Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Informace o zpracování osobních údajů

06.10.2020

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob). Součástí je také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat Ministerstvo financí některým z následujících způsobů:

 • datovou schránkou: xzeaauv;

 • e-mailem: podatelna@mfcr.cz;

 • poštou na adresu: Letenská 15, 118 10 Praha 1;

 • osobním podáním prostřednictvím podatelny Ministerstva financí.

  Funkci pověřence vykonává Mgr. Vojtěch Dlouhý , kterého je možné kontaktovat prostřednictvím výše uvedených způsobů.

  II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Při zpracování osobních údajů Ministerstvo financí respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

  a.osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;

  b.shromažďování osobních údajů probíhá pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

  c.rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů;

  d.jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případě potřeby aktualizovány;

  e.osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování;

  f.zpracovávané osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny, zejména před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

  III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

  Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje související s výkonem agend, které jsou mu svěřeny. V souladu s příslušnými právními předpisy se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry:

  a. identifikační a kontaktní údaje : jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu;

  b. popisné údaje : vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení;

  c. zvláštní kategorie údajů : např. zdravotní stav zaměstnanců a dětí navštěvujících dětskou skupinu MF KORUNKA;

  d. údaje o jiné osobě : adresní a identifikační údaje člena rodiny.

  IV. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

  Ministerstvo financí zpracovává zejména osobní údaje:

  a.účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná;

  b.svých zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů;

  c.subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran;

  d.fyzických osob v majetkoprávních vztazích se státem (např. příjemců dotací; účastníci řízení ve věci ochrany finančních zájmů EU a ČR (.PDF, 551 kB)) ;

  e.návštěvníků v prostorách ministerstva.

  V. OD KOHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY

  Osobní údaje Ministerstvo financí získává přímo od subjektů údajů, od jiných osob, příp. z veřejně dostupných zdrojů.

  VI. PRO JAKÉ ÚČELY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

  Ministerstvo financí osobní údaje zpracovává:

  a.pro splnění svých právních povinností (např. kontrola dodržování podmínek nároku na státní podporu stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, administrace zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vedení kárných řízení podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo dozorová činnost v oblasti hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (.PDF, 460 kB) ;

  b.pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti);

  c.pro uzavírání a plnění smluvních vztahů (např. provozování dětské skupiny MF KORUNKA, evidence překladů);

  d.pro účely svých oprávněných zájmů (jako je zejména ochrana majetku; např. zajištění komplexní objektové bezpečnosti Ministerstva financí prostřednictvím technických prvků zabezpečení);

  e.na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. zveřejnění fotografií zaměstnanců v telefonním seznamu na intranetu ministerstva).

  VII. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

  V některých případech je Ministerstvo financí povinno v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

  a.poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;

  b.poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;

  c.poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

  Ministerstvo financí může pro některá zpracování využít zpracovatele; v takovém případě jsou příjemci osobních údajů též tito zpracovatelé.

  VIII. JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

  Ministerstvo financí uchovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy (například údaje v informačním systému doplňkového penzijního spoření se uchovávají po dobu trvání doplňkového penzijního spoření účastníka a 10 let po jeho zániku k zajištění úkolů podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření), resp. doba jejich uložení vyplývá ze spisového a skartačního plánu ministerstva.

  V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

  IX. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A ZABEZPEČENY

  Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Ministerstva financí, příp. jeho zpracovatelů.

  Za účelem zabezpečení osobních údajů Ministerstvo financí přijalo odpovídající opatření, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

  Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

  Se zpracovateli Ministerstvo financí uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

  X. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Ministerstva financí na výše uvedené adrese přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

  Jestliže je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Dále je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.
  další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

  Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění
  05.10.2021
  S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.


  Studentské brigády a daně
  18.08.2021
  Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za jakých podmínek si je mohou zaměstnaní studenti uplatnit. Finanční správa proto přináší nejenom studentům souhrn praktických informací.


  Daňové zvýhodnění na děti stoupne od července 2021 a rodiče je dostanou i zpětně k 1.1.2021
  11.06.2021
  Koronavirové sevření lehce polevilo a konečně se více pozornosti dostává rodinám s dětmi. Od července 2021 se chystá nejen zvýšení přídavků na děti a možnost dočerpání rodičovského příspěvku na předchozí dítě při narození dalšího dítě, ale zvýší se i daňové zvýhodnění na druhé a další dítě v rodině a skončí taktéž měsíční strop pro daňový bonus, kde rodiče s vyšším bonusovým nárokem dostanou peníze také hned a nebudou muset čekat na roční zúčtování.


  Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců
  30.04.2021
  Daňovým balíčkem pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných daňových podmínek peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Jedná se o alternativu ke stravenkám (nepeněžní příspěvek), které jsou rozšířeným zaměstnaneckým benefitem.


  Sociální služby dostanou peníze na mimořádné odměny pro zaměstnance. Pro každého až 50 tisíc korun
  16.03.2021
  Zaměstnanci v sociálních službách, včetně zdravotnického personálu, si mohou sáhnout na mimořádné odměny.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
  Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

  Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
  Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

  další novinky

  Kalkulace ceny