Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Postupné zavádění e-neschopenek v praxi: Zdaleka se nedotkne jen lékařů

26.02.2019

Připravované změny se týkají zaměstnanců i zaměstnavatelů. Povinností zaměstnanců výrazně ubude, zaměstnavatelé budou informace zjišťovat sami.

Novelou zákona o nemocenském pojištění se plánuje zavedení takzvaných e-neschopenek. Respektive jejich první etapy.

Účinnost je plánována od poloviny roku 2019. Ostrý provoz elektronických neschopenek má být spuštěn až od roku 2020.

První etapa plánovaná od poloviny roku 2019 zahrnuje pouze dvě, avšak zásadní opatření, a to

 • zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení a

 • rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

  Změny účinné od 1. ledna 2019

  Již od počátku roku byla spuštěna informační služba pro zaměstnavatele. Prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení mohou zjistit informace o pracovní neschopnosti konkrétního zaměstnance. K tomu se samozřejmě musí do ePortálu přihlásit. Musí dojít k ověření identity formou, která splňuje podmínky Národní identifikační autority, nebo přístupovými údaji datové schránky. Po zadání rodného čísla konkrétního zaměstnance se zobrazí informace:

 • o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

 • o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

  V současné době pouze 3–4 % lékařů využívá elektronickou formu neschopenek. Většina lékařů vystavuje formulář v písemné podobě a odesílá nejpozději třetí pracovní den následující po dni rozhodnutí vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti prostřednictvím pošty. Do systému České správy sociálního zabezpečení se logicky dostanou s určitým zpožděním.

  V souvislosti s novelou zákoníku práce, která od 1. července 2019 ruší karenční dobu, požadovali zaměstnavatelé důslednější kontrolu pracovních neschopností svých zaměstnanců. Zrychlením toku informací o dočasné pracovní neschopnosti by se jejich možnosti značně rozšířily.

  Dodržování základních povinností dočasně práce neschopného zaměstnance (především zdržovat se v době nemoci na udané adrese nebo dodržovat dobu vycházek) může v období prvních 14 dnů nemoci kontrolovat zaměstnavatel. Naopak kontrolu ošetřujícího lékaře v otázce správnosti posuzování dočasné pracovní neschopnosti provádí pouze příslušná OSSZ, a to výhradně svým lékařem. Ovšem je tak možné činit i na podnět zaměstnavatele. Více v článku: Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019

  Plánované změny od poloviny roku 2019

  Novelou zákona o nemocenském pojištění má být od 1. července 2019 zavedena povinnost elektronického hlášení o pracovní neschopnosti. Ošetřující lékař bude elektronicky hlásit vznik a konec dočasné pracovní neschopnosti. E-neschopenky se budou odesílat nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tím dojde ke zrychlení minimálně o dva kalendářní dny. Elektronická forma navíc umožní automatické „překlápění“ hlášení do evidencí vedených orgány nemocenského pojištění. Lékaři již nyní plní řadu svých úkolů v elektronické podobě (např. elektronický recept). Komunikace s OSSZ formou odesílání e-neschopenek však bude vyžadovat úpravu softwaru.

  Od poloviny roku budou v případě schválení orgány nemocenského pojištění zaměstnavatelům na jejich žádost, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, sdělovat

 • a) číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance,

 • b) zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek,

 • c) místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li zaměstnanci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem,

 • d) jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který vydal rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo který zaměstnanci povolil změnu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, povolil vycházky nebo změnu jejich rozsahu a doby, anebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který převzal dočasně práce neschopného zaměstnance do své péče.

  Údaje se však musí týkat pouze doby trvání zaměstnání, po jeho skončení již údaje žádat nelze. Žádost i sdělení údajů bude probíhat výhradně elektronicky.

  Lékaři budou od poloviny roku předávat rozhodnutí o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti prostřednictvím současné služby provozované ČSSZ. Ostatní části stávajícího formuláře se budou ve druhé polovině roku 2019 pro potřeby zaměstnavatelů nadále tisknout. Prozatím totiž není technicky možné propojit centrální registry zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou moci až do konce roku využívat k získání potřebných informací ePortál.

  Plánované změny od roku 2020

  Od roku 2020 se plánuje ostré spuštění elektronických neschopenek. Celý proces má být propojen a zautomatizován. Lékař zadá do aplikace elektronické neschopenky číslo pojištěnce, následně se mu vygenerují všechny údaje z centrálního registru České správy sociálního zabezpečení a seznam jeho aktuálních zaměstnavatelů. Lékař ověří správnost údajů o pojištěnci v systému a potvrdí vznik nové dočasné pracovní neschopnosti. U všech dalších kontrol v průběhu neschopnosti již bude mít k dispozici tyto předvyplněné údaje. Bude pouze vybírat typ dalších hlášení o průběhu pracovní neschopnosti (potvrzení o trvání, změna pobytu, změna vycházek, ukončení neschopnosti).

  Zaměstnavatelé budou nadále zasílat přílohu k dávkám

  V případě pracovních neschopností delších 14 kalendářních dnů budou zaměstnavatelé, stejně jako dnes, předávat okresní správě sociálního zabezpečení další potřebné údaje. „Nadále bude využíván formulář „Příloha k žádosti o dávku“, u kterého jsou již zaměstnavatelé na jeho zasílání elektronickou formou zvyklí a který již obsahuje informaci, zda zaměstnanec první den pracovní neschopnosti pracoval a jakou část směny případně odpracoval. Podklady pro výpočet a výplatu nemocenského bude zaměstnavatel zasílat okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně po uplynutí prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti,“ vysvětlila pro server Podnikatel.cz Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení. Nezbytná bude rovněž informace o případné výdělečné činnosti zaměstnance poslední den nemoci. Tu bude zaměstnavatel sdělovat neprodleně po skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (§ 97 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění, ve znění účinném od 1. 1. 2020), i pro tento účel bude mít k dispozici příslušný formulář. „Také ve vztahu k vedení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) se vůči zaměstnavateli nic nemění. Stejně jako dosud v případě, že zaměstnanec v první den pracovní neschopnosti odpracoval část směny, nebude tento den vykázán na ELDP jako doba vyloučená, tuto skutečnost zaměstnavatel OSSZ ve vztahu k ELDP neoznamuje,“ uzavřela Jana Buraňová.

  Zaměstnancům povinností ubude

  Nový systém bude zřejmě nejvýhodnější pro zaměstnance. Ti již nebudou zaměstnavateli předávat žádné části dočasné pracovní neschopnosti. Budou mít k dispozici pouze tištěnou formu průkazu práce neschopného pojištěnce. Tím se prokáží při každé další kontrole u lékaře. Zaměstnavatele však budou o vzniku dočasné pracovní neschopnosti informovat, eventuálně na jeho žádost předloží průkaz dočasné pracovní neschopnosti.
  další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

  Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
  19.03.2019
  Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


  Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
  15.03.2019
  Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


  Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
  15.03.2019
  Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


  Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
  15.03.2019
  Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


  Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
  14.03.2019
  Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny