Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ŘÍJEN 2020

09.11.2020

Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020

Datum vyhlášení: 5. 11. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Rozpočet: 250 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen.

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

Co je cílem výzvy:
zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I stupni – lehká závislost) na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory , která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území České republiky z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let , nebo

 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení na území České republiky z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce COVID-19 (týká se zejména školek, dětských skupin apod.), nebo

 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu (podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

  O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

  Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,

 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,

 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

  pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.
  Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu , že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

  Dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí podle zákona o kompenzačním bonusu.

  Za dny 29. 10. - 30. 10. 2020 ošetřovné nenáleží, neboť se jedná o podzimní prázdniny.

  Na dotaci není právní nárok.

  Výše dotace: 400 Kč/den

  POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Podání žádosti učiní žadatel:

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fprij (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo

 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Na Františku 32

  110 15 Praha 1

  obálka musí být označena „fprij“

  Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz , do předmětu uvést „fprij“.

  Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.
  Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude umístěn ZDE od 9. 11. 2020 od 9:00 hodin.

  Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

  Jelikož není vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, je nutné do žádosti vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

  Dodržujte prosím termín řádného podání určený výzvou a uchovejte si doklad o takovém podání pro případné reklamace.

  PROSÍME ŽADATELE, ABY PŘI ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI POŠTOU JEDNOTLIVÉ LISTY NESEŠÍVALI, urychlí se tím zpracování.

  Žádosti podané před termínem a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány.

  Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím jím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

  V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (např. ohledně prokázání, že žadatel je OSVČ podnikající na hlavní činnost).

  Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

  Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU.
  Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

  Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

  Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

  Text Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a další související přílohy jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

  PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

  ARCHIV_výzev.zip

  03_Program Osetrovne pro OSVC_Ifinal-04_11_2020.pdf

  VYZVA-rijen_2020_03_11-final.pdf
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  INFORMACE
  02.12.2020
  k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu


  „Vylité pivo“ bude trvale osvobozeno od daně, rozhodli poslanci
  30.11.2020
  Pivovary budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Poslanci schválili ve stavu legislativní nouze novelu zákona o spotřebních daních, která trvale pivovarům umožňuje vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce letošního roku.


  Nové členění státu od 1. 1. 2021 povede k tomu, že některé spisy budou v rámci finančního úřadu umístěny na jiném územním pracov
  25.11.2020
  Ve vazbě na změnu územně správního členění státu dojde k 1. 1. 2021 k přesunu spisů daňových subjektů, které mají místo pobytu či sídlo v obcích Bříství, Kounice, Vykáň, Frýdštejn a Věžnice, na jiné územní pracoviště v rámci totožného finančního úřadu.


  Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků
  18.11.2020
  Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti


  Antivirus A, A Plus
  18.11.2020
  – nucené omezení provozu a karantény


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  INFORMACE
  k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu

  Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky už od ledna 2021
  Senát dnes schválil návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je ve výši 1 milion Kč. Senátoři k návrhu připojili technickou úpravou v rozpočtovém určení daní. Poslanci o paušální dani rozhodnou na začátku prosince.

  další novinky

  Kalkulace ceny