Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království

08.02.2021

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení.1 Tato dohoda stanovila tzv. přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém je právo EU použitelné s ohledem na Spojené království.

I když mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají jednání o nastavení vzájemných vztahů po skončení přechodného období, je třeba informovat veřejnost o změnách při uplatňování daně z příjmů, k nimž dojde od 1. 1. 2021. Od tohoto dne se již Spojené království nebude nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU. Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stane od 1. 1. 2021 definitivně tzv. třetí zemí a při zdanění příjmů s mezinárodním prvkem se bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Sbírka zákonů č. 89/1992, dále jen „Smlouvy“). Při praktické aplikaci vyplývajících ze Smlouvy je třeba postupovat v souladu s pokynem MF č. D-286.

Změny v oblasti z daní z příjmů

1. Fyzické osoby

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob se pro daňové rezidenty Spojeného království, kteří obdrží příjmy ze zdrojů na území České republiky, omezí možnost uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňového zvýhodnění uvedených v ust. § 15, § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Nově si budou moci tyto fyzické osoby uplatnit pouze základní slevu na poplatníka uvedenou v ust. § 35ba odst. 1 písm. a) Zákona a slevu na studenta dle ust. § 35ba odst. 1 písm. f) Zákona. Daňový rezident Spojeného království si tedy nebude moct snížit svůj základ daně či daňovou povinnost o žádné položky uvedené v ust. § 15 Zákona či daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle ust. § 35c Zákona.

2. Právnické osoby

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské Unie, resp. konec přechodného období, projeví zejména v následujících oblastech zdanění:

Podíly na zisku:

U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království již nebude možné uplatnit osvobození od zdanění uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. ze) Zákona.

Obdobně nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království s výjimkou uvedenou v ust. § 19 odst. 9 Zákona.

S odkazem na čl. 10 Smlouvy pak budou podíly na zisku zdaněny v České republice sazbou daně ve výši 5%, pokud příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25% podílů s hlasovacím právem na české společnosti. V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15% (samozřejmě za splnění všech podmínek a doložení dokumentů prokazujících nárok na tento režim, viz pokyn MF č. D-286).

Licenční poplatky a úroky:

U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. zj) a zk) Zákona. V té souvislosti pozbývají platnosti všechna rozhodnutí vydaná českou finanční správou dle ust. § 38nb Zákona daňovým rezidentům Velké Británie.

Licenční poplatky budou v České republice zdaněny v souladu s pravidly danými Zákonem se zohledněním limitů daných čl. 12 Smlouvy v závislosti na svém typu, tzn., že bude za splnění všech podmínek použita sazba daně ve výši 10%, resp. Smlouva zdanění předmětného licenčního poplatku v zemi zdroje neumožňuje.

Úroky hrazené daňovému rezidentu Spojeného království nepodléhají za splnění všech podmínek, s odkazem na čl. 11 Smlouvy, zdanění v České republice, a to za předpokladu, že příjemce je zároveň jejich skutečným vlastníkem.

Prodej podílu na společnosti:

S ohledem na čl. 13 odst. 4 Smlouvy nebude příjem daňového rezidenta Spojeného království z prodeje podílu na české společnosti podléhat zdanění v České republice i nadále.

Pokud česká společnost prodá svůj podíl na britské společnosti, tak za splnění podmínek uvedených v ust. § 19 odst. 9 Zákona bude tento příjem osvobozen od zdanění v České republice.

Přeměny společností:

Pokud se přeshraniční přeměny bude účastnit společnost, která je daňovým rezidentem Spojeného království, tak nebude možné využít daňového režimu vyplývajícího z příslušných ustanovení Zákona, která implementují Směrnici EU týkající se přeměn společností.

3. Další

Zajištění daně:

U příjmu hrazeného daňovému rezidentovi Spojeného království, který je zdanitelný v České republice v souladu se Zákonem a Smlouvou a z něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, musí plátce daně s odkazem na ust. § 38e Zákona provést zajištění daně (existují výjimky).

Ustanovení § 36 odst. 8 Zákona:

Daňový rezident Spojeného království nebude mít možnost po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z příjmů a zahrnout do něj příjmy ze zdrojů na území České republiky, vyjmenované v ust. § 36 odst. 8 Zákona, které podléhají zvláštní sazbě daně.

Arbitrážní konvence

Od 1. 1. 2021 se na Spojené království Arbitrážní konvence (90/436/EEC) již nevztahuje a není tedy možné podle ní podávat žádosti o dohadovací řízení. Případy, které byly předloženy do 31. 12. 2020, budou dokončeny v souladu s Arbitrážní konvencí.

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

Na Spojené království se přestanou vztahovat Směrnice EU týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní. Nicméně nadále bude prováděna standardní výměna informací dle Smlouvy a dalších právních nástrojů upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní.

Zdroj: www.financnisprava.cz

dokument v PDF ke stažení
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
25.10.2023
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.


Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů
07.07.2023
Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.


Přehled změn a novinek na rok 2023
24.01.2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.


INFORMAČNÍ LETÁK K DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROKY 2022 A 2023
03.01.2023
Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v daňové oblasti pro roky 2022 a 2023. Informace poskytuje: UDS, s.r.o., PO oprávněná poskytovat daňové poradenství


Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít
16.09.2022
Finanční správa reaguje na pokračování tzv. Milostivého léta, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 a veřejnosti umožnuje zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.

Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

další novinky

Kalkulace ceny