Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Jak na ochranu osobních údajů dle GDPR při zajišťování BOZP (1. část)

21.11.2018

Každý zaměstnavatel při plnění svých zákonných povinností v oblastech BOZP a PO je nucen nakládat s osobními údaji (veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě) svých zaměstnanců, případně i dalších osob, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

U jakých dokumentů se nakládá s osobními údaji?

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit osobní údaje bez ohledu na to, zda si plnění povinností v těchto oblastech zajišťuje sám, resp. svým zaměstnancem, nebo si k tomu najme externí firmu. To se též týká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které nikoho nezaměstnávají, neboť i ty jsou povinny zajišťovat BOZP a PO (například hlásit vznik vlastního pracovního úrazu a vést o tom příslušnou dokumentaci).

Při zajišťování BOZP a PO se s osobními údaji nakládá zejména při činnostech, při kterých se používají tyto dokumenty:

 • žádost o pracovnělékařskou prohlídku,

 • posudek o pracovnělékařské prohlídce,

 • prezenční listiny školení BOZP a PO, jakož i dalších profesních školení (svářečů, řidičů motorových vozidel, elektrikářů, stavebních strojů atd.) a odborných příprav,

 • evidence osobních ochranných pracovních prostředků (obsahuje jméno, příjmení, ale i tělesné rozměry většinou vyjádřené konfekční velikostí atd.), sloužící k evidenci výkonu rizikové práce (obsahuje rodné číslo atd.),

 • evidence bezpečnostních přestávek,

 • příkaz na sváření (obsahuje jméno a příjmení svářeče, číslo jeho svářečského průkazu atd.),

 • kniha úrazů, sloužící k evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (záznam o úrazu atd.), týkající se náhrad škody a nemajetkové újmy utrpěných v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (posudek o bolestném atd.),

 • zápisy z kontrol (včetně fotodokumentace, videí apod.),

 • dokumentace požární ochrany (požárně poplachová směrnice, požární řád: jméno a příjmení vedoucího zaměstnance pracoviště, jména a příjmení členů preventivní požární hlídky, jméno, příjmení a odborná způsobilost zpracovatele) atd.).
  Právní důvod zpracování osobních údajů

  Pro nakládání s osobními údaji při zajišťování BOZP a PO je ve většině případů právním důvodem, že „zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti“. Je-li však zájem nakládat s osobním údajem z důvodu, který nesplňuje, že zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, např. umístění fotografie znázorňující porušení požadavku k zajištění BOZP, na které je možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu, na nástěnce nebo její prezentace v rámci školení zaměstnanců, je nutné si od této osoby vyžádat souhlas splňující požadavky GDPR (svobodný, konkrétní, tedy k jakému účelu, jaký údaj, na jakou dobu, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů).

  Zvláštní kategorie osobních údajů

  Při zajišťování BOZP dochází i ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace a údajů o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby). Tyto údaje, až na povolené výjimky, nesmí být zpracovávány. Pro zajišťování BOZP tou výjimkou je, že „zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany“. K jejich zpracovávání není nutné vyžadovat výslovný souhlas. Obecně lze v oblasti BOZP předpokládat nakládání s údaji o zdravotním stavu a s údaji o členství v odborech.

  Konkrétně se jedná o nakládání s osobními údaji o zdravotním stavu, které jsou uvedeny v posudku o bolestném nebo o ztíženém společenském uplatnění. Dalšími dokumenty obsahujícími osobní údaje, které se řadí do zvláštní kategorie, jsou kniha úrazů (údaje o zdravotním stavu – druh zranění, zraněná část těla), záznam o úrazu a záznam o úrazu – hlášení změn, které kromě údajů o zdravotním stavu mohou též obsahovat údaje o členství v odborech – jméno a podpis za odborovou organizaci. I v těchto případech platí, že ke zpracování dochází z důvodu plnění povinnosti v oblasti pracovního práva (není nutné požadovat souhlas, resp. souhlas nemá být požadován. Byl by nejen nadbytečný, ale též by uváděl fyzickou osobu v omyl, že je možné zpracování toho osobního údaje odvolat).

  Posudek o pracovnělékařské prohlídce neobsahuje údaje spadající do této kategorie, neboť neobsahuje údaj o zdravotním stavu, ale pouze o zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Totéž platí o evidenci poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Velikost oblečení nebo obuvi je sice osobní údaj, pokud se týká identifikované osoby, avšak není biometrickým údajem za účelem jedinečné identifikace.

  Pracovní úrazy

  Ve vztahu k dokumentaci o pracovních úrazech je nutné uvést, že GDPR se vztahuje pouze na osobní údaje o živých fyzických osobách. Proto např. při šetření smrtelného pracovního úrazu se GDPR neuplatní. To však neznamená, že se neuplatní ochrana osobních údajů podle jiných právních předpisů, např. občanského zákoníku (§ 81 a následujícít.

  Většinou s dokumenty týkajících se pracovních úrazů nakládá více osob, čímž dochází k zvýšení rizika ochrany osobních údajů (přeposílání dokumentů mezi nimi atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit v maximálně možné míře omezení jejich počtu. Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, je jí povinen zpřístupnit doklady o evidenci a hlášení pracovních úrazů (viz § 108 odst. 6 písm. b) zákoníku práce). Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost, nepotřebuje k tomu souhlas úrazem postiženého, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena odborové organizace či nikoliv. To však neznamená, že není povinen jej o tom informovat (naplnění zásady GDPR korektního a transparentního přístupu k subjektům údajů).

  Jiné to však je se zasíláním výtisku záznamu o úrazu České správě sociálního zabezpečení. Zde se nejedná o zpracování, které je nezbytné pro plnění právní povinnosti, neboť zaslání nevyžaduje žádný právní předpis (ani zákon o nemocenském pojištění). K doložení, že pracovní neschopnost nevznikla z důvodů uvedených v § 25 písm. a) a § 31 uvedeného zákona, neslouží záznam o úrazu ve smyslu nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ale speciální formulář „Záznam o úrazu“ ČSSZ, který vyplňuje zraněný. Zasláním záznamu o úrazu podle nařízení vlády bez souhlasu postiženého by došlo k porušení souladu s GDPR, neboť by došlo k porušení zásady minimalizace údajů.

  Další příklad z praxe

  Zveřejnění jmen a příjmení členů preventivní požární hlídky vyvěšením požárního řadu, jehož jsou součástí, na pracovišti, na které se řád vztahuje, a to i na veřejně přístupném místě, není porušením souladu s GDPR, neboť se jedná o požadavek právního předpisu (§ 31 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci). Avšak vyvěšení pouhého seznamu členů hlídky s uvedením pracoviště jejich působnosti, např. na plastové bezpečnostní tabulce, bez jejich udělení souhlasu k tomu, by bylo nedodržení souladu s GDPR.

  Další požadavky

  Při vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO je nutné dodržet i další požadavky, například na zabezpečení osobních údajů nebo na činnost zpracovatele. Nejen o tom však až příště.
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
  13.12.2018
  Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.


  Ministři financí zemí EU schválili návrh na zavedení obecného reverse-charge
  13.12.2018
  Ministři financí členských států Evropské unie na svém zasedání začátkem října jednomyslně schválili návrh umožňující členským státům dočasně zavést obecný režim reverse charge.


  Stručné aktuality, listopad 2018
  13.12.2018
  Daňové a právní novinky posledního měsíce několika větami.


  Společná kontrolní akce Finanční a Celní správy se zaměřila na kluby
  12.12.2018
  V pátek 30. 11. 2018 proběhla společná kontrolní akce Finanční a Celní správy zaměřená na dodržování plnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb a zákona o povinném značení lihu.


  Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb
  12.12.2018
  V sobotu 1. prosince 2018 to budou přesně dva roky, co Ministerstvo financí spustilo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronickou evidenci tržeb.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
  Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.

  Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
  Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

  další novinky

  Kalkulace ceny