Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi

04.08.2020

Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.

Více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDE. Formulář žádosti naleznete ZDE.

Ministerstvo financí zároveň v pátek 17.4.2020 oznámilo záměr program Pětadvacítka prodloužit ZDE. Návrh v následujících dnech posoudí vláda. Žádat se následně bude prostřednictvím druhé žádosti, která bude stejně jednoduchá, jako ta první. O podrobnostech budeme informovat v následujících dnech.

Kompenzační období I

Základní otázky - Ministerstvo financí

1. Odkdy bude prosím možné žádat o kompenzační bonus? A kde najdu formulář?

Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Vyplněnou žádost poté podáte finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

2. Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období (12. března - 30. dubna, tj. měsíc a půl) ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzabeit (program Antivirus), stát tedy usiluje v maximální možné míře o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny.

3. Je možný souběh 25 000 Kč a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

4. Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, pak nebude moct v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

5. Funguji v sezóně, živnost jsem pozastavil v polovině října 2019. Mám nárok na kompenzační bonus?
Podmínkou pro přiznání kompenzačního bonusu je, že žadatel z řad OSVČ měl aktivní živnostenské oprávnění ke dni 12. března 2020. Z této podmínky však v zákoně existuje výjimka právě pro OSVČ se sezónním podnikáním. V takovém případě stačí, pokud máte podnikání přerušené kdykoliv po 31. srpnu 2019. Máte-li tedy živnost přerušenou v polovině října 2019 a plníte-li ostatní zákonné podmínky nároky, můžete o bonus požádat.

6. Během části bonusového období jsem čerpal podporu v nezaměstnanosti.

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1. dubna až 30. dubna, což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

7. S jakými dalšími programy a dávkami lze Pětadvacítku kombinovat? Má na kompenzační bonus nárok ten, kdo pobírá dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu apod.?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem).

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat

 • Nemocenská z titulu zaměstnance – NE, nelze kombinovat. V případě nemoci v zaměstnání, kdy je daná osoba doma a pobírá dávku nemocenského pojištění, se pro účely kompenzačního bonusu stále považuje za zaměstnance, a z tohoto titulu ji bonus nenáleží.

 • Rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství – ANO, lze kombinovat. Pobírání dávek v mateřství, tedy rodičovského příspěvku či peněžité pomoci v mateřství, nejsou překážkou pro nárokování si a přiznání kompenzačního bonusu pro OSVČ poškozené v důsledku koronaviru.

 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat

 • Starobní důchod, invalidní důchod - ANO, lze kombinovat

 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)

 • Příspěvek na bydlení - zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

  8. Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?

  Vlastnictví společnosti s ručením omezeným není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu. Pokud však daná osoba působí zároveň v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na bonus nemá, neboť je podle zákona o důchodovém pojištění považována za zaměstnance.

  9. Pokud jsem OSVČ a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?

  Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

  10. Lze kombinovat invalidní důchod 2. stupně a kompenzační bonus jako OSVČ ve vedlejší činnosti?

  Ano, invalidní důchod lze u osoby samostatně výdělečně činné kombinovat s kompenzačním bonusem jak v případě, že se jedná o hlavní činnost, tak i v případě vedlejší činnosti.

  13. Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související krizová opatření.

  14. V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

  Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

  11. Budou moci čerpat podporu i podnikatelé, kteří mají zaměstnance?

  Ano, pokud je OSVČ také zaměstnavatel a současně splňuje podmínky programu Pětadvacítka, není to překážkou pro čerpání kompenzačního bonusu.

  12. Jsem OSVČ na hlavní činnost a z důvodu těhotenství jsem si zažádala k 1. dubnu o peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na peněžitou podporu 500kč/den ode dne 12. března do 31. března? Živnost jsem stále neukončila.
  Ano, v tomto případě máte nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, a to dokonce v plné výši 25 tisíc korun za rozhodné období od 12. března do 30. dubna, neboť bonus lze kombinovat s peněžitou pomocí v mateřství.

  13. Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související krizová opatření.

  14. V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

  Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

  15. V jaké fázi je má žádost na 25?
  Institucí zodpovědnou za posuzování žádostí a výplatu kompenzačního bonusu je Finanční správa. Prosíme nicméně o trpělivost a nezahlcování finančních úřadů kopiemi žádostí či telefonáty na infolinku pro veřejnost. Platí, že žádosti jsou vyřizovány v řádech dní. A pokud by v žádosti byl identifikován jakýkoliv problém, úředník Finanční správy se Vám sám ozve na uvedený kontakt ve formuláři.

  16. V žádosti jsem udělal chybu, co mám dělat?

  V případě chyby ve vyplňování žádosti se obraťte na Finanční správu, která žádosti posuzuje a vyplácí peněžní prostředky. Bližší informace můžete získat na telefonní lince 225 092 392.

  Otázky - Finanční správa


  zdroj: Finanční správa

  1. Podnikáme s manželem prostřednictvím s.r.o., zároveň ale současně každý samostatně jako OSVČ. Můžeme požádat o kompenzační bonus?
  Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze fyzická osoba, právnická osoba nikoli. Pokud vlastník společnosti je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou a splňuje další podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, může o kompenzační bonus žádat. Pokud však tato osoba působí v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmů pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na kompenzační bonus nemá.

  2. Mám nárok na pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru. Má nárok ta spolupracující?

  Ano. Pro spolupracující osobu platí fakticky stejné podmínky jako pro osobu vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podle zákona o důchodovém pojištění se na obě tyto osoby hledí jako na OSVČ. Spolupracující osoba tedy může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění. Tyto podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, tj. nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

  3. Jsem starobní důchodce a k důchodu si přivydělávám podnikáním - stříháním psů. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Kompenzační bonus bude zpřístupněn nejen poplatníkům, pro které je podnikání hlavní činností, ale i poplatníkům, pro které je podnikání vedlejší činností, např. právě osob samostatně výdělečně činných, kterým byl přiznán starobní důchod. Budou-li splněny další zákonem stanovené podmínky, nárok na kompenzační bonus vznikne.

  4. Jsem fyzická osoba a mám příjem z nájmu bytových a nebytových prostor, jiné příjmy nemám. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Protože nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost, nárok na kompenzační bonus nemáte.

  5. Mám nárok na přiznání kompenzačního bonusu, když budu jako osoba samostatně výdělečně činná pobírat ošetřovné?
  Ano, program přímé podpory pro OSVČ lze pobírat společně s rozšířeným ošetřovným na dítě z důvodu uzavření školských a předškolních zařízení. Další kompenzací od státu je pak pro podnikatele prominutí odvodů na sociální a zdravotní pojištění ve výši minimálních záloh, a to od března do srpna 2020.

  6. Budu muset splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus prokazovat?

  Splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením, které bude součástí žádosti o kompenzační bonus. Čestné prohlášení je základním nástrojem vstupního ověření zákonem stanovených podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu.

  7. Jak podat žádost?

  Lze využít jednoduchý formulář žádosti, který bude zveřejněn na stránkách Finanční správy (součástí žádosti musí být čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána). Žádosti budou přijímány poštou, elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky nebo interaktivního formuláře), ale také prostřednictvím podatelen či sběrných boxů umístěných před finančními úřady. Podání lze učinit i prostřednictvím e-mailu na podatelny územního pracoviště příslušného finančního úřadu – přílohou tohoto e-mailu bude v tomto případě kopie žádosti opatřené vlastnoručním podpisem (může se jednat např. o scan vlastnoručně podepsané žádosti či o její fotografii, pořízenou např. mobilem).

  8. Kde podat žádost?

  Žádost bude podána na finančním úřadu místně příslušném ke správě daně z příjmů daňového subjektu (žadatele o kompenzační bonus), tedy na územním pracovišti finančního úřadu, kde daňový subjekt podává daňové přiznání k dani z příjmů.

  9. Jaká je výše kompenzačního bonusu?

  Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den bonusového období, bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu bude vyměřena ve výši odpovídající součinu výše kompenzačního bonusu a počtu dní bonusového období, ve kterých má žadatel nárok na čerpání bonusu (žádost může směřovat pouze na část bonusového období).

  10. Od kdy mohu žádat o kompenzační bonus?

  K přijímání žádostí a následnému vyplácení bonusu přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. K tomuto by mělo dojít nejpozději do 12. dubna 2020.

  11. Do kdy lze podávat žádosti?

  Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (tj. do 29. 6. 2020). Není-li v této lhůtě žádost podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

  12. Kdy od podání žádosti dostanu vyplacený kompenzační bonus?

  Lhůta pro vyplacení kompenzačního bonusu není stanovena. Kompenzační bonus je vyměřen dnem podání žádosti a bude vyplacen bez zbytečného odkladu ode dne vyměření. Správce daně bude vyřizovat žádosti co nejdříve dle reálných možností v závislosti na počtu podaných žádostí. Bonus bude vyplacen bez předchozího vyrozumění o kladném vyřízení žádosti.

  13. Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří současně provozují samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření. Nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 1. dubna do 30. dubna 2020, protože v měsíci březnu jste byl z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste v tomto měsíci byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vzhledem k této skutečnosti nemůžete být v měsíci březnu považován za subjekt kompenzačního bonusu. Hranice 10 000 Kč u dohod o provedení práce je dána zákonem o nemocenském pojištění. Pro úplnost uvádíme, že nárok na kompenzační bonus za období měsíce dubna byste nemohl uplatnit za předpokladu, že v měsíci dubnu budete (podobně, jako v měsíci březnu) mít příjem vyšší než 10 000 Kč z titulu dohody o provedení práce.

  14. Jsem OSVČ na hlavní činnost a od měsíce března se mně významně snížily příjmy z této samostatné činnosti. V měsíci dubnu ovšem budu mít jeden příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?
  Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020.

  V měsíci dubnu sice budete mít příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, ale tato výše nepřesahuje hranici 3 000 Kč, při jejímž dovršení by se již jednalo o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění a na kompenzační bonus byste v měsíci dubnu v takovém případě nedosáhl. Hranice 3 000 Kč je u dohod o pracovní činnosti dána zákonem o nemocenském pojištění.

  15. Jsem spolupracující osobou a kromě spolupráce pobírám invalidní důchod prvního stupně. U OSVČ, se kterou spolupracuji, byla výrazně snížena poptávka po jeho výrobcích. Dále jsem v měsíci březnu měla příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč a v měsíci dubnu jsem měla příjem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Na kompenzační bonus ovšem nedosáhnete, protože jste měla v měsíci březnu příjem z dohody o pracovní činnosti přesahující částku rozhodného příjmu 3 000 Kč, od které již je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, a v měsíci dubnu příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč (tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění). Tím se u Vás jednalo o příjmy ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, a proto Vás nelze považovat za subjekt kompenzačního bonusu.

  16. Jsem OSVČ, ale mým hlavním příjmem jsou příjmy z nájmu pozemků. V důsledku vyhlášených krizových opatření jsem musel uzavřít provozovnu. V měsíci únoru jsem měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. V měsících březen a duben žádné příjmy z dohod o provedení práce mít nebudu. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste sice v měsíci únoru byl osobou, která byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Vaše příjmy z dohody o provedení práce převýšily hranici 10 000 Kč, stanovenou zákonem o nemocenském pojištění), ale v měsících bonusového období (březen, duben) jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění nebyl. Skutečnost, že Vašimi převládajícími příjmy, jsou příjmy z nájmu pozemků, nemá na nárok pro přiznání kompenzačního bonusu žádný vliv.

  17. Jsem OSVČ, která v měsíci prosinci 2019, v důsledku vykonávání sezónní činnosti, přerušila vykonávání samostatné činnosti a přihlásila se na úřad práce. Od 2. dubna 2020 jsem samostatnou činnost obnovila a z úřadu práce se odhlásila ke dni 1. dubna 2020. Za dny, kdy jsem byla v evidenci úřadu práce, jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 2. dubna do 30. dubna 2020. Za dny, kdy jste čerpala podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Kompenzační bonus nelze vyplatit za kalendářní den, ve kterém je čerpána podpora v nezaměstnanosti, resp. podporu v nezaměstnanosti není možné vyplatit za den, za který je čerpán kompenzační bonus.

  18. V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu aobchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

  Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

  19. Je kompenzační bonus, tj. výplata částky 25 000 Kč pro OSVČ od daně z příjmů osvobozena nebo jde o zdanitelný příjem?

  Kompenzační bonus vyplácený na základě zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů.

  20. Když se mě jakožto OSVČ dotkla krize až od dubna (za březen mi ještě dobíhaly peníze a zakázky), chápu správně, že mám žádat jen o 15 tisíc?

  Kompenzační bonus ve výši 500 korun za den se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny podmínky uvedené v zákoně a žadatel je doloží čestným prohlášením. Jednou z těchto podmínek je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podmínka je tedy nastavena dosti benevolentně a není ambicí posuzovat přesný den v měsíci, kdy dané omezení nastalo. Rovněž není rozhodné, zda takové omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny). Podstatné je pouze to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení činnosti žadatele nad míru obvyklou. Rovněž není vyloučeno, aby počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období; zde postačí, pokud omezení během bonusového období nadále trvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud činnost žadatele v daném kalendářním měsíci nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do daného kalendářního měsíce nárok na kompenzační bonus nemá.

  21. Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu 25 000 Kč. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost e-mailem?

  Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů). V současné době je již možné žádosti podávat.

  22. Chci si požádat o těch 25 000 Kč, jsem OSVČ a vykonávám podnikatelskou činnost, nemám však bankovní účet. Vrátí mi finanční úřad peníze v hotovosti? Mohu si pro ně přijít na pokladnu úřadu, nebo mi budou poslány poštou na moji adresu?

  Nikoli, kompenzační bonus se vrací pouze na účet, který musí být v české měně (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2). Není podmínkou, aby vlastníkem účtu byl samotný žadatel.

  23. Již jsem podal 1. 4. žádost o bonus 25 000 Kč, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi finanční úřad peníze?

  Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2), je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na podatelně, nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

  24. Podnikatelskou činnost vykonávám jako hlavní činnost, bez zaměstnanců a nemám jiné příjmy. V průběhu měsíce března nedošlo u mojí podnikatelské činnosti k žádnému omezení a k omezení poptávky po výrobcích a dalších výstupech plynoucích z mého podnikání došlo až v průběhu dubna. V dubnu činnost nadále vykonávám, ale s jistými omezeními. Mám nárok na kompenzační bonus v plné výši?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podstatné je tedy to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení Vaší činnosti nad míru obvyklou. Z uvedeného vyplývá, že pokud Vaše činnost v daném kalendářním měsíci (březnu) nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do března nárok na kompenzační bonus nemáte. Pokud v měsíci dubnu byla omezena poptávka po výstupech z Vaší činnosti, máte za tento měsíc nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za duben ve výši 15 000 Kč.

  25. Mám nárok na kompenzační bonus, jestliže k omezení mojí podnikatelské činnosti došlo již 5. března, protože můj hlavní odběratel se vrátil z Itálie s nemocí COVID-19 a přestal požadovat dodávku mnou vyráběných komponentů? Činnost nadále vykonávám.

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte v plné výši. Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Skutečnost, že počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období, přiznání nároku na kompenzační bonus nebrání. Pokud omezení během bonusového období (březen, duben) nadále trvá, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši.

  26. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši, protože u mě došlo k omezení činnosti z důvodu souvisejících s nouzovým stavem. V měsíci březnu jsem pozastavil živnost, byl jsem registrován na úřadu práce a čerpal jsem podporu v nezaměstnanosti. Na úřadu práce nejsem registrován od 1. dubna. Od 6. dubna jsem obnovil činnost a z dostupných informací jsem zjistil, že nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši. Co mám dělat, mohu použít e-mail?

  Protože jste za měsíc březen čerpal podporu v nezaměstnanosti, nemáte za měsíc březen nárok na kompenzační bonus. Protože jste činnost od 6. dubna obnovil, máte nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za měsíc duben ve výši 15 000 Kč (od 1. 4. 2020 do 5. 4. 2020 byla činnost pozastavena z důvodů souvisejících s nouzovým stavem). Pokud jste tedy po podání žádosti zjistil, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, můžete ve lhůtě 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29. 6. 2020, svoji žádost změnit (doporučujeme co nejdříve) na správnou částku. Správný počet dnů a částku uvedete do nové žádosti. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu.

  27. Provozuji řemeslnou živnost v jedné provozovně. Z nařízení vlády v rámci nouzového stavu jsem musel provozovnu uzavřít. Pokud vláda povolí, např. k 20. 4. její provozování a já provozovnu otevřu, budu mít nárok na celou částku 25 000 Kč bonusu, tj. i za ty dny, kdy budu mít již obchod otevřen?

  Ano, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši, tj. 25 000 Kč. Jednou z podmínek přiznání kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, a Vy do např. 20. 4. nemůžete obchod otevřít, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

  28. Na základě rozhodnutí vlády jsem musel uzavřít provozovnu a mohu ji znovu otevřít od 20. 4. 2020. Mám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. až do 30. 4. 2020, nebo jen do 19. 4. 2020?

  Pro nárok na kompenzační bonus není rozhodující, zda byla provozovna zcela uzavřena, či došlo pouze k omezení činnosti v ní vykonávané. Důležité je, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Jestliže tedy byla Vaše provozovna v důsledku aktuální situace uzavřena do 19. 4. 2020, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus až do konce bonusového období, tedy do 30. 4. 2020.

  29. Jsem OSVČ, která v měsíci březnu 2020, přesněji 15. 3. 2020, přerušila na živnostenském úřadě živnost. Důvodem byla nedostatečná poptávka po službách, které nabízím, a to v důsledku přijetí mimořádných opatření. Od 15. 4. 2020 jsem živnost na živnostenském úřadě zase obnovila. Po dobu přerušení živnosti jsem nebyla přihlášena na úřadu práce. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. 3. do 30. 4. 2020, protože důvodem přerušení Vaší činnosti byla mimořádná opatření přijatá kvůli výskytu koronaviru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

  30. Provozuji jako OSVČ malý krámek se smíšeným zbožím. Z důvodu karantény kvůli podezření na nákazu koronavirem jsem musela přestat od 20. 3. 2020 prodávat a krámek jsem zavřela (živnost jako taková pozastavena oficiálně nebyla). Od 13. 4. 2020 mám opět otevřeno. Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus?

  Pro nárok na kompenzační bonus je rozhodující, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. I když tedy byla Vaše prodejna uzavřena od 20. 3. do 12. 4., vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020.

  31. Před pár lety jsem se stal kvůli nenadálé situaci v rodině pěstounem. Pěstounství mám vedené jako hlavní činnost a OSVČ mám jako vedlejší činnost. Můžu žádat o kompenzační bonus, když jsem byl po uzavření školky nucen omezit činnost OSVČ kvůli nemožnosti umístění dítěte v zařízení předškolního vzdělávání? OSVČ jsem nepřerušil.

  Subjektem kompenzačního bonusu je po novele zákona o kompenzačním bonusu také osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. To však v důsledku změny legislativy neplatí , pokud se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické a činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodu výkonu činnosti pěstouna a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby . Jestliže tyto a další podmínky stanovené zákonem pro vznik nároku na kompenzační bonus budou splněny, můžete požádat o kompenzační bonus od 12. 3. 2020. Můžete současně požádat o ošetřovné u MPO.

  32. Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, ale v současné době jsem na mateřské dovolené (od ledna 2020) a pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Při zaměstnání a i nyní na mateřské dovolené si přivydělávám jako OSVČ. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem nemohu teď činnost vykonávat. Mám také nárok na kompenzační bonus?

  Přestože Váš pracovní poměr stále trvá, nevykonáváte z důvodu mateřské dovolené pro zaměstnavatele práci, nepobíráte tedy odměnu za práci, ale peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou vyplácenou zaměstnavatelem prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (nehradíte tedy nemocenské pojištění). Pakliže byla Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena v důsledku aktuální situace, můžete o kompenzační bonus požádat. Výplata peněžité pomoci v mateřství není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

  33. Podnikám jako OSVČ (hlavní činnost) a pobírám rodičovský příspěvek. Před nástupem na mateřskou-rodičovskou jsem byla zaměstnána (stále jsem evidovaná jako zaměstnanec). Nemocenské pojištění za mě platil zaměstnavatel před nástupem na mateřskou, ale teď ji z titulu rodičovského příspěvku neplatím. Sociální pojištění z OSVČ platím. Splňuji všechny podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla zaměstnána a v současnosti pobíráte rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku nevykonáváte závislou činnost (nemáte příjmy ze zaměstnání), takže nejste účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně, tedy zejména pokud byl výkon Vaší samostatné výdělečné činnosti omezen nad míru obvyklou z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru, máte nárok na kompenzační bonus.

  34. Na jedno IČO provozuji různé činnosti (provozuji cukrárnu a květinářství). Mám tedy nárok na dva příspěvky, pokud jsem musela výkon obou činností kvůli koronaviru omezit?

  Subjekt kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, bez ohledu na počet činností, které může tato osoba např. na základě živnostenského oprávnění vykonávat, tj. subjekt kompenzačního bonusu za splnění veškerých podmínek má nárok na výplatu pouze jedenkrát.

  35. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi prozatím nebyl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 5 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Protože jste si již o kompenzační bonus požádal, ale prozatím Vám nebyl vyplacen, doporučujeme vám co nejdříve podat novou žádost, ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat vedle standardních způsobů podání i e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Správce daně tuto skutečnost zohlední jak v rovině evidenční, tak i v rovině platební, tj. bude Vám následně vyplacena již správná částka.

  36. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi již byl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 10 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?
  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Vámi původně požadovaná výše kompenzačního bonusu již Vám však byla vyplacena. Po zjištění, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, je třeba podat novou žádost (doporučujeme co nejdříve), ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Protože jste svoji žádost změnil až po tom, co Vám byl kompenzační bonus vyplacen, tj. došlo k jeho samovyměření a předepsání do evidence daní, je Vaše žádost podnětem k doměření kompenzačního bonusu, resp. daně ze strany správce daně a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

  37. Požádal jsem si o kompenzační bonus, z dostupných informací jsem si nicméně následně dovodil, že na něj nemám nárok. Jak mám postupovat?

  O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat Vašeho správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.

  V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

  38. Jsem OSVČ (nejsem v pracovněprávním poměru) a vykonávám funkci zastupitele obce. Výkon mé samostatné výdělečné činnosti byl již začátkem března zčásti utlumen v důsledku aktuální situace související s koronavirem. Mohu požádat o kompenzační bonus?

  Protože jste stále aktivně vykonával podnikatelskou činnost (ač v omezeném režimu), můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. 12. 03. – 30. 04. 2020. Co se týče souběhu s výkonem funkce zastupitele, je rozhodující, zda funkci vykonáváte jako uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva obce. Jestliže funkci vykonáváte jako neuvolněný člen zastupitelstva, potom výkon této funkce a odměna s ním spojená není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, neboť neuvolnění členové zastupitelstev nejsou účastni nemocenského pojištění (§ 5 písm. a) bod 22. zákona o nemocenském pojištění). Jestliže jste uvolněným zastupitelem, záleží na tom, zda Vaše odměna za výkon funkce činila alespoň 3 000 Kč, což je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění. Pakliže by výše odměny v měsíci březnu a dubnu 2020 založila Vaši účast na nemocenském pojištění (činila by alespoň 3 000 Kč), nárok na kompenzační bonus Vám nevzniká.

  39. Jsem rezidentem České republiky a v ČR provozuji podnikatelskou činnost. Od 1. března došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti (provoz autodílny) a i následně je moje činnost z důvodu krizových opatření omezena. V březnu a dubnu mám ale příjem ze závislé činnosti ze zahraničí, kde vykonávám zaměstnání, v ČR zaměstnán nejsem. Mám nárok na kompenzační bonus za celé kompenzační období?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání v zahraničí účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale v zahraničí, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

  40. Jsem Slovák, žiji a podnikám na Slovensku, ale do České republiky si jezdím občas přivydělávat na základě dohody o provedení práce (speciální stavební činnosti). Kvůli omezením v souvislosti s koronavirem jsem nemohl práce sjednané v dohodě na území České republiky dočasně vykonávat. Dozvěděl jsem se, že existuje finanční řešení této situace v podobě kompenzačního bonusu vypláceného českým státem. Mám také nárok na tento bonus?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pro účely založení účasti na nemocenském pojištění v ČR je rozhodné, zda jste v příslušném měsíci překročil rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání (u dohod o provedení práce se jedná o částku 10 000 Kč). Za osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění se pro účely zákona o kompenzačním bonusu považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se pak rozumí např. podnikání v zemědělství, provozování živnosti, výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů apod. Ve Vašem případě nebyly naplněny podmínky subjektu kompenzačního bonusu, protože nejste osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona upravujícího důchodové pojištění, a z tohoto důvodu Vám nevzniká nárok na přiznání kompenzačního bonusu.

  45. Podnikatelskou činnost vykonávám jako vedlejší činnost, bez zaměstnanců. Zároveň jsem zaměstnán. V měsíci březnu jsem měl úraz a v době od 10. března do 20. března 2020 jsem byl na neschopence. Protože moje podnikání vychází z práce na počítači, mohl jsem tuto činnost vykonávat i v průběhu nemoci. V důsledku opatření vlády však došlo k omezení poptávky po mých službách, které trvalo i celý duben. Za dny pracovní neschopnosti jsem obdržel od zaměstnavatele nemocenskou. Mám nárok na kompenzační bonus, a pokud ano, tak v jaké výši?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Dále ze schváleného zákona vyplývá, že subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste v měsíci březnu (část měsíce) i dubnu (celý měsíc) vykonával činnost, v jejímž důsledku jste byl účasten nemocenského pojištění. Také nárok na nemocenskou Vám vznikl z důvodu účasti na nemocenském pojištění u Vašeho zaměstnavatele, u kterého jste v dřívějších měsících práci vykonával. Má se tedy za to, že nárok na kompenzační bonus Vám za těchto okolností nevzniká.

  46. Na základě udělené plné moci jsem zmocněn ke všem úkonům, postupům a řízením. Lze žádost o kompenzační bonus daňového subjektu (mého klienta) odeslat z mojí datové schránky, a to i bez podpisu žadatele?

  Pokud bude žádost podána prostřednictvím Vaší datové schránky, bude jí přičtena fikce Vašeho vlastnoručního podpisu, to ve spojitosti s již uplatněnou plnou mocí ke všem úkonům, postupům a řízením od stejného daňového subjektu, by mělo vést k akceptaci takové žádosti.

  Je ovšem důležité zdůraznit (takto se děje i v pokynech k vyplnění žádosti o kompenzační bonus), že zmocnění nemůže dopadnout na čestné prohlášení - čestné prohlášení tedy musí být podepsáno žadatelem o kompenzační bonus, pro tento úkon se nelze nechat zastoupit. Čestné prohlášení tedy musí podepsat daňový subjekt (resp. subjekt kompenzačního bonusu) – lze tak učinit např. tím způsobem, že čestné prohlášení v písemné podobě daňový subjekt vlastnoručně podepíše, toto čestné prohlášení se naskenuje a zašle spolu s žádostí o kompenzační bonus prostřednictvím datové schránky zmocněnce.

  47. Živím se jako OSVČ a z důvodu opatření souvisejících s koronavirem jsem byl nucen dne 12. 3. 2020 činnost přerušit a dne 13. 3. 2020 jsem se zaregistroval na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, v evidenci úřadu práce jsem kvůli koronaviru dosud. Nesplnil jsem však podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti a tuto tedy nepobírám. Mám nárok na kompenzační bonus a za jaké období?

  Protože důvodem přerušení Vaší činnosti byla situace související s koronavirem a nevznikl Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, máte nárok na kompenzační bonus. Můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tedy od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Pokud by stejná situace, ze stejných důvodů, trvala např. i po část měsíce května, můžete požádat o kompenzační bonus i za část Druhého bonusového období (Druhé bonusové období je období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020), tj. za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud byly podmínky splněny za část měsíce, i jen několik dnů z tohoto měsíce, jsou pro vznik nároku na kompenzační bonus splněny pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

  48. Přerušila jsem samostatnou výdělečnou činnost v říjnu 2019 a zaevidovala jsem se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Podporu v nezaměstnanosti jsem dostala vyplacenu naposled za měsíc březen 2020. Přepokládala jsem, že znovu zahájím činnost od 1. 4. 2020, ale situace kolem koronaviru mi nedovoluje otevřít provozovnu až do konce dubna 2020. Mohu také žádat o kompenzační bonus?

  Na kompenzační bonus nevzniká nárok za kalendářní den, za který jste obdržela podporu v nezaměstnanosti, ve Vašem případě tedy za období od 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Protože důvody přerušení Vaší činnosti v měsíci dubnu 2020 souvisí s výskytem kronaviru a v tomto měsíci Vám již nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti, můžete požádat o kompenzační bonus za období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

  49. V srpnu 2019 jsem přerušil podnikatelskou činnost a zaevidoval se na úřadu práce. V evidenci uchazečů o zaměstnání jsem stále, ale podporu v nezaměstnanosti už od února 2020 nepobírám. Chtěl jsem od 1. 4. 2020 znovu začít podnikat, ale kvůli koronaviru nemohu rozjet podnikání. Dostanu také kompenzační bonus?

  Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 12. 3. 2020 byl osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. 8. 2019. Protože jste svou výdělečnou činnost přerušil v srpnu 2019, tedy před 1. 9. 2019, nevznikne Vám z uvedených důvodů nárok na kompenzační bonus.

  53. OSVČ, provozující mimořádnými opatřeními dotčenou činnost, v průběhu bonusového období zemřela, a to konkrétně dne 15. 3. 2020. Lze požádat o kompenzační bonus, když provozovna musela být v důsledku opatření uzavřena? A pokud ano, kdo a za jakých podmínek?

  Základní podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je naplnění definice subjektu kompenzačního bonusu. Osoba, která bonus požaduje, musí být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že podle § 3 tohoto zákona upravujícího způsobilost v právních vztazích pojištění právní osobnost zaniká smrtí, nelze takovouto osobu považovat za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu výše uvedeného zákona. Platí tedy, že dnem následujícím po dni úmrtí osoby již není možné tuto osobu považovat za subjekt kompenzačního bonusu. Za zemřelou OSVČ lze tedy nárokovat kompenzační bonus pouze za dny od 12. 3. do 15. 3. 2020, samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny i další podmínky dle zákona o kompenzačním bonusu.

  Žádost o kompenzační bonus za tyto dny může za zemřelou OSVČ podat osoba spravující pozůstalost (dále jen „OSP“). V souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu ji za zůstavitele (tj. za zemřelého) podává svým jménem na účet pozůstalosti. Žádost včetně čestného prohlášení podepíše OSP svým jménem, jako daňový subjekt (žadatele) uvede zůstavitele – tedy žádost bude opatřena identifikačními údaji zůstavitele (tj. jméno a příjmení zůstavitele, jeho rodné číslo, jeho DIČ, bylo-li přiděleno atd. – podrobnosti ohledně náležitostí podání při přechodu daňové povinnosti jsou k dispozici na internetu Finanční správywww.financnisprava.cz > > Daně > Daňový proces > Metodika), a to v Metodickém pokynu k přechodu daňové povinnosti u fyzických osob po 1. 1. 2014 - druhém novelizovaném znění, čj. 64070/18). Pro účely urychlení vyřízení žádosti je vhodné, aby OSP sdělila správci daně fakt, že je OSP, např. aby k žádosti přiložila Jednorázové oznámení k informaci o plnění/přechodu daňové povinnosti (dostupné v PDF na internetových stánkách Finanční správy ČR).

  54. Již několik let podnikám jako OSVČ a zároveň pokračuji v provozování další živnosti po osobě, která zemřela dne 15. 3. 2020. Obchod, ve kterém živnost po zemřelém provozuji, musel být v důsledku mimořádných opatření souvisejících s koronavirem uzavřen. Mohu si požádat o kompenzační bonus, i když mé vlastní podnikání nebylo koronavirem nijak dotčeno? Pro úplnost doplňuji, že nejsem nikde zaměstnán.
  V situaci, kdy pokračujete v provozování živnosti dle § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jste osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, což je jednou ze základních podmínek pro možnost získání kompenzačního bonusu. Z Vašeho dotazu vyplývá, že splňujete i další nezbytné podmínky dle zákona o kompenzačním bonusu, tj. zejména že jste byl OSVČ ke dni 12. 3. 2020 a výkon činnosti, v níž pokračujete po zemřelém, byl v důsledku mimořádných opatření prakticky znemožněn. I když pokračujete v živnosti jiné osoby, nárok na kompenzační bonus vzniká přímo Vám, a to v rámci prvního bonusového období od 16. 3. do 30. 4. 2020. Pokud omezení výkonu činnosti z důvodu koronaviru bude trvat i v následujících měsících, lze předpokládat vznik nároku na kompenzační bonus i pro druhé bonusové období.

  Za dny od 12. 3. do 15. 3. 2020 vzniká při splnění dalších podmínek podle zákona o kompenzačním bonusu nárok na tento bonus nikoli přímo Vám, nýbrž zemřelé osobě. Jste-li osobou spravující pozůstalost, můžete o částku bonusu za tyto 4 dny požádat v souladu s § 239b odst. 1 daňového řádu za zůstavitele (tj. za zemřelého) svým jménem na účet pozůstalosti.

  55. Jsem OSVČ, která podniká v oblasti pohostinství, a zároveň pokračuji v provozování další živnosti po osobě, která zemřela dne 2. 5. 2020. Má hospoda i obchod, ve kterém živnost po zemřelém provozuji, musely být v důsledku mimořádných opatření souvisejících s koronavirem uzavřeny. Za první bonusové období jsem již kompenzační bonus obdržel a zajímalo by mne, zda mohu za druhé bonusové období požádat o dva bonusy, když nyní provozuji dvě živnosti, jednu svou a jednu za zemřelého.

  I když v současné době vykonáváte dvě samostatné činnosti, bonus Vám náleží za dané bonusové období pouze jeden. Nárok na kompenzační bonus se přiznává každé OSVČ za každý den bonusového období, za který jí vznikl nárok na kompenzační bonus, pouze jednou, tj. pokud byste za předmětné období žádal o kompenzační bonus z titulu výkonu vlastní samostatně výdělečné činnosti (provoz hospody), kompenzační bonus se za činnost, ve které pokračujete za zemřelou osobu, již nepřizná.
  další novinky v kategorii: Covid-19

  Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
  12.08.2021
  Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


  Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
  18.06.2021
  Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


  MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
  14.06.2021
  Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


  OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
  07.06.2021
  Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


  Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
  07.06.2021
  Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přehled změn a novinek na rok 2023
  Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
  Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

  další novinky

  Kalkulace ceny