Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

OSVČ- dotazy a odpovědi

30.03.2020

Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ?

Přímá finanční podpora ve výši 15 000 korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným, nevíce postiženým situací související s koronavirem, je návrhem, o jehož prosazení rozhodla vláda na mimořádném jednání konaném 26. března 2020.

Daná částka bude vyplácena finančními úřady. Samotný návrh je ve stádiu příprav a bude představen vládě v pondělí 30. března 2020. Přímou finanční podporu živnostníků bude muset následně schválit i Parlament České republiky.

Jelikož přesné technické parametry návrhu budou předloženy až na jednání vlády, není možné v současné době sdělit konkrétní postup, termín či podmínky týkající se této podpory.

S ohledem na nutnost přijmout příslušnou legislativu lze očekávat, že opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna. Do té doby prosím vyčkejte se svými žádostmi, abychom nezahltili finanční úřady, které je bez příslušné legislativy nemohou odbavit.

V dubnu OSVČ dostanou vyplacené první finanční prostředky.

Po odložení daní, prominutí odvodu za sociální a zdravotní pojištění, prominutí zálohy na dani z příjmu a výplatě ošetřovného jde o další opatření s cílem pomoci občanům v tomto složitém období.

Bude stát kompenzovat náhrady mezd?

Usnesením č. 257/2020 ve znění usnesení č. 293/2020 ze dne 23. března 2020 schválila vláda cílený program „Antivirus“. Cílem programu je kompenzace mzdových nákladů, či jejich části, v podobě náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením koronaviru. V rámci programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce vyplácen finanční příspěvek. Program je v gesci MPSV. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV.

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání?

Podnikatelé mohou využít finanční pomoci, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů COVID I a COVID II. Úvěry jsou zaměřeny na provozní financování malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku pandemie a souvisejících preventivních opatření. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky přímo zde

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?


V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 je OSVČ umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Vice informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy?

Po dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení mají rodiče nárok na ošetřovné. Tato dávka bude vyplácena po celou dobu, po kterou bude zákaz školních docházky platit a bude vyplaceno zpětně. Ošetřovné se nově se týká i OSVČ, dále je rozšířeno i o rodiče dětí mladších 13 let a o péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Daňová přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob a vyúčtování srážkové daně nemusí být podána k 1. dubnu 2020, ale stačí je podat nejpozději do 1. července 2020.

Prodloužení lhůty se nevztahuje na DPH ani na provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Nyní se nemusí evidovat tržby?


Povinnost evidovat tržby je fakticky zastavena. Po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby. Dodržování povinnosti evidovat tržby nebude kontrolováno.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Musím platit zálohy na daně?


Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně v daňovém přiznání.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Dotazy a odpovědi.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné?


OSVČ od března do srpna 2020 nemusejí platit předepsané zálohy sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu?

Pokud jste se dostali do finanční nouze, můžete zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá?

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3. 8. 2020. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Finanční zpravodaj číslo 38/2020
31.12.2020
52.Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události


PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál
31.12.2020
Už od ledna 2021 bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami. Nyní přinášíme ucelený a přehledný popis tohoto opatření.


Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
31.12.2020
Poslanci přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů.


Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP
30.12.2020
Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády. Vyhláška nabyde účinnosti současně se stravenkovým paušálem, který je součástí projednávaného daňového balíčku.


Cestovní náhrady
30.12.2020
Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH, podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH, a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Kompenzační bonus pro podnikatele
Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel bude moci jednoduše požádat na místně příslušný finanční úřad, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Nyní je ale třeba vyčkat na výsledek legislativního procesu a konečnou podobu zákona o kompenzačním bonusu. Následně bude na webové stránce www.financnisprava.cz uveřejněn formulář žádosti.

další novinky

Kalkulace ceny