Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti

30.07.2020

Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.

Běžně by ziskové marže (subjektů s omezenými funkcemi a riziky) byly pro rok 2020 nastavovány/testovány za použití dat z let 2016–2018 (2019). Ekonomický pokles však zavádí volatilitu ziskovosti, která znesnadňuje aplikaci metod převodních cen „standardním“ způsobem tak, jak jsou definovány ve směrnici OECD o převodních cenách.

Určitým vodítkem může být trend z doby globální finanční krize let 2008–2009. Z analýzy zpracované KPMG LLP: What’s News in Tax: COVID-19 and Transfer Pricing Policy: A Lookback Analysis of Routine Returns vyplývá např. následující:

 • Ve zkoumaném vzorku evropských výrobců motorových vozidel se ziskové rozpětí v letech 2009 a 2010 výrazně snížilo a vedlo až k zápornému spodnímu kvartilu a mediánu ve výši < 1 %. Hodnoty ziskových marží těchto výrobců se však poměrně rychle zotavily a již v roce 2011 se téměř vrátily na úroveň před ekonomickou krizí.

 • Zisky distribučních entit rovněž rapidně poklesly – např. u distributorů strojů a zařízení klesla mediální hodnota jejich zisků o 50 %; klesající trend se obrátil v roce 2010 a ziskovost těchto distributorů dosáhla předkrizové úrovně v letech 2011–2013.

  Analýza dále poukázala na velké rozdíly v dopadech krize jak na různé průmyslové sektory, tak i na jednotlivé subjekty v rámci těchto odvětví. Tyto rozdíly dokládají absolutní nutnost provádět pečlivou tržní analýzu při výběru srovnatelných entit. Řádná tržní analýza – v dokumentacích o převodních cenách často opomíjená – není nikdy tak důležitá jako v době hospodářského poklesu.

  Aplikujeme-li zmíněné poznatky na rok 2020, lze doporučit takovou úpravu dostupných dat (srovnatelných společností nebo testované společnosti), která ukáže výsledky hospodaření, kterých by bylo dosaženo v případě, že by pandemie COVID-19 neproběhla:

  1. Detailní analýza výkazu zisků a ztrát, která zdokumentuje změny v nákladech a výnosech způsobené pandemií COVID-19, včetně např. analýzy odchylek od předkrizového plánu.

  2. Podrobná analýza ziskovosti upravená tak, aby ukazovala hospodářský výsledek, jakého by bylo dosaženo, kdyby nedošlo k pandemii COVID-19, zahrnující analýzu a řádnou evidenci všech faktorů, které výslednou ziskovost ovlivnily (jak pozitivní, tak negativní vliv).

  3. Zdůvodnění a dokumentace jakýchkoliv změn v alokaci nákladů, případně snížení výnosů (a následné změny v provozní marži) v důsledku změn ve smluvních podmínkách, a to s přihlédnutím k funkčnímu a rizikovému profilu testované společnosti.

  4. Vyčíslení vlivu různých dotací a podpor přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.

  Jak jsme již psali, česká finanční správa indikovala, že i v době (post)koronavirové bude očekávat, že zisky tuzemských podniků budou vykazovány ve výši odpovídající principu tržního odstupu. Dokumentace a evidence všech vlivů a analýz, které splnění této podmínky prokáží, tak bude alfou a omegou úspěchu v budoucích jednáních s daňovými úřady na téma ziskovosti roku 2020 a následujících období, ve kterých bude vliv COVID-19 přetrvávat.
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
  30.07.2020
  V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.


  MPSV pomáhá Čechům žijícím ve Spojeném království připravit se na Brexit po skončení přechodného období
  30.07.2020
  Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vyslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do Spojeného království (UK) v souvislosti s Brexitem svou zaměstnankyni. Ta působí ve městě Leeds a jeho přilehlém okolí jako terénní pracovnice. Pomoc s nutnou administrativou zde poskytuje českým občanům, kteří ve Spojeném království dlouhodobě žijí a chtějí zde zůstat i po Brexitu. Služeb této terénní pracovnice mohou využít i Češi, kteří plánují po odchodu UK z EU návrat domů. Nejčastěji diskutovanými tématy jsou např. doklady, sociální zabezpečení, předškolní a školní vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví.


  SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl
  30.07.2020
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány mají povinnost uložit osobě povinné k dani, aby provedla opravu počátečního odpočtu DPH, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla nárok, a to i když nemá samostatný daňový doklad ke skutečnostem zakládajícím opravu.


  Modernizace spotřebitelských pravidel
  30.07.2020
  Nová směrnice EU přináší revizi pravidel spotřebitelského práva. Členské státy je nyní musejí zavést do svých právních řádů. Vedle rozšíření povinností obchodníků vůči spotřebitelům se významně zvyšují možné sankce za jejich porušení.


  Praktické zkušenosti s žádostmi v programu COVID – Nájemné
  30.07.2020
  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde je pronajímatelem veřejná instituce.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
  V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.

  MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz!
  Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

  další novinky

  Kalkulace ceny