Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi II

04.08.2020

Kompenzační období I


56. Osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost zemřela dne 1. 3. 2020. Mohu jako dědic, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr a rozhodl se pokračovat navíc ve výkonu činnosti za zemřelého, požádat o kompenzační bonus, když jsem z důvodů souvisejících se šířením koronaviru musel dne 20. 3. 2020 uzavřít provozovnu?

V případě, který uvádíte, není možné o kompenzační bonus žádat. Základním předpokladem pro získání bonusu je, že se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické. Pro účely zákona o kompenzačním bonusu není možné zemřelého považovat za osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (pro přiznání nároku by musela být podmínka existence OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění naplněna ke dni 12. 3. 2020 a také za každý den bonusového období, za který je bonus vyplácen). Ve Vašem případě došlo k založení účasti na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání. Lze tedy uzavřít, že ani Vy, ani zemřelý, nejste subjektem kompenzačního bonusu.

59. Jsem pěstounem a v minulosti jsem se již dotazoval, zda mi vzniká nárok na kompenzační bonus, když si přivydělávám jako OSVČ a moje samostatná výdělečná činnost byla v důsledku situace související s koronavirem (uzavření školky) významně omezena. Odpověď zněla ve smyslu, že mi nárok nevzniká, protože jsem osobou účastnou nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Nyní jsem zaslechl, že vláda schválila kompenzační bonus i pro pěstouny. Je to tak a za jaké období mohu žádat?
Subjektem kompenzačního bonusu je po novele zákona o kompenzačním bonusu také osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické a činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodu výkonu činnosti pěstouna a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. Jestliže tyto a další podmínky stanovené zákonem pro vznik nároku na kompenzační bonus budou splněny, můžete požádat o kompenzační bonus od 12. 3. 2020.

60. Jsem OSVČ, provozuji masáže a zároveň jsem byl do konce roku 2019 zaměstnán na částečný úvazek. Od listopadu 2019 jsem v pracovní neschopnosti a pobírám nemocenskou. Během pracovní neschopnosti jsem se dohodl se zaměstnavatelem ukončit k 31. 12. 2019 pracovní poměr. Nemocenská se mi vypočítává z výplaty bývalého zaměstnavatele. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem jsem nemohl činnost maséra provozovat. Mám nárok na kompenzační bonus?

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Pokud byl pracovní poměr mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem ukončen k 31. 12. 2019, pak ode dne následujícího po ukončení tohoto pracovněprávního vztahu nejste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. To, že v průběhu bonusového období čerpáte dávky nemocenské z titulu původního zaměstnání, Vám nebrání v podání žádosti o kompenzační bonus. Vzhledem k tomu, že již nejste zaměstnancem (ani se na Vás nehledí jako na zaměstnance) a nejste účastníkem nemocenského pojištění z titulu zaměstnání, máte na bonus nárok, samozřejmě za předpokladu splnění ostatních podmínek dle zákona o kompenzačním bonusu.

61. Lze prostřednictvím e-mailu podat ve vztahu ke kompenzačnímu bonusu i jiná podání, než žádost o kompenzační bonus (žádost o posečkání, odvolání,…)?

E-mailem (za splnění zákonných podmínek) lze podat pouze žádost o kompenzační bonus, vč. změny této žádosti. Jedná se o výjimku z obecných pravidel podávání v daňových věcech zavedenou zákonem o kompenzačním bonusu. V ostatních daňových záležitostech (např. právě žádosti o posečkání, odvolání atd.) lze podání učinit v souladu s daňovým řádem písemně, ústně do protokolu či elektronicky (nikoliv e-mailem), blíže viz „Postup při vyřizování podání“. Pro elektronickou komunikaci se správcem daně doporučujeme využít elektronickou podatelnu správce daně (www.daneelektronicky.cz), konkrétně zde dostupnou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu ČR.

62. Jaký postih mě čeká, když mi byl přiznán a vyplacen kompenzační bonus ve vyšší částce, a navíc z jiného titulu, než na který mám nárok (žádal jsem z titulu OSVČ, ale splňuji podmínky nároku na kompenzační bonus pouze z titulu výkonu činnosti na dohodu)?

Správce bonusu na základě zjištěných skutečností doměří platebním výměrem daň, a to ve výši rozdílu mezi částkou původně vyměřeného kompenzačního bonusu a částkou nově přiznanou. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Z rozdílu mezi původně neoprávněně čerpanou částkou kompenzačního bonusu a nově přiznanou částkou kompenzačního bonusu nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se z něj úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s vyplacenými finančními prostředky. Nepřesáhne-li úrok z prodlení za jedno bonusové období v úhrnu částku 200 Kč, nevzniká Vám povinnost jej hradit.

63. Pokud jsem uhradil úrok z prodlení za neoprávněně čerpaný kompenzační bonus, kde následně bylo správcem bonusu zjištěno, že jsem na něj měl přecijen v části nárok (vykonával jsem činnost na dohodu), dostanu část úroku automaticky zpět?
Úrok zaplacený za čerpání kompenzačního bonusu z nesprávného titulu, tj. například v situaci kdy byla žádost nejprve nesprávně podána jako žádost OSVČ, následně žadatel vrátil kompenzační bonus a zaplatil úrok z prodlení, a po přijetí novely zákona o kompenzačním bonusu správně požádal o kompenzační bonus jako osoba pracující na dohodu, správce bonusu na žádost vrátí za podmínek dle daňového řádu (tj. například pokud nemá žadatel jiné nedoplatky) do 30 dní od obdržení této žádosti.

Kompenzační období II


Otázky - Finanční správa

zdroj: Finanční správa


41. Obdržela jsem kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Prý bude podpora podnikatelů z programu Pětadvacítka pokračovat? Jsem kadeřnice a budu moci otevřít provozovnu někdy koncem května. Mohu znovu požádat o kompenzační bonus a za jaké období, když předpokládám, že činnost někdy kolem 25. 5. 2020 obnovím v plném rozsahu?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost podáte shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy Vaše činnost bude takto omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

42. Byl mi již vyplacen kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (opravna obuvi) a moje činnost se znovu rozjela v normálním rozsahu, nemám problém na straně dodavatelů ani zákazníků. Slyšel jsem, že bude možné žádat o kompenzační bonus znovu, na další období. Jaké jsou podmínky a mám také nárok?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost se podává shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy v měsíci květnu již nebude Vaše činnost takovýmto způsobem omezena (je vykonávána ve stejném rozsahu jako dříve, bez významných problémů), nevznikne Vám za druhé bonusové období nárok na kompenzační bonus.

43. Kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 jsem již získal. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (truhlárna), avšak přišel jsem o většinu zákazníků a noví zákazníci nemají zatím o moje služby zájem. Četl jsem, že podpora podnikatelů bude probíhat i za další období. Když se moje činnost nerozjede, můžu si znovu požádat o kompenzační bonus?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Subjektem kompenzačního bonusu bude i nadále osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru (žádost podáte stejným způsobem, jako v prvém případě). Pokud Vaše činnost bude nadále významně omezena i po otevření provozovny, např. i v průběhu května, vznikne Vám za měsíc květen na kompenzační bonus opět nárok (od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020). Jestliže by omezení zasáhlo i do měsíce června, můžete získat bonus za celé bonusové období, tj. od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

44. Ještě jsem si nestihla požádat o kompenzační bonus a slyšela jsem, že prý bude možné žádat za další období (podmínky a způsoby podání žádosti jsou mi známy). Jsem jazyková lektorka a moje činnost byla v důsledku aktuální situace od 16. 3. 2020 významně utlumena. Nepředpokládám, že bude obnovena v plném rozsahu do konce tohoto školního roku. Mohu si požádat za celé období najednou?
Subjektem kompenzačního bonusu je a nadále bude osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Druhým bonusovým obdobím bude období od 1. května do 8. června 2020. Pakliže u Vás trvají a nadále budou trvat zákonem stanovené podmínky, zejména je-li a bude-li Vaše činnost aktuální situací nad obvyklou míru omezena (období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020), bude po schválení novely zákona o kompenzačním bonusu možno požádat za již stanovená období, tedy od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny bonusového období, které do tohoto měsíce spadají). O bonus za obě bonusová období je možno požádat v rámci jedné žádosti, definovat obě období a přiložit čestné prohlášení, v němž deklarujete splnění zákonem stanovených podmínek pro obě bonusová období (posuzováno bude splnění podmínek pro každé období zvlášť). Doporučujeme využít žádost umístěnou na webu Finanční správy, kterou Finanční správy momentálně pro tyto účely upravuje. Vzhledem k aplikaci § 7 zákona o kompenzačním bonusu, tj. žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, je nezbytné, aby Vaše žádost (na obě kompenzační období) byla podaná do 29. 6. 2020. Pokud bude podána po tomto datu, nebude možné vyplatit kompenzační bonus za první bonusové období (12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).

50. Provozuji malou hospodu a v důsledku krizových opatření jsem byl nucen v březnu provozovnu uzavřít. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržel. V současnosti od 11. 5. 2020 budu otevírat zahrádku před hospodou. Předpokládám pomalý rozběh, ale moje činnost bude jistě nadále omezena a tržby budou nižší, než by bylo v tuto dobu běžné. Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé kompenzační období?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. V měsíci květnu je tato podmínka splněna. Bude-li podmínka omezení činnosti splněna i v měsíci červnu, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020.

51. Provozuji kadeřnictví a v důsledku krizových opatření jsem byla nucena v měsíci březnu uzavřít provozovnu. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržela. Teď již od 11. 5. 2020 mohu opět otevřít, ale protože musím připravit některá nutná opatření, budu otevírat až 18. 5. 2020. Již teď vím, že budu mít v květnu i červnu nižší počet zákazníků (dodržování požadovaných hygienických podmínek). Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé bonusové období?

Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Tato podmínka je ve Vašem případě splněna v obou měsících, a proto Vám vzniká nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020. Skutečnost, že kadeřnictví skutečně otevřete až 18. 5. 2020, nemá na přiznání nároku na kompenzační bonus vliv, protože do té doby budete provádět nezbytné úpravy, nutné pro obnovení činnosti, tj. činnost budete vykonávat.

52. V minulosti jsem vykonával samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost a v důsledku situace kolem koronaviru a omezení mé činnosti jsem obdržel kompenzační bonus za první bonusové období. Má činnost zůstává nadále omezena, proto jsem se rozhodl, že ji budu vykonávat jen jako činnost vedlejší a od 12. 5. 2020 jsem nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr jako účetní. Mám nárok na kompenzační bonus i za druhé bonusové období?

Subjektem kompenzačního bonusu je podle zákona o důchodovém pojištění OSVČ, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Jestliže jste od 12. 5. 2020 nastoupil do zaměstnání, jste od tohoto data osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nejste tedy ode dne nástupu do zaměstnání subjektem kompenzačního bonusu a za druhé bonusové období Vám vznikne nárok na kompenzační bonus za dny od 1. 5. 2020 do 11. 5. 2020.

57. Jsem učitelem na základní škole a vedle tohoto mého zaměstnání vyučuji v rámci samostatné výdělečné činnosti hru na klavír přímo v domácnostech svých žáků. Svou vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu nyní v důsledku situace související s koronavirem vykonávat. Četl jsem, že nyní si o kompenzační bonus mohou požádat i osoby, které vykonávají pedagogickou činnost. Je to tak?
Ano, subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.

58. Jsem zaměstnancem vykonávajícím pedagogickou činnost a současně již dlouhý čas doučuji jako OSVČ jazyky, přičemž vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu od začátku března 2020 v důsledku situace související s koronavirem vykonávat a předpokládám, že do konce tohoto školního roku už nezačnu. Slyšela jsem, že kdo vykonává jako zaměstnanec pedagogickou činnost, si také může požádat o kompenzační bonus. Co je míněno pedagogickou činností, kdo všechno si tedy může požádat. A za jaké období?

Z hlediska předpisů, které má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, lze pedagogickou činnost vykládat jako přímou pedagogickou činnost pedagogických a akademických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Dle § 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času (pedagog v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), asistent pedagoga (vykonává činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace), trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.

Dle § 70 zákona o vysokých školách jsou akademickými pracovníky ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Pokud bude Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena až do konce tohoto školního roku, můžete o kompenzační bonus požádat za první i druhé bonusové období, tj. za dny od 12. března 2020 do 8. června 2020.
další novinky v kategorii: Covid-19

Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
12.08.2021
Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
18.06.2021
Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
14.06.2021
Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
07.06.2021
Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
07.06.2021
Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.

Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

další novinky

Kalkulace ceny