Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tis Kč- Otázky odpovědi

26.05.2020

Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.

Více informací ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ najdete ZDE. Formulář žádosti naleznete ZDE.

Kompenzační období I1. Odkdy bude prosím možné žádat o kompenzační bonus? A kde najdu formulář?

Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Vyplněnou žádost poté podáte finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem na elektronickou adresu zveřejněnou na formuláři (liší se podle územního pracoviště finančního úřadu). Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

2. Proč není bonus 15 tisíc měsíčně, ale 25 tisíc jednorázově?

Cesta jednorázové pomoci za prodloužené období (12. března - 30. dubna, tj. měsíc a půl) ve výši 25 tisíc korun byla zvolena proto, že v tuto chvíli nelze předjímat další vývoj situace v květnu. Zároveň stejné období bylo využito v programu kurzabeit (program Antivirus), stát tedy usiluje v maximální možné míře o jednotný přístup pro jednotlivé zasažené skupiny.

V případě, že bude vývoj situace nepříznivý, přirozeně není vyloučeno, že vláda přistoupí k přípravě zákona, který tuto pomoc prodlouží. To však bude záležet na rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR.

3. Je možný souběh 25 000 Kč a ošetřovného či podpory v nezaměstnanosti?

Ano, ve stávající podobě není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyloučen nicméně je souběh čerpání kompenzačního bonusu s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

4. Pokud OSVČ dostane kompenzační bonus, pak nebude moct v daňovém přiznání za rok 2020 čerpat žádnou slevu na poplatníka?

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy.

5. Funguji v sezóně, živnost jsem pozastavil v polovině října 2019. Mám nárok na kompenzační bonus?

Vstupní podmínkou pro přiznání nároku na kompenzační bonus je, že se jedná o aktivní OSVČ, která nemá pozastavenu činnost v ten kalendářní den, za který se kompenzační bonus poskytuje. Současně musí být naplněna druhá podmínka, a to, že byla aktivní OSVČ dne 12. března 2020. Z této druhé podmínky však existuje výjimka pro OSVČ, které měly v tento den přerušen výkon samostatné výdělečné činnosti, pokud tato činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (případy sezónního podnikání), která se na Vás vztahuje.

Bude tedy záviset na tom, kdy z Vaší strany došlo či dojde k znovuobnovení výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pokud se tak stalo ještě před 12. březnem 2020, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši. Pokud se tak stane později v rámci bonusového období (od 12. března do 30. dubna 2020), pak máte nárok na poměrnou část (500 Kč za každý den).

6. Během části bonusového období jsem čerpal podporu v nezaměstnanosti.

Za dny, kdy jste čerpal podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Pokud jste ale například podporu v nezaměstnanosti čerpal v březnu a v dubnu již nikoliv, můžete zažádat o kompenzační bonus za zbytek bonusového období. Tj. 1. dubna až 30. dubna, což při výši bonusu 500 Kč/denně představuje 15 000 Kč. Počet dnů se vyplňuje v žádosti.

7. S jakými dalšími programy a dávkami lze Pětadvacítku kombinovat? Má na kompenzační bonus nárok ten, kdo pobírá dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu apod.?

Pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu těchto dávek započitatelným příjmem).

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat

 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat

 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat

 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče - ANO, lze kombinovat

 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)

 • Příspěvek na bydlení - zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

  8. Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?

  Vlastnictví společnosti s ručením omezeným není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu. Pokud však daná osoba působí zároveň v této společnosti jako zaměstnanec či jednatel a zároveň dosahuje rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění (tj. jinými slovy za tuto činnost je za něj placeno sociální a zdravotní pojištění), pak nárok na bonus nemá, neboť je podle zákona o důchodovém pojištění považována za zaměstnance.

  9. Pokud jsem OSVČ na vedlejší činnost a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?

  Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) je tato hranice ve výši 3 tisíce Kč. Ti, co výše uvedené hranice překračují, na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již jedná o zaměstnání zakládající účast na nemocenské pojištění. Tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění.

  10. Lze kombinovat invalidní důchod 2. stupně a kompenzační bonus jako OSVČ ve vedlejší činnosti?

  Ano, invalidní důchod lze u osoby samostatně výdělečně činné kombinovat s kompenzačním bonusem jak v případě, že se jedná o hlavní činnost, tak i v případě vedlejší činnosti.

  11. Mám nárok na pětadvacítku, když jsem osoba spolupracující? A co spolupracující osoba k OSVČ, když OSVČ je k tomu i v zaměstnaneckém poměru. Má nárok ta spolupracující?

  Ano. Pro spolupracující osobu platí fakticky stejné podmínky jako pro osobu vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podle zákona o důchodovém pojištění se na obě tyto osoby hledí jako na OSVČ. Spolupracující osoba tedy může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů. Totéž platí i v případě, kdy samostatnou činnost vykonává jako vedlejší, ovšem s výjimkou případu, kdy současně vykonává činnost jako zaměstnanec, který je v důsledku toho účasten nemocenského pojištění. Tyto podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, tj. nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

  12. Budou moci čerpat podporu i podnikatelé, kteří mají zaměstnance?

  Ano, pokud je OSVČ také zaměstnavatel a současně splňuje podmínky programu Pětadvacítka, není to překážkou pro čerpání kompenzačního bonusu.

  13. Jsem OSVČ na hlavní činnost a z důvodu těhotenství jsem si zažádala k 1. dubnu o peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na peněžitou podporu 500kč/den ode dne 12. března do 31. března? Živnost jsem stále neukončila.

  Ano, v tomto případě máte nárok na vyplacení kompenzačního bonusu, a to dokonce v plné výši 25 tisíc korun za rozhodné období od 12. března do 30. dubna, neboť bonus lze kombinovat s peněžitou pomocí v mateřství.

  14. Jsem student a přivydělával jsem si jako OSVČ. Teď jsem bez příjmů. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související krizová opatření.

  15. Jsem student, přivydělávám si jako OSVČ v cestovním ruchu a přišel jsem o příjmy z této činnosti. Zároveň jsem měl v měsíci březnu příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří současně provozují samostatnou činnost jako OSVČ a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru nebo související krizová opatření. Nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 1. dubna do 30. dubna 2020, protože v měsíci březnu jste byl z titulu dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 Kč osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste v tomto měsíci byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vzhledem k této skutečnosti nemůžete být v měsíci březnu považován za subjekt kompenzačního bonusu. Hranice 10 000 Kč u dohod o provedení práce je dána zákonem o nemocenském pojištění. Pro úplnost uvádíme, že nárok na kompenzační bonus za období měsíce dubna byste nemohl uplatnit za předpokladu, že v měsíci dubnu budete (podobně, jako v měsíci březnu) mít příjem vyšší než 10 000 Kč z titulu dohody o provedení práce.

  16. Jsem OSVČ na hlavní činnost a od měsíce března se mně významně snížily příjmy z této samostatné činnosti. V měsíci dubnu ovšem budu mít jeden příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. V měsíci dubnu sice budete mít příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 2 500 Kč, ale tato výše nepřesahuje hranici 3 000 Kč, při jejímž dovršení by se již jednalo o zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění a na kompenzační bonus byste v měsíci dubnu v takovém případě nedosáhl. Hranice 3 000 Kč je u dohod o pracovní činnosti dána zákonem o nemocenském pojištění. 17. Jsem spolupracující osobou a kromě spolupráce pobírám invalidní důchod prvního stupně. U OSVČ, se kterou spolupracuji, byla výrazně snížena poptávka po jeho výrobcích. Dále jsem v měsíci březnu měla příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 4 000 Kč a v měsíci dubnu jsem měla příjem z dohody o provedení práce ve výši 15 000 Kč. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Skutečnost, že jste spolupracující osobou a pobíráte invalidní důchod prvního stupně, nebrání přiznání nároku na kompenzační bonus. Na kompenzační bonus ovšem nedosáhnete, protože jste měla v měsíci březnu příjem z dohody o pracovní činnosti přesahující částku rozhodného příjmu 3 000 Kč, od které již je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, a v měsíci dubnu příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč (tyto hranice jsou dány zákonem o nemocenském pojištění). Tím se u Vás jednalo o příjmy ze zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, a proto Vás nelze považovat za subjekt kompenzačního bonusu.

  18. Jsem OSVČ, ale mým hlavním příjmem jsou příjmy z nájmu pozemků. V důsledku vyhlášených krizových opatření jsem musel uzavřít provozovnu. V měsíci únoru jsem měl příjem z dohody o provedení práce ve výši 12 000 Kč. V měsících březen a duben žádné příjmy z dohod o provedení práce mít nebudu. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte za celé bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020. Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy jste sice v měsíci únoru byl osobou, která byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (Vaše příjmy z dohody o provedení práce převýšily hranici 10 000 Kč, stanovenou zákonem o nemocenském pojištění), ale v měsících bonusového období (březen, duben) jste jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění nebyl. Skutečnost, že Vašimi převládajícími příjmy, jsou příjmy z nájmu pozemků, nemá na nárok pro přiznání kompenzačního bonusu žádný vliv.

  19. Jsem OSVČ, která v měsíci září 2019, v důsledku vykonávání sezónní činnosti, přerušila vykonávání samostatné činnosti a přihlásila se na úřad práce. Od 2. dubna 2020 jsem samostatnou činnost obnovila a z úřadu práce se odhlásila. Za dny přihlášení na úřadu práce jsem obdržela podporu v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za bonusové období od 2. dubna do 30. dubna 2020. Za dny, kdy jste čerpala podporu v nezaměstnanosti, nárok na kompenzační bonus nevzniká. Kompenzační bonus nelze vyplatit za kalendářní den, ve kterém je čerpána podpora v nezaměstnanosti, resp. podporu v nezaměstnanosti není možné vyplatit za den, za který je čerpán kompenzační bonus.

  20. V současné době nouzového stavu pobírám příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ. Podléhá toto ošetřovné dani z příjmů? Budu ho muset zdanit v daňovém přiznání?

  Nikoli příjem z dotace v rámci dotačního programu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ je dle § 10 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 v roce 2020 od daně z příjmů fyzických osob osvobozen. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

  21. Je kompenzační bonus, tj. výplata částky 25 000 Kč pro OSVČ od daně z příjmů osvobozena nebo jde o zdanitelný příjem?

  Kompenzační bonus vyplácený na základě zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2 je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. zj) zákona o daních z příjmů.

  22. Když se mě jakožto OSVČ dotkla krize až od dubna (za březen mi ještě dobíhaly peníze a zakázky), chápu správně, že mám žádat jen o 15 tisíc?

  Kompenzační bonus ve výši 500 korun za den se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny podmínky uvedené v zákoně a žadatel je doloží čestným prohlášením. Jednou z těchto podmínek je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podmínka je tedy nastavena dosti benevolentně a není ambicí posuzovat přesný den v měsíci, kdy dané omezení nastalo. Rovněž není rozhodné, zda takové omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny). Podstatné je pouze to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení činnosti žadatele nad míru obvyklou. Rovněž není vyloučeno, aby počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období; zde postačí, pokud omezení během bonusového období nadále trvá. Z uvedeného vyplývá, že pokud činnost žadatele v daném kalendářním měsíci nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do daného kalendářního měsíce nárok na kompenzační bonus nemá.

  23. Můj dotaz směřuje k žádosti o výplatu kompenzačního bonusu 25 000 Kč. Mám datovou schránku, mohu přesto poslat žádost e-mailem?

  Ano. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jenž je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy, vyplněnou žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan nebo fotokopii žádosti připojit jako přílohu e-mailové zprávy. E-mail odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu (tam, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů). V současné době je již možné žádosti podávat.

  24. Chci si požádat o těch 25 000 Kč, jsem OSVČ a vykonávám podnikatelskou činnost, nemám však bankovní účet. Vrátí mi finanční úřad peníze v hotovosti? Mohu si pro ně přijít na pokladnu úřadu, nebo mi budou poslány poštou na moji adresu?

  Nikoli, kompenzační bonus se vrací pouze na účet, který musí být v české měně (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2). Není podmínkou, aby vlastníkem účtu byl samotný žadatel.

  25. Již jsem podal 1. 4. žádost o bonus 25 000 Kč, ovšem v žádosti není moje čestné prohlášení. Vyplatí mi finanční úřad peníze?

  Čestné prohlášení je povinnou náležitostí žádosti o kompenzační bonus (viz § 7 zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Co V-2), je tudíž nezbytné žádost o čestné prohlášení doplnit. Vlastnoručně prohlášení podepište a podejte na územním pracovišti finančního úřadu, kde podáváte i přiznání k dani z příjmů (na podatelně, nebo jej vložte do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti). Můžete ho poslat i jako scan či fotografii prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu podatelny příslušného územního pracoviště.

  26. Podnikatelskou činnost vykonávám jako hlavní činnost, bez zaměstnanců a nemám jiné příjmy. V průběhu měsíce března nedošlo u mojí podnikatelské činnosti k žádnému omezení a k omezení poptávky po výrobcích a dalších výstupech plynoucích z mého podnikání došlo až v průběhu dubna. V dubnu činnost nadále vykonávám, ale s jistými omezeními. Mám nárok na kompenzační bonus v plné výši?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Podstatné je tedy to, že v daném kalendářním měsíci jako celku došlo k omezení Vaší činnosti nad míru obvyklou. Z uvedeného vyplývá, že pokud Vaše činnost v daném kalendářním měsíci (březnu) nad míru obvyklou vůbec omezena nebyla, pak pro dny spadající do března nárok na kompenzační bonus nemáte. Pokud v měsíci dubnu byla omezena poptávka po výstupech z Vaší činnosti, máte za tento měsíc nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za duben ve výši 15 000 Kč.

  27. Mám nárok na kompenzační bonus, jestliže k omezení mojí podnikatelské činnosti došlo již 5. března, protože můj hlavní odběratel se vrátil z Itálie s nemocí COVID-19 a přestal požadovat dodávku mnou vyráběných komponentů? Činnost nadále vykonávám.

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte v plné výši. Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Skutečnost, že počátek omezení nastal ještě před začátkem bonusového období, přiznání nároku na kompenzační bonus nebrání. Pokud omezení během bonusového období (březen, duben) nadále trvá, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši.

  28. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši, protože u mě došlo k omezení činnosti z důvodu souvisejících s nouzovým stavem. V měsíci březnu jsem pozastavil živnost, byl jsem registrován na úřadu práce a čerpal jsem podporu v nezaměstnanosti. Na úřadu práce nejsem registrován od 1. dubna. Od 6. dubna jsem obnovil činnost jako OSVČ a z dostupných informací jsem zjistil, že nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši. Co mám dělat, mohu použít e-mail?

  Podmínkou pro poskytnutí kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti. Protože jste za měsíc březen čerpal podporu v nezaměstnanosti a neprováděl výkon samostatné činnosti, nemáte za měsíc březen nárok na kompenzační bonus. Po obnovení činnosti od 6. dubna máte nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč/den, tj. za duben ve výši 12 500 Kč. Pokud jste tedy po podání žádosti zjistil, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, můžete ve lhůtě 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29. 6. 2020, svoji žádost změnit (doporučujeme co nejdříve) na správnou částku. Správný počet dnů a částku uvedete do nové žádosti. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu.

  29. Provozuji řemeslnou živnost v jedné provozovně. Z nařízení vlády v rámci nouzového stavu jsem musel provozovnu uzavřít. Pokud vláda povolí, např. k 20. 4. její provozování a já provozovnu otevřu, budu mít nárok na celou částku 25 000 Kč bonusu, tj. i za ty dny, kdy budu mít již obchod otevřen?

  Ano, máte nárok na kompenzační bonus v plné výši, tj. 25 000 Kč. Jednou z podmínek přiznání kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s koronavirem. Pokud tedy k tomuto omezení došlo během daného kalendářního měsíce, a Vy do např. 20. 4. nemůžete obchod otevřít, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají.

  30. Na základě rozhodnutí vlády jsem musel uzavřít provozovnu a mohu ji znovu otevřít od 20. 4. 2020. Mám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. až do 30. 4. 2020, nebo jen do 19. 4. 2020?

  Pro nárok na kompenzační bonus není rozhodující, zda byla provozovna zcela uzavřena, či došlo pouze k omezení činnosti v ní vykonávané. Důležité je, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen za část měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Jestliže tedy byla Vaše provozovna v důsledku aktuální situace uzavřena do 19. 4. 2020, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus až do konce bonusového období, tedy do 30. 4. 2020.

  31. Jsem OSVČ, která v měsíci březnu 2020, přesněji 15. 3. 2020, pozastavila na živnostenském úřadě živnost. Důvodem byla nedostatečná poptávka po službách, které nabízím, a to v důsledku přijetí mimořádných opatření. Od 15. 4. 2020 jsem živnost zase obnovila. Po dobu přerušení živnosti jsem nebyla přihlášena na úřadu práce. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Ano, nárok na kompenzační bonus máte, ale pouze za část bonusového období od 12. 3. do 14. 3. a od 15. 4. do 30. 4. 2020. Za dny, kdy jste měla živnost pozastavenou, nárok na kompenzační bonus nevzniká.

  32. Provozuji jako OSVČ malý krámek se smíšeným zbožím. Z důvodu karantény kvůli podezření na nákazu koronavirem jsem musela přestat od 20. 3. 2020 prodávat a krámek jsem zavřela (živnost jako taková pozastavena oficiálně nebyla). Od 13. 4. 2020 mám opět otevřeno. Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus?

  Pro nárok na kompenzační bonus je rozhodující, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. I když tedy byla Vaše prodejna uzavřena od 20. 3. do 12. 4., vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020.

  33. Před pár lety jsem se stal kvůli nenadálé situaci v rodině pěstounem. Pěstounství mám vedené jako hlavní činnost a OSVČ mám jako vedlejší činnost. Můžu žádat o kompenzační bonus, když jsem byl po uzavření školky nucen omezit činnost OSVČ kvůli nemožnosti umístění dítěte v zařízení předškolního vzdělávání? OSVČ jsem nepřerušil.

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Vy máte vedenu činnost OSVČ jako vedlejší a Vaší hlavní činností je péče o nezaopatření dítě v rámci pěstounství. Jako pěstounovi Vám ve většině případů vzniká nárok na odměnu pěstouna. Pokud v měsících březen a duben pobíráte odměnu pěstouna, je z této odměny odváděno sociální pojištění, tj. v jejím důsledku jste osoba, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a z tohoto důvodu nemáte na kompenzační bonus nárok. Můžete však požádat o ošetřovné u MPO.

  34. Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, ale v současné době jsem na mateřské dovolené (od ledna 2020) a pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Při zaměstnání a i nyní na mateřské dovolené si přivydělávám jako OSVČ. V důsledku omezení souvisejících s koronavirem nemohu teď činnost vykonávat. Mám také nárok na kompenzační bonus?

  Přestože Váš pracovní poměr stále trvá, nevykonáváte z důvodu mateřské dovolené pro zaměstnavatele práci, nepobíráte tedy odměnu za práci, ale peněžitou pomoc v mateřství, která je dávkou vyplácenou zaměstnavatelem prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (nehradíte tedy nemocenské pojištění). Pakliže byla Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena v důsledku aktuální situace, můžete o kompenzační bonus požádat. Výplata peněžité pomoci v mateřství není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus.

  35. Podnikám jako OSVČ (hlavní činnost) a pobírám rodičovský příspěvek. Před nástupem na mateřskou-rodičovskou jsem byla zaměstnána (stále jsem evidovaná jako zaměstnanec). Nemocenské pojištění za mě platil zaměstnavatel před nástupem na mateřskou, ale teď ji z titulu rodičovského příspěvku neplatím. Sociální pojištění z OSVČ platím. Splňuji všechny podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Před nástupem na mateřskou dovolenou jste byla zaměstnána a v současnosti pobíráte rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku nevykonáváte závislou činnost (nemáte příjmy ze zaměstnání), takže nejste účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně, tedy zejména pokud byl výkon Vaší samostatné výdělečné činnosti omezen nad míru obvyklou z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru, máte nárok na kompenzační bonus.

  36. Na jedno IČO provozuji různé činnosti (provozuji cukrárnu a květinářství). Mám tedy nárok na dva příspěvky, pokud jsem musela výkon obou činností kvůli koronaviru omezit?

  Subjekt kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, bez ohledu na počet činností, které může tato osoba např. na základě živnostenského oprávnění vykonávat, tj. subjekt kompenzačního bonusu za splnění veškerých podmínek má nárok na výplatu pouze jedenkrát

  37. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi prozatím nebyl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 5 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Protože jste si již o kompenzační bonus požádal, ale prozatím Vám nebyl vyplacen, doporučujeme vám co nejdříve podat novou žádost, ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat vedle standardních způsobů podání i e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Správce daně tuto skutečnost zohlední jak v rovině evidenční, tak i v rovině platební, tj. bude Vám následně vyplacena již správná částka.

  38. Požádal jsem si o kompenzační bonus v plné výši 25 000 Kč a bonus mi již byl vyplacen. Následně jsem si uvědomil, že v měsíci dubnu jsem již měl příjem z dohody o pracovní činnosti ve výši 10 000 Kč a z dostupných informací vyplývá, že v takovém případě nemám nárok na kompenzační bonus v plné výši, ale pouze od 12. března do 31. března 2020. Ostatní podmínky stanovené zákonem splňuji. Co mám dělat, můžu si znovu požádat o nižší částku?

  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Správně jste vyhodnotil, že v měsíci dubnu není tato podmínka z Vaší strany splněna a že tedy za měsíc duben nemáte nárok na kompenzační bonus. Vámi původně požadovaná výše kompenzačního bonusu již Vám však byla vyplacena. Po zjištění, že nemáte nárok na kompenzační bonus v plné výši, je třeba podat novou žádost (doporučujeme co nejdříve), ve které uvedete správné období od 12. března do 31. března, správný počet dnů 20 a správnou výši požadované částky 10 000 Kč. Novou žádost můžete poslat e-mailem, který odešlete na podatelnu územního pracoviště Vám místně příslušného finančního úřadu. V žádosti je také třeba znovu provést čestné prohlášení. Při použití e-mailové formy odeslání žádosti doporučujeme použít interaktivní formulář žádosti, jež je zveřejněný na webu FS, vyplněnou žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat a scan, případně fotokopii žádosti vložit do e-mailu jako přílohu. Protože jste svoji žádost změnil až po tom, co Vám byl kompenzační bonus vyplacen, tj. došlo k jeho samovyměření a předepsání do evidence daní, je Vaše žádost podnětem k doměření kompenzačního bonusu, resp. daně ze strany správce daně a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

  39. Požádal jsem si o kompenzační bonus, z dostupných informací jsem si nicméně následně dovodil, že na něj nemám nárok. Jak mám postupovat?

  O této skutečnosti je na místě kvalifikovanou formou (např. stejně jako bylo o kompenzační bonus požádáno) informovat Vašeho správce bonusu, doporučujeme vzniklou situaci důkladně popsat. Jasné vymezení situace vždy usnadní a nejspíše i urychlí vyřízení. Správce bonusu na základě této informace může následně přistoupit k zastavení řízení o Vaší žádosti, pokud ještě nedošlo k vyplacení kompenzačního bonusu, případně na základě této změny doměří platebním výměrem, který Vám bude běžnou cestou doručen, daň, a to ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné. Tento rozdíl jste povinen vrátit.

  V případě již vyplaceného kompenzačního bonusu je na místě souběžně s informováním správce bonusu zároveň i vrátit neoprávněně vyplacenou část kompenzačního bonusu. Číslo účtu, na který má být vrácena částka neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu, resp. daně, je seznatelné např. z bankovního výpisu u připsané platby vyplaceného kompenzačního bonusu. Do platebního příkazu je nezbytné zadat do variabilního symbolu rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, tj. kmenovou část DIČ. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést informaci, že se jedná o vrácení neoprávněně vyplaceného kompenzačního bonusu. Kompletní platební informace budou zároveň taktéž uvedeny v platebním výměru, který Vám bude doručen. Z částky doměřené daně nevzniká povinnost uhradit penále, ale počítá se úrok z prodlení za dobu, kdy jste disponoval s neoprávněně vyplacenými finančními prostředky.

  40. V jaké fázi je má žádost na 25?

  Institucí zodpovědnou za posuzování žádostí a výplatu kompenzačního bonusu je Finanční správa. Prosíme nicméně o trpělivost a nezahlcování finančních úřadů kopiemi žádostí či telefonáty na infolinku pro veřejnost. Platí, že žádosti jsou vyřizovány v řádech dní. A pokud by v žádosti byl identifikován jakýkoliv problém, úředník Finanční správy se Vám sám ozve na uvedený kontakt ve formuláři.

  41. V žádosti jsem udělal chybu, co mám dělat?

  V případě chyby ve vyplňování žádosti se obraťte na Finanční správu, která žádosti posuzuje a vyplácí peněžní prostředky. Bližší informace můžete získat na telefonní lince 225 092 392.

  42. Jsem rezidentem České republiky a v ČR provozuji podnikatelskou činnost. Od 1. března došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti (provoz autodílny) a i následně je moje činnost z důvodu krizových opatření omezena. V březnu a dubnu mám ale příjem ze závislé činnosti ze zahraničí, kde vykonávám zaměstnání, v ČR zaměstnán nejsem. Mám nárok na kompenzační bonus za celé kompenzační období?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás splněna v měsíci březnu i v měsíci dubnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání v zahraničí účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale v zahraničí, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

  43. Jsem OSVČ (nejsem v pracovněprávním poměru) a vykonávám funkci zastupitele obce. Výkon mé samostatné výdělečné činnosti byl již začátkem března zčásti utlumen v důsledku aktuální situace související s koronavirem. Mohu požádat o kompenzační bonus?

  Protože jste stále aktivně vykonával podnikatelskou činnost (ač v omezeném režimu), můžete požádat o kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. 12. 03. – 30. 04. 2020. Co se týče souběhu s výkonem funkce jednatele, je rozhodující, zda funkci vykonáváte jako uvolněný či neuvolněný člen zastupitelstva obce. Jestliže funkci vykonáváte jako neuvolněný člen zastupitelstva, potom výkon této funkce a odměna s ním spojená není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, neboť neuvolnění členové zastupitelstev nejsou účastni nemocenského pojištění (§ 5 písm. a) bod 22. zákona o nemocenském pojištění). Jestliže jste uvolněným zastupitelem, záleží na tom, zda Vaše odměna za výkon funkce činila alespoň 3 000 Kč, což je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění. Pakliže by výše odměny v měsíci březnu a dubnu 2020 založila Vaši účast na nemocenském pojištění (činila by alespoň 3 000 Kč), nárok na kompenzační bonus Vám nevzniká.

  44. Jsem občanem a rezidentem Slovenské republiky a v ČR od listopadu 2019 provozuji podnikatelskou činnost. Od 12. března 2020 došlo k omezení mojí podnikatelské činnosti na území ČR a svoji provozovnu na území ČR jsem musel zavřít, kdy tento stav stále trvá. Zároveň pobírám pravidelný příjem ze závislé činnosti na Slovensku, kde jsem zaměstnán, v ČR zaměstnán nejsem. Trvalý pobyt v ČR nemám. K důchodovému pojištění jako OSVČ jsem přihlášen v ČR, kde si z této činnosti toto pojištění také platím. Důchodové pojištění ze závislé činnosti je odváděno na Slovensku. Mám nárok na kompenzační bonus?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Z Vašich informací vyplývá, že tato podmínka je u Vás od 12. března splněna, protože jste byl nucen uzavřít provozovnu. Subjektem kompenzačního bonusu může být OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Zákonem upravujícím důchodové pojištění je myšlen zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a účastí zaměstnance na nemocenském pojištění se rozumí účast podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V situaci, kdy vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost podle zákona upravujícího důchodové pojištění a zároveň jste v důsledku výkonu zaměstnání na Slovensku účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nikoli v ČR (tj. podle zákona o nemocenském pojištění), ale na Slovensku, máte (při splnění dalších zákonných podmínek) na kompenzační bonus nárok za bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 v plné výši. V praxi je tedy důležitá skutečnost, že vykonáváte činnost OSVČ podle zákona o důchodovém pojištění, ale nejste v ČR osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Skutečnost, zda máte v ČR trvalý pobyt nebo nemáte, nemá na přiznání nároku na kompenzační bonus vliv. Stejně tak není nutné, abyste byl rezidentem ČR.

  Kompenzační období II  45. Obdržela jsem kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Prý bude podpora podnikatelů z programu Pětadvacítka pokračovat? Jsem kadeřnice a budu moci otevřít provozovnu někdy koncem května. Mohu znovu požádat o kompenzační bonus a za jaké období, když předpokládám, že činnost někdy kolem 25. 5. 2020 obnovím v plném rozsahu?

  Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost podáte shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy Vaše činnost bude takto omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

  46. Byl mi již vyplacen kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (opravna obuvi) a moje činnost se znovu rozjela v normálním rozsahu, nemám problém na straně dodavatelů ani zákazníků. Slyšel jsem, že bude možné žádat o kompenzační bonus znovu, na další období. Jaké jsou podmínky a mám také nárok?

  Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost se podává shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy v měsíci květnu již nebude Vaše činnost takovýmto způsobem omezena (je vykonávána ve stejném rozsahu jako dříve, bez významných problémů), nevznikne Vám za druhé bonusové období nárok na kompenzační bonus.

  47. Kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 jsem již získal. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (truhlárna), avšak přišel jsem o většinu zákazníků a noví zákazníci nemají zatím o moje služby zájem. Četl jsem, že podpora podnikatelů bude probíhat i za další období. Když se moje činnost nerozjede, můžu si znovu požádat o kompenzační bonus?

  Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Subjektem kompenzačního bonusu bude i nadále osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru (žádost podáte stejným způsobem, jako v prvém případě). Pokud Vaše činnost bude nadále významně omezena i po otevření provozovny, např. i v průběhu května, vznikne Vám za měsíc květen na kompenzační bonus opět nárok (od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020). Jestliže by omezení zasáhlo i do měsíce června, můžete získat bonus za celé bonusové období, tj. od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

  48. Ještě jsem si nestihla požádat o kompenzační bonus a slyšela jsem, že prý bude možné žádat za další období (podmínky a způsoby podání žádosti jsou mi známy). Jsem jazyková lektorka a moje činnost byla v důsledku aktuální situace od 16. 3. 2020 významně utlumena. Nepředpokládám, že bude obnovena v plném rozsahu do konce tohoto školního roku. Mohu si požádat za celé období najednou?

  Subjektem kompenzačního bonusu je a nadále bude osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Druhým bonusovým obdobím bude období od 1. května do 8. června 2020. Pakliže u Vás trvají a nadále budou trvat zákonem stanovené podmínky, zejména je-li a bude-li Vaše činnost aktuální situací nad obvyklou míru omezena (období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020), bude po schválení novely zákona o kompenzačním bonusu možno požádat za již stanovená období, tedy od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny bonusového období, které do tohoto měsíce spadají). O bonus za obě bonusová období je možno požádat v rámci jedné žádosti, definovat obě období a přiložit čestné prohlášení, v němž deklarujete splnění zákonem stanovených podmínek pro obě bonusová období (posuzováno bude splnění podmínek pro každé období zvlášť). Doporučujeme využít žádost umístěnou na webu Finanční správy, kterou Finanční správy momentálně pro tyto účely upravuje. Vzhledem k aplikaci § 7 zákona o kompenzačním bonusu, tj. žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, je nezbytné, aby Vaše žádost (na obě kompenzační období) byla podaná do 29. 6. 2020. Pokud bude podána po tomto datu, nebude možné vyplatit kompenzační bonus za první bonusové období (12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).

  49. Provozuji malou hospodu a v důsledku krizových opatření jsem byl nucen v březnu provozovnu uzavřít. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržel. V současnosti od 11. 5. 2020 budu otevírat zahrádku před hospodou. Předpokládám pomalý rozběh, ale moje činnost bude jistě nadále omezena a tržby budou nižší, než by bylo v tuto dobu běžné. Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé kompenzační období?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. V měsíci květnu je tato podmínka splněna. Bude-li podmínka omezení činnosti splněna i v měsíci červnu, vzniká Vám nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020.

  50. Provozuji kadeřnictví a v důsledku krizových opatření jsem byla nucena v měsíci březnu uzavřít provozovnu. Kompenzační bonus za první období jsem již obdržela. Teď již od 11. 5. 2020 mohu opět otevřít, ale protože musím připravit některá nutná opatření, budu otevírat až 18. 5. 2020. Již teď vím, že budu mít v květnu i červnu nižší počet zákazníků (dodržování požadovaných hygienických podmínek). Mám nárok na kompenzační bonus i za celé druhé bonusové období?

  Jednou z podmínek pro poskytnutí kompenzačního bonusu je to, že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, zcela nebo z části omezen nad míru obvyklou v důsledku aktuálních událostí souvisejících s opatřením vlády. Pokud došlo k uzavření provozovny nebo k omezení provozu v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. Tato podmínka je ve Vašem případě splněna v obou měsících, a proto Vám vzniká nárok na kompenzační bonus za celé druhé kompenzační období, tj. od 1. 5. do 8. 6. 2020. Skutečnost, že kadeřnictví skutečně otevřete až 18. 5. 2020, nemá na přiznání nároku na kompenzační bonus vliv, protože do té doby budete provádět nezbytné úpravy, nutné pro obnovení činnosti, tj. činnost budete vykonávat.

  51. V minulosti jsem vykonával samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost a v důsledku situace kolem koronaviru a omezení mé činnosti jsem obdržel kompenzační bonus za první bonusové období. Má činnost zůstává nadále omezena, proto jsem se rozhodl, že ji budu vykonávat jen jako činnost vedlejší a od 12. 5. 2020 jsem nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr jako účetní. Mám nárok na kompenzační bonus i za druhé bonusové období?

  Subjektem kompenzačního bonusu je podle zákona o důchodovém pojištění OSVČ, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Jestliže jste od 12. 5. 2020 nastoupil do zaměstnání, jste od tohoto data osobou vykonávající činnost, v jejímž důsledku jste účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nejste tedy ode dne nástupu do zaměstnání subjektem kompenzačního bonusu a za druhé bonusové období Vám vznikne nárok na kompenzační bonus za dny od 1. 5. 2020 do 11. 5. 2020.

  52. Jsem učitelem na základní škole a vedle tohoto mého zaměstnání vyučuji v rámci samostatné výdělečné činnosti hru na klavír přímo v domácnostech svých žáků. Svou vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu nyní v důsledku situace související s koronavirem vykonávat. Četl jsem, že nyní si o kompenzační bonus mohou požádat i osoby, které vykonávají pedagogickou činnost. Je to tak?

  Ano, subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.

  53. Jsem zaměstnancem vykonávajícím pedagogickou činnost a současně již dlouhý čas doučuji jako OSVČ jazyky, přičemž vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemohu od začátku března 2020 v důsledku situace související s koronavirem vykonávat a předpokládám, že do konce tohoto školního roku už nezačnu. Slyšela jsem, že kdo vykonává jako zaměstnanec pedagogickou činnost, si také může požádat o kompenzační bonus. Co je míněno pedagogickou činností, kdo všechno si tedy může požádat. A za jaké období?
  Z hlediska předpisů, které má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, lze pedagogickou činnost vykládat jako přímou pedagogickou činnost pedagogických a akademických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

  Dle § 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

  Přímou pedagogickou činnost vykonává učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času (pedagog v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání), asistent pedagoga (vykonává činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace), trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.

  Dle § 70 zákona o vysokých školách jsou akademickými pracovníky ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  Pokud bude Vaše vedlejší výdělečná činnost omezena až do konce tohoto školního roku, můžete o kompenzační bonus požádat za první i druhé bonusové období, tj. za dny od 12. března 2020 do 8. června 2020.

  Zdroj: www.mfcr.cz
  další novinky v kategorii: Covid-19

  Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
  12.08.2021
  Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


  Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
  18.06.2021
  Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


  MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
  14.06.2021
  Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


  OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
  07.06.2021
  Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


  Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
  07.06.2021
  Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
  Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.

  Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
  Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

  další novinky

  Kalkulace ceny