Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Dohody konané mimo pracovní poměr. Nově s evidencí a zaručenou mzdou

24.10.2018

Novela zákoníku práce je na začátku legislativního procesu. Server Podnikatel.cz postupně popisuje připravované změny. A není jich zrovna málo. Již jsme se věnovali dočasnému přidělení, odvolání i návratu z rodičovské.

Dohody konané mimo pracovní poměr § 76 a 77 zákoníku práce

Změny neminou ani dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. V případě dohody o pracovní činnosti se nemá dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby posuzovat za období po sobě jdoucích 52 týdnů, nýbrž jen za období 26 týdnů. Zaměstnanci pracující na dohody mají mít v souladu s upraveným ustanovením § 77 zákoníku práce obdobné podmínky jako zaměstnanci pracující v rámci pracovního poměru. A to v oblasti nároků na pracovní dobu, její evidenci, dobu odpočinku (např. nárok na zákonné bezpečnostní přestávky či na zákonnou dobu odpočinku). Obdobně tomu bude i u zaručené mzdy.

Konkrétně se pro pracovní dobu a dobu odpočinku nově využijí ustanovení zákoníku práce: § 78 odst. 1 písm. a), b), j) a k), § 79a, 83, 88 až 90a, 92, 94, § 96 odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 se však použijí s tím, že pro účely těchto dohod se směnou rozumí doba výkonu práce.

Na základě přechodných ustanovení lze zkrácení maximálního období, během něhož výkon práce na dohodu o pracovní činnosti nesmí přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, požadovat teprve v případě, že toto období započalo plynout nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou bezesporu oblíbeným druhem pracovněprávního vztahu. Především z důvodu své specifičnosti ve vztahu k odvodu pojistného. Proto odborníci požadují právní úpravu, která se bude ve větší míře podřizovat povinnostem dle zákoníku práce pro pracovní poměr.

Vícesměnný režim a stanovená nižší týdenní doba (§ 78 zákoníku práce)

Zavádí se definice vícesměnného pracovního režimu uvedená v ustanovení § 78 zákoníku práce, na kterou navazuje související úprava zkrácené stanovené týdenní pracovní doby dle § 79 zákoníku práce. Jedná se o režim, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Existují totiž i vícečetné než jen třísměnné pracovní režimy, tudíž je žádoucí, aby i zaměstnanci, kteří pracují v těchto směnách, měli právo na zvýhodněnou délku stanovené týdenní pracovní doby. Dosavadní pojem třísměnný režim se tímto ruší.

Stanovená týdenní pracovní doba – § 79 odst. 3 zákoníku práce

Pokud dojde ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 odst. 3 zákoníku práce (tj. kolektivní smlouvou či interním předpisem), bude se u takto zkrácené stanovené týdenní pracovní doby jednat pro účely dalších souvisejících právních institutů (zejména pak institutu práce přesčas) o stanovenou týdenní pracovní dobu. Jedná se o variantu zkrácení týdenní pracovní doby, při níž nedochází ke snížení mzdy (odměňování odpovídá 40hodinové týdenní mzdě).

Seznámení zaměstnance s harmonogramem směn (§ 84 zákoníku práce)

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení, která však nesmí být kratší než 2 dny. Důvodem změny je, aby ani v případě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem na jiné kratší době seznámení s rozvrhem týdenní pracovní doby, než jsou zákonné 2 týdny předem, nemohlo docházet k seznámení s rozvrhem či jeho změnou bezprostředně před výkonem práce, tj. k práci na zavolanou.

Překážky v práci dle § 97 zákoníku práce

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Zdůrazňuje se, že se zde uplatní předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, tedy pevně stanovený harmonogram směn.

Minimální a zaručená mzda (§ 111 a 112 zákoníku práce)

Nová úprava by měla zúžit okruh zaměstnanců, kterým je zaměstnavatel povinen poskytovat za práci alespoň minimální mzdu. Zaručenou mzdou je podle § 112 zákoníku práce mzda, plat nebo odměna z dohody, na které zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaručená mzda je tak vyšší ochranou než minimální mzda a tato ochrana tedy náleží ze zákona zaměstnancům, kterým je poskytována mzda a nemají vyšší ochranu, než je minimální mzda, sjednanou v kolektivní smlouvě, a zaměstnancům, kterým je poskytován plat. Zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr budou mít právo na mzdu zaručenou. Při případném doplatku do zaručené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr se bude posuzovat hodinová zaručená sazba.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se stejně jako dosud neuplatní u zaměstnanců, kterým přísluší za práci mzda sjednaná v kolektivní smlouvě. Jedině u této skupiny, u které se předpokládá, že odpovídající úroveň mzdy bude zajištěna při kolektivním vyjednávání, bude spodní hranicí jejich výdělku mzda minimální.

Pevně stanovený výpočet

To ovšem není jediná změna v oblasti minimální a zaručené mzdy. Zákonodárci se snaží prosadit automatický mechanismus valorizace minimální mzdy. Vycházelo by se ze skutečného vývoje průměrné hrubé mzdy tak, aby minimální mzda činila přibližně 50 % její aktuální výše. Aby se tohoto poměru dosáhlo v kalendářním roce, ve kterém má minimální mzda platit, násobila by se poslední známá (v době výpočtu minimální mzdy) skutečně dosažená průměrná mzda (rok předcházející roku výpočtu minimální mzdy) koeficientem ve výši 0,548. Výsledná částky by se pro jednodušší aplikační použití v praxi zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru. Pokud by došlo k meziročnímu poklesu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, minimální mzda se snižovat nebude. V této situaci by se zachovaly sazby minimální mzdy v naposledy platné výši.

Ovšem zde se jedná pouze o měsíční mzdu. Je třeba ji v řadě případů přepočítat na hodinovou. Navrhuje se proto pevný mechanismus výpočtu základní sazby hodinové minimální mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin ze základní sazby měsíční minimální mzdy (včetně stanoveného zaokrouhlování).

Obdobně by se mělo pracovat s měsíční i hodinovou zaručenou mzdou. Zde je již kalkulováno v rámci principu rovnosti (za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda, plat nebo odměna z dohody) rovněž s dohodami konanými mimo pracovní poměr.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
12.01.2019
Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout
11.01.2019
Kvůli změně ve splatnosti pojistného v roce 2019 je OSVČ, která si nemocenské platí, povinna zaslat v lednu platby dvě. Termín první se blíží.


Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích
11.01.2019
Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.


Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání
02.01.2019
V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.


Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění
01.01.2019
Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

další novinky

Kalkulace ceny