Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti

30.07.2020

Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.

Běžně by ziskové marže (subjektů s omezenými funkcemi a riziky) byly pro rok 2020 nastavovány/testovány za použití dat z let 2016–2018 (2019). Ekonomický pokles však zavádí volatilitu ziskovosti, která znesnadňuje aplikaci metod převodních cen „standardním“ způsobem tak, jak jsou definovány ve směrnici OECD o převodních cenách.

Určitým vodítkem může být trend z doby globální finanční krize let 2008–2009. Z analýzy zpracované KPMG LLP: What’s News in Tax: COVID-19 and Transfer Pricing Policy: A Lookback Analysis of Routine Returns vyplývá např. následující:

 • Ve zkoumaném vzorku evropských výrobců motorových vozidel se ziskové rozpětí v letech 2009 a 2010 výrazně snížilo a vedlo až k zápornému spodnímu kvartilu a mediánu ve výši < 1 %. Hodnoty ziskových marží těchto výrobců se však poměrně rychle zotavily a již v roce 2011 se téměř vrátily na úroveň před ekonomickou krizí.

 • Zisky distribučních entit rovněž rapidně poklesly – např. u distributorů strojů a zařízení klesla mediální hodnota jejich zisků o 50 %; klesající trend se obrátil v roce 2010 a ziskovost těchto distributorů dosáhla předkrizové úrovně v letech 2011–2013.

  Analýza dále poukázala na velké rozdíly v dopadech krize jak na různé průmyslové sektory, tak i na jednotlivé subjekty v rámci těchto odvětví. Tyto rozdíly dokládají absolutní nutnost provádět pečlivou tržní analýzu při výběru srovnatelných entit. Řádná tržní analýza – v dokumentacích o převodních cenách často opomíjená – není nikdy tak důležitá jako v době hospodářského poklesu.

  Aplikujeme-li zmíněné poznatky na rok 2020, lze doporučit takovou úpravu dostupných dat (srovnatelných společností nebo testované společnosti), která ukáže výsledky hospodaření, kterých by bylo dosaženo v případě, že by pandemie COVID-19 neproběhla:

  1. Detailní analýza výkazu zisků a ztrát, která zdokumentuje změny v nákladech a výnosech způsobené pandemií COVID-19, včetně např. analýzy odchylek od předkrizového plánu.

  2. Podrobná analýza ziskovosti upravená tak, aby ukazovala hospodářský výsledek, jakého by bylo dosaženo, kdyby nedošlo k pandemii COVID-19, zahrnující analýzu a řádnou evidenci všech faktorů, které výslednou ziskovost ovlivnily (jak pozitivní, tak negativní vliv).

  3. Zdůvodnění a dokumentace jakýchkoliv změn v alokaci nákladů, případně snížení výnosů (a následné změny v provozní marži) v důsledku změn ve smluvních podmínkách, a to s přihlédnutím k funkčnímu a rizikovému profilu testované společnosti.

  4. Vyčíslení vlivu různých dotací a podpor přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.

  Jak jsme již psali, česká finanční správa indikovala, že i v době (post)koronavirové bude očekávat, že zisky tuzemských podniků budou vykazovány ve výši odpovídající principu tržního odstupu. Dokumentace a evidence všech vlivů a analýz, které splnění této podmínky prokáží, tak bude alfou a omegou úspěchu v budoucích jednáních s daňovými úřady na téma ziskovosti roku 2020 a následujících období, ve kterých bude vliv COVID-19 přetrvávat.
  další novinky v kategorii: Covid-19

  Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021
  05.03.2021
  Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávacího období z doby před vypuknutím pandemie.


  Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a
  11.02.2021
  Dnem 5. 2. 2021 nabylo účinnosti Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, které se týká osob vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí do ČR. Tímto opatřením se zejména omezuje pohyb osob na území ČR a stanovuje se povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zaměstnavatel má povinnost do doby předložení negativního výsledku testu zamezit vstupu těchto osob na provozovny a pracoviště po stanovenou dobu.


  Informace ke kompenzačnímu bonusu u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly omezeny v létě 2020
  10.02.2021
  Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


  Vládní pomoc podnikatelům postiženým koronavirem se zjednoduší a zvýší
  10.02.2021
  Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva financí (MF) na změnu covid pomoci pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) schválila vláda. Mimo jiné se zvýší kompenzační bonus, prodlouží se program Antivirus, zavede se příspěvek 370 Kč pro lidi v karanténě a všechny specializované covid dotační programy se sloučí do jednoho. Změny by se měly týkat období od 1. února 2021, a to všech firem a OSVČ, kterým klesly tržby minimálně o 50 %. Návrhem se bude v nejbližších dnech zabývat Parlament.


  Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny
  09.02.2021
  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Upozornění: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie
  Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. Zkrácení obvyklé lhůty souvisí s vystoupením Velké Británie z EU.

  Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzo
  Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k nejčastěji položeným dotazům sděluje následující:

  další novinky

  Kalkulace ceny