Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ

18.11.2018

Novinky v sociálním pojištění vyvolaly mezi podnikateli negativní reakce. Ale je tu řada změn, které naopak mohou podnikání ulehčit.

To ale není jediná změna, kterou novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s číslem 259/2017 Sb. přináší. Navazující článek jsme připravili ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení.

Změny v placení záloh na důchodové pojištění

Jak již bylo zmíněno, mění se od roku 2019 splatnost záloh na důchodové pojištění. V současné době se platí v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje měsícem lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné od prvního až do posledního dne kalendářního měsíce. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že za datum splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení, u které je OSVČ registrována.V souvislosti s touto změnou by OSVČ byly povinny platit v lednu 2019 zálohu na pojistné na důchodové pojištění dvakrát. Za prosinec 2018 a nově za měsíc leden 2019. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením. Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. Pokud však OSVČ chce mít zaplacenu zálohu i za prosinec 2018, může ji uhradit dobrovolně. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze podle přechodných ustanovení zaplatit v přesně daném termínu, a to od 21. do 31. prosince 2018 (v měsíci prosinci tak mohou být dobrovolně uhrazeny zálohy dvě – jedna za listopad 2018 a druhá za prosinec 2018). Pokud záloha na prosinec nebude dobrovolně zaplacena, bude OSVČ vyčíslen doplatek za rok 2018 na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích, který je splatný do 8 dnů od podání přehledu.

Jiná situace je u začínajících OSVČ. První zálohu mají uhradit ode dne, kdy se přihlásily k důchodovému pojištění či kdy začaly podnikat, až do konce následujícího kalendářního měsíce. Jestliže zahájí podnikání v lednu 2019, musí zálohu za leden uhradit nejpozději do konce měsíce února.

Vyúčtování záloh, tj. podání přehledu

Změna v termínech splatnosti by měla mimo jiné zrychlit informaci o zaplacených zálohách. Inventuru pohledávek včetně úhrnu zaplacených záloh za rok 2019 obdrží podnikatelé od České správy sociálního zabezpečení již na začátku roku, a nikoliv až v únoru. Jedná se o důležitý podklad k vyplňování přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.Zákon nově umožňuje doplatit dlužnou zálohu v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci splatnosti, a to bez jakékoli sankce. Avšak zálohu pouze v minimální výši. Bude tedy i nadále možné platit zálohy za předchozí měsíc, aniž by OSVČ vzniklo penále.

Po podání přehledu bude vypočtena záloha nová. Ta bude podle nových podmínek platná až od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl, nebo měl být, přehled podán. Osoby samostatně výdělečně činné tímto posunem získají více času na zadání nového trvalého příkazu. Pokud bude přehled podán v dubnu, nová záloha se platí až za květen, respektive do konce měsíce května. Pokud však nový předpis zálohy bude nižší než v předchozím období, bude platit již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

Zálohy, jejich snížení a platba předem

Novinky se dotknou i stanovení výše záloh na pojistné z měsíčního vyměřovacího základu. Aktuálně si OSVČ výši záloh na pojistné určuje sama, přičemž nejvýše jde o částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. OSVČ, která již podnikala v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu nejméně 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Jestliže by však výše takto stanoveného měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu, činí měsíční vyměřovací základ tuto částku (takzvaný strop pro platbu záloh na sociální pojištění).Od roku 2019 se budou zálohy taxativně odvíjet od posledního vyměřovacího základu pro pojistné uvedeného na přehledu s tím, že bude (jako doposud) zachována i absolutní minimální výše zálohy v pevné částce diferencované podle charakteru samostatné výdělečné činnosti (dle toho, zda se jedná o hlavní, nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). Výši záloh nebude možné libovolně navyšovat, ale úhrn záloh zaplacených v daném kalendářním roce bude akceptován (kumulace částek převyšujících předpis záloh na prosinec). OSVČ si již nemusí projednávat s OSSZ, jestliže hodlá zaplatit zálohy na pojistné do budoucna. Současně se ruší omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Pokud si OSVČ zaplatí zálohy vyšší, než je jejich předpis, použije se „přeplatek“ na úhradu splatných závazků a poté na úhradu záloh do budoucna. Zálohy zaplacené do konce kalendářního roku se po uplynutí tohoto roku považují za zálohy, nelze z nich již hradit splatné závazky, a rovněž již nelze částku převyšující úhrn předpisů záloh za kalendářní rok na žádost OSVČ vrátit jako přeplatek.

Snížení záloh a platba předem

Podle aktuálních pravidel může osoba samostatně výdělečně činná žádat o snížení záloh. Podmínkou je, že její příjmy ze samostatné výdělečné činnosti prokazatelně poklesly minimálně o třetinu. Tato možnost zůstává nadále zachována pro všechny OSVČ. Nově je však umožněno OSVČ vykonávajícím vedlejší činnost požádat o zrušení povinnosti placení záloh na pojistné. A to až do měsíce, ve kterém bude, nebo měl by být podán přehled za další rok. Ovšem pouze za předpokladu, že by jejich příjmy po odpočtu výdajů v období od ledna do měsíce předcházejícího měsíci podání žádosti nezaložily účast na důchodovém pojištění (nepřekročí rozhodnou částku stanovenou pro OSVČ vedlejší za posuzované období).
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Přehled Minimální částky u OSVČ
12.12.2018
Za rok 2016 - 2019


Má nárok na volno na pohřeb i zaměstnanec pracující v noci?
21.11.2018
Zaměstnavatel poskytuje volno na jiné důležité osobní překážky v práci. Potíže činí jejich poskytování některým skupinám zaměstnanců. Především zaměstnancům na nočních směnách či s rozdílnou délkou denních směn. Přitom i oni chtějí čerpat volno v souladu se zákonem.


Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost?
21.11.2018
Plná svéprávnost je nutnou podmínkou, aby vám úřady vydaly živnostenské oprávnění. Jakmile dojde k jejímu omezení, samostatně již podnikat nemůžete. Podnikatel má ale možnost v případě očekávání svého budoucího omezení svéprávnosti (např. při postupu psychické nemoci) učinit tzv. předběžné prohlášení, kterým může udělit jiné plně svéprávné osobě zmocnění, a to formou notářského zápisu nebo za účasti svědků.


Chtěli zlepšit nemocenské pojištění OSVČ, změnili ale i splatnost důchodového
18.11.2018
Místo jednoho inkasního místa a jedné platby odvodů se OSVČ musí připravit, že u zdravotního a důchodového pojištění bude rozdílná splatnost záloh. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti totiž kvůli problémům u nemocenského pojištění mění splatnost záloh, a to i u důchodového pojištění.


Jste podnikatelka a neplatíte si nemocenskou? Na mateřskou rovnou zapomeňte
18.11.2018
Stát na podnikatelky v zajištění finanční pomoci po porodu zapomíná. Pokud si aktivně samy neplatí nemocenské pojištění, neuvidí ani korunu.Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) ženám samostatně výdělečně činným automaticky nevzniká.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

další novinky

Kalkulace ceny