Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Má nárok na volno na pohřeb i zaměstnanec pracující v noci?

21.11.2018

Zaměstnavatel poskytuje volno na jiné důležité osobní překážky v práci. Potíže činí jejich poskytování některým skupinám zaměstnanců. Především zaměstnancům na nočních směnách či s rozdílnou délkou denních směn. Přitom i oni chtějí čerpat volno v souladu se zákonem.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážkou v práci lze nazvat skutečnost, která brání zaměstnanci ve výkonu jeho práce. Jestliže měl zaměstnanec podle předem stanoveného rozvrhu pracovní doby v den překážky pracovat, avšak z důvodu skutečnosti, která mu brání ve výkonu práce, pracovat nemůže, jde o překážku v práci. Naopak, pokud podle rozvržení pracovní doby pracovat neměl, nemůže mu vzniknout ani překážka v práci. Pokud však zaměstnanec zamešká směnu z důvodu neomluvené nepřítomnosti (neomluvené absence) v práci, nejde o překážku v práci, ale o neplacené volno bez náhrady mzdy.

Překážky na straně zaměstnance popisuje zákoník práce v § 191 až 205. Jedná se o důležité osobní překážky, mezi které patří například pracovní neschopnost zaměstnance, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřovné, jiné důležité osobní překážky, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu, pracovní volno související s brannou povinností a překážky z důvodu školení či studia.

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro důležité osobní překážky, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno nejméně v rozsahu stanoveném zákoníkem práce. V některých případech i náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Okruh osobních překážek v práci vymezila vláda samostatným nařízením vlády č. 590/2006 Sb. a výčet jiných důležitých osobních překážek je uveden v zákoníku práce. Mezi tyto důležité osobní překážky v práci patří vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, pracovnělékařská prohlídka, přerušení dopravního provozu, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, narození dítěte, úmrtí, přestěhování a další.

Překážky v práci a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Ne všichni zaměstnanci mají rozvrženou týdenní pracovní dobu na pět dnů v týdnu po osmi hodinách denně. Mohou mít rozdílné délky směn i nerovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobu. Nabízí se otázka, jak to bude s celodenními překážkami v práci. Lze poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrné délky směny?

Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku. U většiny z nich se vychází z principu, kdy je pracovní volno (ať už s náhradou mzdy, nebo bez) poskytnuto na nezbytně nutnou dobu (např. vyšetření nebo ošetření u lékaře, doprovod rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření, narození dítěte apod.). Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu pouze v takovém rozsahu, v jakém překážka v práci zasáhla do jeho pracovní doby.

Jestliže je však pracovní volno stanoveno ve dnech , náleží náhrada mzdy za tolik hodin, kolik v konkrétním dni činila délka směny. Nepoužije se tedy průměrná délka směny, ale délka skutečná.

Jestliže je však pracovní volno stanoveno ve dnech, náleží náhrada mzdy za tolik hodin, kolik v konkrétním dni činila délka směny. Nepoužije se tedy průměrná délka směny, ale délka skutečná.

Překážky v práci a noční směna

Potíže mohou logicky vznikat i u zaměstnanců pracujících v nočních směnách. Například pokud zaměstnanec odjede na pohřeb na jiný konec republiky. Z hlediska nároku na náhradu mzdy se jedná o zaměstnance, jenž patří do okruhu příbuzenstva dle nařízení vlády, má tedy nárok na jeden den při účasti na pohřbu. Noc před pohřbem odpracoval, avšak nestihne se vrátit na následující noční směnu začínající ve 22 hodin.

Překážka v práci zasahuje do noční směny pouze částečně (čas příjezdu). Ovšem nástup na noční směny uprostřed noci by byl jistě problematický, nehledě na únavu zaměstnance.

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Barbara Hanousek Eckhardová z Ministerstva práce a sociálních věcí , je v okruhu taxativně vyjmenovaných překážek v práci na straně zaměstnance (nařízení vlády 590/2006 Sb.) i poskytnutí pracovního volna vždy s náhradou mzdy nebo platu v souvislosti s úmrtím rodinného příslušníka nebo jiné osoby žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti. Délka poskytovaného pracovního volna je diferencována podle pozůstalých osob ve vztahu k zemřelému a je rozdělena do tří skupin, kdy pracovní volno je poskytováno maximálně 2 dny nebo pouze na nezbytně nutnou dobu. „V případě vzniku překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu úmrtí rodinného příslušníka, který odpracoval noční směnu a překážka v práci zasahuje do jeho bezprostředně následující noční směny, nejedná-li se o zaměstnance patřícího do skupiny pozůstalých, kterým vzniká právo na pracovní volno pouze na nezbytně nutnou dobu k účasti na pohřbu (nejvýše na jeden den), je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno na celou tuto noční směnu. Pokud zákoník práce uvádí dny, jedná se o pracovní dny, tedy směny,“ objasnila Barbara Hanousek Eckhardová.


další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Přehled Minimální částky u OSVČ
12.12.2018
Za rok 2016 - 2019


Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost?
21.11.2018
Plná svéprávnost je nutnou podmínkou, aby vám úřady vydaly živnostenské oprávnění. Jakmile dojde k jejímu omezení, samostatně již podnikat nemůžete. Podnikatel má ale možnost v případě očekávání svého budoucího omezení svéprávnosti (např. při postupu psychické nemoci) učinit tzv. předběžné prohlášení, kterým může udělit jiné plně svéprávné osobě zmocnění, a to formou notářského zápisu nebo za účasti svědků.


Chtěli zlepšit nemocenské pojištění OSVČ, změnili ale i splatnost důchodového
18.11.2018
Místo jednoho inkasního místa a jedné platby odvodů se OSVČ musí připravit, že u zdravotního a důchodového pojištění bude rozdílná splatnost záloh. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti totiž kvůli problémům u nemocenského pojištění mění splatnost záloh, a to i u důchodového pojištění.


Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ
18.11.2018
Novinky v sociálním pojištění vyvolaly mezi podnikateli negativní reakce. Ale je tu řada změn, které naopak mohou podnikání ulehčit.


Jste podnikatelka a neplatíte si nemocenskou? Na mateřskou rovnou zapomeňte
18.11.2018
Stát na podnikatelky v zajištění finanční pomoci po porodu zapomíná. Pokud si aktivně samy neplatí nemocenské pojištění, neuvidí ani korunu.Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) ženám samostatně výdělečně činným automaticky nevzniká.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

další novinky

Kalkulace ceny