Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království

08.02.2021

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení.1 Tato dohoda stanovila tzv. přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém je právo EU použitelné s ohledem na Spojené království.

I když mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají jednání o nastavení vzájemných vztahů po skončení přechodného období, je třeba informovat veřejnost o změnách při uplatňování daně z příjmů, k nimž dojde od 1. 1. 2021. Od tohoto dne se již Spojené království nebude nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU. Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stane od 1. 1. 2021 definitivně tzv. třetí zemí a při zdanění příjmů s mezinárodním prvkem se bude postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Sbírka zákonů č. 89/1992, dále jen „Smlouvy“). Při praktické aplikaci vyplývajících ze Smlouvy je třeba postupovat v souladu s pokynem MF č. D-286.

Změny v oblasti z daní z příjmů

1. Fyzické osoby

Z pohledu daně z příjmů fyzických osob se pro daňové rezidenty Spojeného království, kteří obdrží příjmy ze zdrojů na území České republiky, omezí možnost uplatnění odečitatelných položek, slev na dani z příjmů či daňového zvýhodnění uvedených v ust. § 15, § 35ba a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Nově si budou moci tyto fyzické osoby uplatnit pouze základní slevu na poplatníka uvedenou v ust. § 35ba odst. 1 písm. a) Zákona a slevu na studenta dle ust. § 35ba odst. 1 písm. f) Zákona. Daňový rezident Spojeného království si tedy nebude moct snížit svůj základ daně či daňovou povinnost o žádné položky uvedené v ust. § 15 Zákona či daňové zvýhodnění na vyživované dítě dle ust. § 35c Zákona.

2. Právnické osoby

Z pohledu daně z příjmů právnických osob se vystoupení Spojeného království z Evropské Unie, resp. konec přechodného období, projeví zejména v následujících oblastech zdanění:

Podíly na zisku:

U podílů na zisku hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království již nebude možné uplatnit osvobození od zdanění uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. ze) Zákona.

Obdobně nebude možné použít osvobození dividend přijatých českou mateřskou společností od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem Spojeného království s výjimkou uvedenou v ust. § 19 odst. 9 Zákona.

S odkazem na čl. 10 Smlouvy pak budou podíly na zisku zdaněny v České republice sazbou daně ve výši 5%, pokud příjemce je společnost, která spravuje alespoň 25% podílů s hlasovacím právem na české společnosti. V ostatních případech bude použita sazba daně ve výši 15% (samozřejmě za splnění všech podmínek a doložení dokumentů prokazujících nárok na tento režim, viz pokyn MF č. D-286).

Licenční poplatky a úroky:

U těchto příjmů hrazených ze zdrojů v České republice do Spojeného království nebude možné uplatnit osvobození uvedené v ust. § 19 odst. 1 písm. zj) a zk) Zákona. V té souvislosti pozbývají platnosti všechna rozhodnutí vydaná českou finanční správou dle ust. § 38nb Zákona daňovým rezidentům Velké Británie.

Licenční poplatky budou v České republice zdaněny v souladu s pravidly danými Zákonem se zohledněním limitů daných čl. 12 Smlouvy v závislosti na svém typu, tzn., že bude za splnění všech podmínek použita sazba daně ve výši 10%, resp. Smlouva zdanění předmětného licenčního poplatku v zemi zdroje neumožňuje.

Úroky hrazené daňovému rezidentu Spojeného království nepodléhají za splnění všech podmínek, s odkazem na čl. 11 Smlouvy, zdanění v České republice, a to za předpokladu, že příjemce je zároveň jejich skutečným vlastníkem.

Prodej podílu na společnosti:

S ohledem na čl. 13 odst. 4 Smlouvy nebude příjem daňového rezidenta Spojeného království z prodeje podílu na české společnosti podléhat zdanění v České republice i nadále.

Pokud česká společnost prodá svůj podíl na britské společnosti, tak za splnění podmínek uvedených v ust. § 19 odst. 9 Zákona bude tento příjem osvobozen od zdanění v České republice.

Přeměny společností:

Pokud se přeshraniční přeměny bude účastnit společnost, která je daňovým rezidentem Spojeného království, tak nebude možné využít daňového režimu vyplývajícího z příslušných ustanovení Zákona, která implementují Směrnici EU týkající se přeměn společností.

3. Další

Zajištění daně:

U příjmu hrazeného daňovému rezidentovi Spojeného království, který je zdanitelný v České republice v souladu se Zákonem a Smlouvou a z něhož není vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, musí plátce daně s odkazem na ust. § 38e Zákona provést zajištění daně (existují výjimky).

Ustanovení § 36 odst. 8 Zákona:

Daňový rezident Spojeného království nebude mít možnost po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání k dani z příjmů a zahrnout do něj příjmy ze zdrojů na území České republiky, vyjmenované v ust. § 36 odst. 8 Zákona, které podléhají zvláštní sazbě daně.

Arbitrážní konvence

Od 1. 1. 2021 se na Spojené království Arbitrážní konvence (90/436/EEC) již nevztahuje a není tedy možné podle ní podávat žádosti o dohadovací řízení. Případy, které byly předloženy do 31. 12. 2020, budou dokončeny v souladu s Arbitrážní konvencí.

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

Na Spojené království se přestanou vztahovat Směrnice EU týkající se mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní. Nicméně nadále bude prováděna standardní výměna informací dle Smlouvy a dalších právních nástrojů upravujících mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní.

Zdroj: www.financnisprava.cz

dokument v PDF ke stažení
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Finanční zpravodaj číslo 10/2021
10.02.2021
15.Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události


Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021
10.02.2021
Pokud se chystáme přispět na „dobrou věc“, máme teď dočasně možnost odečíst si ze základu daně větší částku než doposud. Jaké konkrétní změny v oblasti darování na přechodnou dobu nastaly, se dozvíte z následujícího článku.


Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky
09.02.2021
Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji


Upozornění k tiskopisům 2020
08.02.2021
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).


Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
08.02.2021
Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 1. duben 2021. Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Výhodou je i to, že fyzické osoby, které podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021

Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021
Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávacího období z doby před vypuknutím pandemie.

další novinky

Kalkulace ceny