Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Elektronická neschopenka. Nové povinnosti pro lékaře i zaměstnavatele

18.10.2018

Zavedení e-neschopenky souvisí i se zrušením karenční doby v době pracovní neschopnosti. Navrhují se nové, kratší lhůty hlášení. V praxi téměř nereálné.

Nad novelou zákona o nemocenském pojištění, která je na počátku legislativního procesu, lékaři nejásají. Nepotěší ani zaměstnavatele.

Elektronická neschopenka a zkrácení lhůt pro hlášení

V současné době odesílá ošetřující lékař příslušnému orgánu nemocenského pojištění hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) předepsaným tiskopisem. A to nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí. Pro hlášení lze využít formu písemnou (listinnou) i formu elektronickou. Naprostá většina lékařů však podává hlášení v podobě písemné, elektronicky pouze cca 3 – 4 procenta.

Předepsané části papírového formuláře slouží nejen k hlášení pro příslušnou správu sociálního zabezpečení, ale také jako „omluvenka“ pro zaměstnavatele. Orgány nemocenského pojištění však obdrží hlášení s určitou prodlevou. Jestliže lékař odesílá tiskopis rozhodnutí o DPN nejpozději třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí vydáno, pak při rozhodnutí o nemoci v pátek lze tiskopis odeslat až do středy následujícího týdne. Což mimo jiné neumožňuje kontrolu důvodnosti dočasné pracovní neschopnosti.

V souvislosti s připravovaným zrušením tzv. karenční doby (tj. období prvních 3 pracovních dnů, resp. prvních 24 pracovních hodin nemoci) se očekává nárůst krátkodobých pracovních neschopností. Zaměstnavatelé, na které zrušení karenční doby fakticky dopadá, trvají na posílení kontrolní činnosti OSSZ v tomto směru.

Plánují se v této souvislosti dvě opatření:
 • Rozhodnutí o vzniku či ukončení DPN se bude zasílat nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno. Tím dojde ke zrychlení minimálně o dva kalendářní dny.
 • Hlášení se bude zasílat výlučně elektronickou formou (zavádí se tzv. e-neschopenky). Tím dojde ke zrychlení o čas věnovaný poštovní přepravě, současně dojde i k úspoře času při vlastním zpracování těchto hlášení v rámci správy sociálního zabezpečení, jelikož elektronická forma umožní automatické „překlápění“ do její evidence.


 • Podle důvodové zprávy k novele zákona o nemocenském pojištění se nejedná o opatření hardwaru. Ošetřující lékaři již v současné době plní řadu svých úkolů v elektronické podobě (např. elektronický recept), ale o nutnou úpravu lékařského softwaru tak, aby umožňoval komunikaci se systémy správy sociálního zabezpečení.

  Neschopenka zpětně? Pouze se souhlasem úřadu

  Novela rovněž mění podmínky, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil. Ve všech případech zpětného uznávání bude muset žádat správu sociálního zabezpečení o souhlas. Lékaři poukazují na zvýšenou administrativu. Na druhou stranu zřejmě ubude neschopenek vystavených zpětně, s nimiž se zaměstnavatelé občas potýkají. Zejména při zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Nejeden zaměstnanec si po převzetí písemnosti o zrušení pracovního poměru opatří pracovní neschopnost vystavenou s dřívějším datem.

  Lhůty se mají zkrátit i zaměstnavatelům

  Obdobně se plánuje zkrátit lhůty zaměstnavatelům. Tentokrát pro hlášení vzniku účasti na nemocenském pojištění. Podle návrhu novely zákona má zaměstnavatel oznamovat nástup zaměstnance:

 • v obecném (ostatním) zaměstnání nejpozději v pracovní den následujícím po dni zahájení výkonu práce (dosud ve lhůtě do 8 pracovních dní po zahájení výkonu práce),
 • u zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu či u zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce nejpozději ve třetím pracovním dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci poprvé vznikla účast na nemocenském pojištění (dosud dvacátý den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla účast na pojištění).


 • Opatření opět souvisí se zrušením třídenní karenční doby. Orgány nemocenského pojištění mají zaměstnavatelům na jejich žádost sdělovat, zda u zaměstnance došlo ke vzniku či ukončení DPN. Pro pracovníky okresní správy sociálního zabezpečení je bezesporu včasná informace o vzniku účasti zaměstnance na nemocenském pojištění a jeho nároku na nemocenské dávky nezbytná. Ovšem dostát novým termínům nebude pro většinu zaměstnavatelů snadné. V tak krátkém čase pravděpodobně nestihnou předat účetním potřebné podklady pro hlášení o nástupu nového zaměstnance. Třetí pracovní den po skončení měsíce nebudou zpracovány ani mzdy. Natož aby zaměstnavatel v závislosti na zúčtované odměně hlásil vznik účasti na pojištění u dohody o provedení práce či zaměstnání malého rozsahu.

  Informace o vzniku či skončení pracovní neschopnosti

  Zaměstnavatel je povinen omluvit překážku v práci na straně zaměstnance. Především v prvních dnech pracovní neschopnosti ještě nemusí mít k dispozici příslušný tiskopis. Zaměstnanci ji často deklarují neprokázanými způsoby (např. telefonicky, elektronickým sdělením či neformálním sdělením některého z rodinných příslušníků). Okruh údajů e-neschopenky je stanoven tak, aby si zaměstnavatel případně mohl u správy sociálního zabezpečení ověřit samotný fakt existence dočasné pracovní neschopnosti či karantény, tj. jejího vzniku, trvání či skončení. Což má posloužit k výplatě náhrady mzdy zaměstnavatelem v době od prvního do čtrnáctého dne pracovní neschopnosti, případně k včasné kontrole dodržování léčebného režimu.

  Obdobně bude pro zaměstnavatele podstatné sdělení skutečnosti, zda ošetřující lékař na tiskopise rozhodnutí o DPN nevyznačil, že u pojištěnce došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou, k požití alkoholu, zneužití omamných nebo psychotropních látek. To může být významným signálem ještě před předáním příslušného dílu tiskopisu zaměstnancem. Náhrada mzdy i následné nemocenské náleží v takovém případě v poloviční výši. Více v článku:Od 1. února 2018 nová pravidla a nárok na poloviční nemocenské
  další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

  Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
  12.01.2019
  Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


  V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout
  11.01.2019
  Kvůli změně ve splatnosti pojistného v roce 2019 je OSVČ, která si nemocenské platí, povinna zaslat v lednu platby dvě. Termín první se blíží.


  Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích
  11.01.2019
  Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.


  Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání
  02.01.2019
  V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.


  Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění
  01.01.2019
  Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

  další novinky

  Kalkulace ceny