zdanění příjmů s mezinárodním prvkem se bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Sbírka zákonů č. 89/1992, dále jen „Smlouvy“). Při praktické aplikaci vyplývajících ze Smlouvy je třeba postupovat v souladu s pokynem MF č. D-286.

Změny v oblasti z daní z příjmů

1. Fyzické osoby

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob se pro daňové rezidenty Spojeného království, kteří obdrží příjmy ze zdrojů na území České republiky, omezí možnost uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňového zvýhodnění uvedených v ust. § 15, § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Nově si budou moci tyto fyzické osoby uplatnit pouze základní slevu na poplatníka uvedenou v ust. § 35ba odst. 1 písm. a) Zákona a slevu na studenta dle ust. § 35ba odst. 1 písm. f) Zákona. Daňový rezident Spojeného království si tedy nebude moct snížit svůj základ daně či daňovou povinnost o žádné položky uvedené v ust. § 15 Zákona či daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle ust. § 35c Zákona.

2. Právnické osoby

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské Unie, resp. konec přechodného období, projeví zejména v následujících oblastech zdanění:

Podíly na zisku:

U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království již nebude možné uplatnit osvobození od zdanění uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. ze) Zákona.

Obdobně nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království s výjimkou uvedenou v ust. § 19 odst. 9 Zákona.

S odkazem na čl. 10 Smlouvy pak budou podíly na zisku zdaněny v České republice sazbou daně ve výši 5%, pokud příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25% podílů s hlasovacím právem na české společnosti. V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15% (samozřejmě za splnění všech podmínek a doložení dokumentů prokazujících nárok na tento režim, viz pokyn MF č. D-286).

Licenční poplatky a úroky:

U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. zj) a zk) Zákona. V té souvislosti pozbývají platnosti všechna rozhodnutí vydaná českou finanční správou dle ust. § 38nb Zákona daňovým rezidentům Velké Británie.

Licenční poplatky budou v České republice zdaněny v souladu s pravidly danými Zákonem se zohledněním limitů daných čl. 12 Smlouvy v závislosti na svém typu, tzn., že bude za splnění všech podmínek použita sazba daně ve výši 10%, resp. Smlouva zdanění předmětného licenčního poplatku v zemi zdroje neumožňuje.

Úroky hrazené daňovému rezidentu Spojeného království nepodléhají za splnění všech podmínek, s odkazem na čl. 11 Smlouvy, zdanění v České republice, a to za předpokladu, že příjemce je zároveň jejich skutečným vlastníkem.

Prodej podílu na společnosti:

S ohledem na čl. 13 odst. 4 Smlouvy nebude příjem daňového rezidenta Spojeného království z prodeje podílu na české společnosti podléhat zdanění v České republice i nadále.

Pokud česká společnost prodá svůj podíl na britské společnosti, tak za splnění podmínek uvedených v ust. § 19 odst. 9 Zákona bude tento příjem osvobozen od zdanění v České republice.

Přeměny společností:

Pokud se přeshraniční přeměny bude účastnit společnost, která je daňovým rezidentem Spojeného království, tak nebude možné využít daňového režimu vyplývajícího z příslušných ustanovení Zákona, která implementují Směrnici EU týkající se přeměn společností.

3. Další

Zajištění daně:

U příjmu hrazeného daňovému rezidentovi Spojeného království, který je zdanitelný v České republice v souladu se Zákonem a Smlouvou a z něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, musí plátce daně s odkazem na ust. § 38e Zákona provést zajištění daně (existují výjimky).

Ustanovení § 36 odst. 8 Zákona:

Daňový rezident Spojeného království nebude mít možnost po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z příjmů a zahrnout do něj příjmy ze zdrojů na území České republiky, vyjmenované v ust. § 36 odst. 8 Zákona, které podléhají zvláštní sazbě daně.

Arbitrážní konvence

Od 1. 1. 2021 se na Spojené království Arbitrážní konvence (90/436/EEC) již nevztahuje a není tedy možné podle ní podávat žádosti o dohadovací řízení. Případy, které byly předloženy do 31. 12. 2020, budou dokončeny v souladu s Arbitrážní konvencí.

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

Na Spojené království se přestanou vztahovat Směrnice EU týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní. Nicméně nadále bude prováděna standardní výměna informací dle Smlouvy a dalších právních nástrojů upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní.

Zdroj: www.financnisprava.cz

dokument v PDF ke stažení
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
12.08.2021
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Finanční zpravodaj číslo 22/2021
28.05.2021
30.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám


Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
27.05.2021
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně.


Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu
04.05.2021
Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.


Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I
04.05.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021

Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021

další novinky

Kalkulace ceny