Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?

02.02.2019

Daňový balíček přináší změny jak v oblasti daně z příjmů, tak DPH. Účinnost jednotlivých novinek je však rozdílná. Zatímco například u zvýšení limitů výdajových paušálů bude platit, že je půjde využít už za zdaňovací období 2019, jiné změny budou účinné až od roku 2020.

Účinnosti nabude balíček v první polovině roku

Daňový balíček schválila před Vánocemi Poslanecká sněmovna a nyní čeká na projednání v Senátu. Pokud jej podpoří i Senát a podepíše prezident, nabude účinnosti ještě v první polovině letošního roku. V případě, že nenastanou problémy, jeví se jako reálné nabytí účinnosti na začátku dubna či května letošního roku. Norma totiž nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Některá jednotlivá opatření však mají účinnost jinou.

Vyšší limity pro výdajové paušály

Hojně skloňované vyšší limity pro výdajové paušály například půjde využít pro zdaňovací období 2019, jelikož v přechodných ustanoveních je určeno, že se vyšší limity využijí poprvé pro zdaňovací období, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a to bude na 99 % v roce 2019.

Zdanění při odchodu

Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut. Ustanovení se nicméně ještě nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020

Hybridní nesoulady

Novinku tvoří rovněž pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven. Také v tomto případě se změny nepoužijí na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.

Sjednocení limitu pro srážkovou daň Změní se i limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahradí částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Sjednotí se tak s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění, který od roku 2019 činí 3000 Kč. Změna však nenastane spolu s účinností zákona. Poprvé se použije od měsíce následujícího po účinnosti novely.

Oznamovací povinnost

Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou muset tuto výplatu oznámit správci daně. Ustanovení se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon zachovává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na pět let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena.

Změna pravidel odpočtů na výzkum a vývoj

Změnit se mají i pravidla pro odpočty na výzkum a vývoj. Zásadní novinkou je především změna termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován. Nově to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost. Finanční správa pak nově bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza.

Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení účinná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která nejsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona skončena, ale půjde použít ustanovení nově účinná. Využije-li poplatník takový postup, tato ustanovení se použijí ve všech zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, ve kterých je projekt výzkumu a vývoje řešen, upřesňuje se v zákoně.

Některé změny DPH už platí U DPH dochází ke změnám především u zvláštního režimu jednoho správního místa. Poskytovatelé digitálních služeb v Evropské unii, kteří pro odvod daně z přidané hodnoty v členských státech používají zvláštní režim jednoho správního místa, se budou při vystavování daňových dokladů nově řídit pravidly, která platí ve státě, ve kterém jsou v režimu registrováni (státě identifikace, resp. registrace). Dále se rozšiřuje okruh osob, které budou moci používat režim mimo EU.

Zavádí se též nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. Pravidla se budou lišit podle typů (vlastností) poukazů, a to na jednoúčelové a víceúčelové. Dále se zavádí jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou malé a střední firmy mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby.

Ačkoli novela ještě není definitivně schválena, u změn v oblasti místa plnění při poskytnutí digitálních služeb pro osoby nepovinné k dani, registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů se už nyní uplatní přímý účinek směrnice. „Na základě toho, že Česká republika nestihne přijmout změny obsažené ve výše uvedených směrnicích EU do zákona o DPH k 1. lednu 2019, uplatní se přímý účinek těchto směrnic EU a osoby povinné k dani podle nich mohou postupovat až do nabytí účinnosti zákona," doplňuje finanční správa na webu.
další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

Krátíte nárok na odpočet DPH koeficientem? Pozor na úskalí při opravách
13.02.2019
Příspěvek předložený na lednovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství chtěl sjednotit konkrétní postup pro následné opravy u plátců, kteří mají krácený nárok na odpočet DPH. Nejlogičtější přístup provádět opravu v prosincovém přiznání však podporu GFŘ nezískal.


Důležité informace k uplatňování DPH po 1. 1. 2019
02.02.2019

1. Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

2. Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
12.01.2019
Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.


NSS: rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH
12.01.2019
Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) může rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a její kupní cenou při postoupení představovat faktoringovou odměnu, která podléhá dani z přidané hodnoty.


Podléhá obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy DPH?
12.01.2019
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku C-295/17 ve věci „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA“ zabývá otázkou, zda je poplatek za předčasné ukončení smlouvy předmětem daně z přidané hodnoty.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

další novinky

Kalkulace ceny