Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ

18.11.2018

Novinky v sociálním pojištění vyvolaly mezi podnikateli negativní reakce. Ale je tu řada změn, které naopak mohou podnikání ulehčit.

To ale není jediná změna, kterou novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s číslem 259/2017 Sb. přináší. Navazující článek jsme připravili ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení.

Změny v placení záloh na důchodové pojištění

Jak již bylo zmíněno, mění se od roku 2019 splatnost záloh na důchodové pojištění. V současné době se platí v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje měsícem lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení, u které je OSVČ registrována.V souvislosti s touto změnou by OSVČ byly povinny platit v lednu 2019 zálohu na pojistné na důchodové pojištění dvakrát. Za prosinec 2018 a nově za měsíc leden 2019. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením. Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. Pokud však OSVČ chce mít zaplacenu zálohu i za prosinec 2018, může ji uhradit dobrovolně. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze podle přechodných ustanovení zaplatit v přesně daném termínu, a to od 21. do 31. prosince 2018 (v měsíci prosinci tak mohou být dobrovolně uhrazeny zálohy dvě – jedna za listopad 2018 a druhá za prosinec 2018). Pokud záloha na prosinec nebude dobrovolně zaplacena, bude OSVČ vyčíslen doplatek za rok 2018 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích, který je splatný do 8 dnů od podání přehledu.

Jiná situace je u začínajících OSVČ. První zálohu mají uhradit ode dne, kdy se přihlásily k důchodovému pojištění či kdy začaly podnikat, až do konce následujícího kalendářního měsíce. Jestliže zahájí podnikání v lednu 2019, musí zálohu za leden uhradit nejpozději do konce měsíce února.

Vyúčtování záloh, tj. podání přehledu

Změna v termínech splatnosti by měla mimo jiné zrychlit informaci o zaplacených zálohách. Inventuru pohledávek včetně úhrnu zaplacených záloh za rok 2019 obdrží podnikatelé od České správy sociálního zabezpečení již na začátku roku, a nikoliv až v únoru. Jedná se o důležitý podklad k vyplňování přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.Zákon nově umožňuje doplatit dlužnou zálohu v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci splatnosti, a to bez jakékoli sankce. Avšak zálohu pouze v minimální výši. Bude tedy i nadále možné platit zálohy za předchozí měsíc, aniž by OSVČ vzniklo penále.

Po podání přehledu bude vypočtena záloha nová. Ta bude podle nových podmínek platná až od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl, nebo měl být, přehled podán. Osoby samostatně výdělečně činné tímto posunem získají více času na zadání nového trvalého příkazu. Pokud bude přehled podán v dubnu, nová záloha se platí až za květen, respektive do konce měsíce května. Pokud však nový předpis zálohy bude nižší než v předchozím období, bude platit již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

Zálohy, jejich snížení a platba předem

Novinky se dotknou i stanovení výše záloh na pojistné z měsíčního vyměřovacího základu. Aktuálně si OSVČ výši záloh na pojistné určuje sama, přičemž nejvýše jde o částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. OSVČ, která již podnikala v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu nejméně 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Jestliže by však výše takto stanoveného měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu, činí měsíční vyměřovací základ tuto částku (takzvaný strop pro platbu záloh na sociální pojištění).Od roku 2019 se budou zálohy taxativně odvíjet od posledního vyměřovacího základu pro pojistné uvedeného na přehledu s tím, že bude (jako doposud) zachována i absolutní minimální výše zálohy v pevné částce diferencované podle charakteru samostatné výdělečné činnosti (dle toho, zda se jedná o hlavní, nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). Výši záloh nebude možné libovolně navyšovat, ale úhrn záloh zaplacených v daném kalendářním roce bude akceptován (kumulace částek převyšujících předpis záloh na prosinec). OSVČ si již nemusí projednávat s OSSZ, jestliže hodlá zaplatit zálohy na pojistné do budoucna. Současně se ruší omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Pokud si OSVČ zaplatí zálohy vyšší, než je jejich předpis, použije se „přeplatek“ na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh do budoucna. Zálohy zaplacené do konce kalendářního roku se po uplynutí tohoto roku považují za zálohy, nelze z nich již hradit splatné závazky, a rovněž již nelze částku převyšující úhrn předpisů záloh za kalendářní rok na žádost OSVČ vrátit jako přeplatek.

Snížení záloh a platba předem

Podle aktuálních pravidel může osoba samostatně výdělečně činná žádat o snížení záloh. Podmínkou je, že její příjmy ze samostatné výdělečné činnosti prokazatelně poklesly minimálně o třetinu. Tato možnost zůstává nadále zachována pro všechny OSVČ. Nově je však umožněno OSVČ vykonávajícím vedlejší činnost požádat o zrušení povinnosti placení záloh na pojistné. A to až do měsíce, ve kterém bude, nebo měl by být podán přehled za další rok. Ovšem pouze za předpokladu, že by jejich příjmy po odpočtu výdajů v období od ledna do měsíce předcházejícího měsíci podání žádosti nezaložily účast na důchodovém pojištění (nepřekročí rozhodnou částku stanovenou pro OSVČ vedlejší za posuzované období).
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
15.02.2019
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?


Zaměstnavatel ji poslal na prohlídku k praktickému lékaři. Kdo ji uhradí?
15.02.2019
Místo, aby povinnou prohlídku absolvovala u závodního lékaře, kterého si zaměstnavatel platí, musela na jeho přání k lékaři praktickému. Kdo prohlídku uhradí?


Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019
15.02.2019
Náhrada mzdy se nebude automaticky platit od prvního dne nemoci. V praxi totiž platí jiná pravidla.


Přehledy podávají i ti, kterých se netýká přiznání. Tiskopisy máme k dispozici
13.02.2019
Podávat daňové přiznání se netýká celé řady OSVČ, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ ale podávají téměř vždy, a to bez ohledu na výši příjmů.


Karenční doba se dala změnit řadou způsobů, vláda vybrala ten nejhorší pro firmy
02.02.2019
Existovala řada způsobů, jak změnit stávající karenční dobu, aby se pomohlo zaměstnancům. Vláda vybrala ten, na který nejvíce doplatí podnikatelé


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

další novinky

Kalkulace ceny