Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Razantní úprava nezabavitelné částky pro dlužníky. Možná již od června

01.03.2019

Částka, která zůstane dlužníkům po provedení exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy, by se měla skokově zvýšit. Bude toto opatření skutečně přínosné?

Spolu s účinností novely insolvenčního zákona připravují zákonodárci další novinku. Aktuálně prošla připomínkovým řízením.

Na návrh ministerstva spravedlnosti má být od 1. června 2019 upraveno nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále jen nařízení vlády o nezabavitelných částkách).

Zvýšení limitu plně zabavitelné částky

V roce 2019 činí částka, nad kterou je možné povinnému (dlužníkovi) srazit ze mzdy bez omezení, 9643 korun . Je nesporné, že je s ohledem na inflaci, a tedy na výši cen a příjmů, v současnosti stanovena příliš nízko. Podle důvodové zprávy k návrhu novely nařízení vlády o nezabavitelných částkách nemotivuje dlužníky k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojování jejich pohledávek. Následkem je jejich vytlačování do šedé ekonomiky. Vyšší částka by tak měla motivovat dlužníky k dosahování vyššího příjmu k uhrazení svých pohledávek.

Předkladatel návrhu očekává pozitivní dopad změny zejména u nízkopříjmových osob s příjmy do 15 tisíc korun, ale také u středněpříjmových osob s příjmy v intervalu mezi 15 až 25 tisíci korun. Odpadne tím demotivační překážka pro dosahování vyšších příjmů a „vzroste ochota přijmout náročnější nebo lépe placenou práci, případně uzavřít další pracovní smlouvu, zahájit výkon samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, pracovat nad rámec stanovené pracovní doby (práce přesčas), směny navíc, pracovat ve ztíženém pracovním prostředí, v noci, v sobotu, neděli či o svátku apod. Podle předkladatele povede zvýšení oficiálně dosahovaného příjmu ve většině případů ke zvýšení částky distribuované mezi věřitele.“

V případě schválení novely nařízení vlády má částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činit dvojnásobek součtu (dosud součet) částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Současná částka, nad kterou se sráží bez omezení, činí 16 072 Kč (součet částky, nad kterou se sráží bez omezení, tj. 9643 Kč, a základní částky, která nesmí být sražena 6429 Kč) u osoby bez vyživovací povinnosti. Zvýšením na dvojnásobek součtu se zvyšuje hranice pro srážení bez omezení pro osobu bez vyživovací povinnosti na částku 25 715 Kč ((2 × 9643 Kč) + 6249 Kč).

Skutečně zvýší vyšší plně zabavitelná částka motivaci k práci?

Ministerstvo spravedlnosti odůvodňuje návrh na razantní zvýšení částky, nad kterou lze srazit bez omezení, vytlačováním dlužníků do šedé ekonomiky. Je však otázkou, zda se dlužníci, kteří se již nyní v šedé ekonomice pohybují, po novele nařízení vlády z této „šedé“ zóny skutečně přesunou. Způsob výpočtu nezabavitelné částky bezesporu upraven být má. Neodpovídá skutečným nákladům na živobytí a dlužníky často staví do existenčních potíží. Musí se však jednat o takto razantní, skokové opatření?

Pouhé plošné zvýšení základní částky povede v některých případech k umělému nastavení příjmů dlužníků přesně nad hranici základní částky tak, aby již nebylo možné srážet. Dopad se dá bohužel očekávat i do oblasti insolvenčního řízení. K prvnímu červnu 2019 totiž nabude účinnosti novela, která umožní vstup do oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Ke stejnému datu se plánuje i úprava nezabavitelné částky.

Současný systém oddlužení umožňuje oddlužení těm, kteří prokáží svou schopnost splatit v průběhu pěti let alespoň 30 procent svých dluhů. Novela insolvenčního zákona však zavádí možnost tzv. nulového uspokojení nezajištěných věřitelů. Pokud dlužník prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k uspokojení jejich pohledávek, může i v tomto případě na základě posouzení insolvenčního soudu dojít k oddlužení. Dlužníci již nebudou moci předem prokazovat svou schopnost splacení alespoň 30 procent dluhu. Postačí, když v průběhu řízení uhradí dlužníkům alespoň stejnou částku, kterou má získat na odměně insolvenční správce. Ovšem úprava nezabavitelné částky může některým dlužníkům znemožnit vstup do oddlužení. Nebudou totiž schopni splnit podmínku minimální částky, která má být ze mzdy sražena.

Problematické muže být oddlužení i v případech již běžících insolvenčních řízení. V důsledku zvýšení částky, nad níž se příjem strhává bez omezení, řada úpadců nezvládne splatit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Ministerstvo spravedlnosti však ve vládním materiálu připouští, že vzhledem k tomu, že způsob výpočtu srážek nemůže dlužník ovlivnit, mělo by být v těchto případech splnění oddlužení uznáno. „Insolvenční soud může podle dosavadních podmínek přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.“

Podle výkladu ministerstva zvýšení částky, nad kterou nelze ze mzdy srážet, spadá do okolností, které dlužník nezavinil. Posouzení, zda dlužníkovi bude přiznáno osvobození, je tedy ponecháno čistě na úvaze soudu. „Je potřeba však ponechat úvahu na dlužníku, kterému toto zvýšení hranic způsobí nesplnění hranice 30 % pouze o částky v řádech pár desítek tisíc či pár procent, zda by eventuálně neměl dorovnat rozdíl mimořádnou splátkou, neboť zákon explicitně nezakazuje splácet i z nezabavitelné částky.“

Opatření může tvrdě dopadnout i na věřitele

Uvážíme-li navrhovanou výši této částky, je zřejmé, že opatření bude mít dramatický dopad na uspokojení věřitelů. Tím může dojít k promítnutí do podnikatelského prostředí i do rozpočtu veřejných institucí. V řadě případů dojde ke snížení srážek ze mzdy. To logicky povede k prodloužení vymáhání pohledávek se všemi možnými negativními dopady na dlužníky. Zdaleka se nejedná o dluhy u bankovních a nebankovních institucí. Nevymahatelnými se mohou stát běžné neuhrazené pohledávky, například pohledávky z titulu nájemného, energií, telekomunikační poplatky, poplatky obecním úřadům, ale také například exekučně vymáhané výživné.

Na internetových stránkách Exekutorské komory ČR její prezident Vladimír Plášil upozorňuje: „Zvolené řešení cestou banální parametrické změny ze své podstaty zmíněné problémy neřeší, ale pouze některým skupinám dlužníků trochu uleví a jiným skupinám přitíží, zejména pak ale přitíží věřitelům a nepřímo tak celé společnosti, která nese nepřímé náklady.“

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu zákona oponuje zpracovanou analýzou dopadů pro oblast exekucí a insolvencí, a to včetně komparace se zahraničními modely provádění srážek, podle které naopak nebude dopad na věřitele nikterak zásadní. Dokonce očekává zvýšení příjmů dlužníka s pozitivním vlivem na věřitele.

Následující tabulka zobrazuje případný výpadek vymožitelného plnění pro věřitele. Jak je vidět, novela navíc neproporčně ulevuje spíše dlužníkům, kteří dnes mají nadprůměrné příjmy, čímž má být podle ministerstva spravedlnosti zajištěna určitá motivace pro dlužníka vydělávat více (zdroj: Exekutorská komora ČR, výpočty provedeny dle nezabavitelné částky platné v roce 2018).


Čistá mzda dlužníka Srážka dnes * Srážka po navrhované změně* Rozdíl Nárust disponibilního příjmu
10 000 Kč 441 Kč 441 Kč 0 0%
15 000 Kč 3 775 Kč 3 775 Kč 0 0%
20 000 Kč 7 549 Kč 7 108 Kč 441 3,5 %
25 000 Kč 12 549 Kč 10 440 Kč 2 109 Kč 17 %
50 000 Kč 37 549 Kč 34 436 Kč 3 113 Kč 25 %

* přednostní pohledávky, 2 vyživované osoby
soubor ke stažení
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
19.03.2019
Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny